Instellingsbesluit Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014

Geldend van 26-11-2014 t/m heden

Instellingsbesluit Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de staatssecretaris: de Staatssecretaris van Economische Zaken;

 • b. de commissie: de Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014.

Artikel 2

 • 1 Er is een Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014.

 • 2 De commissie heeft in het kader van de bestrijding van de in november 2014 begonnen uitbraak van Hoog Pathogene Aviaire Influenza (vogelgriep) tot taak:

  • a. na te gaan of de ruimingsacties op een uit het oogpunt van dierenwelzijn verantwoorde wijze worden uitgevoerd;

  • b. aanbevelingen te doen voor oplossingen van welzijnsproblemen die zich voordoen.

Artikel 3

 • 1 De commissie rapporteert wekelijks over de totale welzijnssituatie aan de staatssecretaris.

 • 2 De commissie brengt binnen drie maanden na intrekking van de laatste regeling met maatregelen, specifiek gericht op de bestrijding van de vogelgriepuitbraak die begon in november 2014, haar schriftelijke eindrapport uit aan de staatssecretaris.

Artikel 4

Te rekenen vanaf 23 november 2014 worden voor de periode tot de vervaldatum van dit besluit tot lid van de commissie benoemd:

 • a. mevrouw prof. dr. F. Ohl, tevens voorzitter;

 • b. de heer dr. R. Stolp.

Artikel 5

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie voorziet in haar secretariaat.

 • 3 De staatssecretaris kan een waarnemer aanwijzen die het recht heeft de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 5 De commissie verstrekt desgevraagd aan de staatssecretaris de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De staatssecretaris kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

 • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt een vergoeding per vergadering van € 333,–.

 • 2 De andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding per vergadering van € 256,–.

Artikel 7

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 november 2014.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van de eerste dag van de vierde maand volgend op de datum van intrekking van de laatste regeling met maatregelen, specifiek gericht op de bestrijding van de vogelgriepuitbraak die begon in november 2014.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Welzijnscommissie Vogelgriepuitbraak 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro

Terug naar begin van de pagina