Nationaal Frequentieplan 2014

Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 30-03-2023 t/m 14-11-2023

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 november 2014, DGETM-TM / 14179469, houdende vaststelling van het Nationaal Frequentieplan 2014 (Nationaal Frequentieplan 2014)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet;

Handelend na overleg met de minister van Defensie, de minister van Infrastructuur en Milieu, de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL, Rotterdam.

Den Haag, 00 november 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Directoraat-Generaal Economie en Digitalisering

Inhoud

1.

Inleiding

2

2.

Ordening van het radiospectrum

3

3.

Internationaal kader voor het ordenen en bestemmen van spectrum

4

4.

Bestemmingsprincipes en -begrippen

5

 

4.1

Nationale bestemmingskeuzes

5

5.

Verdelen en aanwijzen van frequentiegebruiksrechten

6

 

5.1

Aangewezen voor publieke taken

6

 

5.2

Vergunningverlening aan publieke mediadiensten op aanvraag

7

 

5.3

Zonder vergunning, onder voorwaarden

7

 

5.4

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht

7

 

5.5

Vergunningverlening via veiling of vergelijkende toets

7

 

5.6

Verdeling op Afroep (VoA)

8

 

5.7

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag

8

 

5.8

Beschermd voor passief gebruik

8

 

5.9

Vergunningverlening is niet van toepassing

8

 

5.10

Verdeling is aangehouden

8

6.

Het Nationaal FrequentieRegister (NFR)

9

7.

Wat is er nieuw in dit NFP2014?

9

 

7.1

De veranderingen in de frequentietabel en notatie

9

 

7.2

Wijzigingen van bestemming:

10

 

7.3

Wijzigingen van vermelding ‘Verdeelmechanisme’:

10

 

7.4

Wijzigingen i.v.m. achterhaalde en verlopen situaties:

11

 

7.5

Wijzigingen in inleidende teksthoofdstukken en bijlagen:

11

 

7.6

Veranderingen in de NFP-wijzigingsprocedure

11

 

7.7

De gevolgde wijzigingsprocedure en consultatie van dit NFP2014

11

8.

Frequentiegebruik afwijkend van de tabel

12

 

8.1

Experimenten

12

 

8.2

‘Ultra Wideband’ (UWB) toepassingen

12

 

8.3

8.3 Frequenties voor bezoekende strijdkrachten volgens NJFA

13

 

8.4

Evenementen

13

 

8.5

Testinstellingen

13

 

8.6

Buitengewone omstandigheden

13

9.

Korte handleiding voor interpretatie van de frequentietabel

13

10.

DE FREQUENTIETABEL

15

   

Annex 1, Lijst van ITU radiodiensten

60

   

Annex 2, Betekenis ITU voetnoten

63

   

Annex 3, De nationale voetnoten

84

   

Annex 4, Gebruikte afkortingen en begrippen / Abbreviations and terms

87

   

Annex 5, Summary of this Dutch Frequency Plan

91

1. Inleiding

Voor u ligt het Nationaal Frequentieplan 2014 (NFP2014). Deze editie is de opvolger van het Nationaal FrequentiePlan 2005 (NFP2005)2. Dit nieuwe NFP2014 is opgesteld in verband met meerdere aanleidingen, namelijk 1) ter implementatie van de Telecommunicatiewetswijziging3 in verband met de Nota Frequentiebeleid 2005, 2) ter implementatie van de besluiten van de Wereld Radio Conferentie gehouden in 2012 (WRC-12), 3) om de notatie van de frequentietabel meer technologieneutraal, merkenneutraal, consequenter en overzichtelijker te maken, 4) om vermeldingen (zoals data) te actualiseren en 5) ter codificatie van de tussentijdse NFP-wijzigingen die de afgelopen negen jaar aan de orde zijn geweest.

Het Nationaal FrequentiePlan is het bestemmingsplan voor het radiospectrum waarop de daadwerkelijke frequentieverdeling is gebaseerd. Het Nationaal Frequentieplan c.q. de nationale frequentietabel deelt het Nederlandse radiospectrum op in een uitgebreide tabel van frequentiebanden en specificeert per band welk gebruik is toegelaten. Deze activiteit noemen we het bestemmen van frequenties voor radiodiensten. Ook vermeldt de tabel per band op welke wijze deze beschikbaar wordt gesteld. Het Nationaal Frequentieplan vindt zijn grondslag in artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet (Tw). Het NFP is een besluit in de zin van de Awb, waarop een voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Beroep hierop is mogelijk, maar dat heeft geen opschortende werking.

Eerder werden geheel herziene edities van het Nationaal Frequentieplan opgesteld, steeds ter implementatie van besluiten van Wereld Radio Conferenties.4 Vanaf 2008 is van die gewoonte afgeweken. WRC-07, die een overzienbaar aantal banden betrof, is namelijk geïmplementeerd via een tussentijdse NFP wijziging in 2008. WRC-12 is voor enkele urgente punten al geïmplementeerd via een tussentijdse NFP wijziging, en dit NFP-2014 bevat de overige voor Nederland relevante besluiten van WRC-12.

Sinds het uitbrengen van het vorige NFP, het NFP2005, zijn er tot aan dit NFP-2014 zeventien nadere tussentijdse NFP-wijzigingen geweest5. Deze wijzigingen betroffen onder andere implementatie van EC-besluiten en ECC-besluiten6, flexibilisering van banden, wijzigingen van radio-omroep-bestemmingen enz. Naar verwachting zullen ook de komende jaren weer met regelmaat tussentijdse wijzigingen aan de orde zijn, gezien de voortgaande innovatie op het gebied van frequentiegebruik, en ook ter implementatie van komende EC- en ECC-besluiten. Die aanpassingen zullen dan als wijzigingsbesluiten op dit NFP2014 worden gepubliceerd; die lijst wordt bijgehouden op de site Frequentiebeleid van rijksoverheid.nl; om de lezer te faciliteren zal na toekomstige tussentijdse NFP-wijzigingen dan ook steeds een bijgewerkte/geconsolideerde NFP-tabel via de site van de rijksoverheid worden aangeboden. Echter ten aanzien van rechtsgeldigheid gelden in alle gevallen alleen de besluitteksten zoals gepubliceerd op https://www.officielebekendmakingen.nl/

Het NFP geldt voor het Europese deel van het Nederlandse grondgebied inclusief de binnenwateren, de territoriale zeeën, de vaste installaties op het Nederlands continentaal plat, evenals voor het luchtruim boven Nederland.

Leeswijzer

De eerste inleidende hoofdstukken geven de lezer de context van dit nieuwe NFP2014 (H 1 & 2), het internationale kader voor frequentieordening (H3), de algemene principes en begrippen van het nationaal bestemmen van frequenties (H4) en de verschillende wijzen van verdelen van frequenties (H5). Hoofdstuk 6 behandelt het Frequentieregister.

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van punten waarop dit NFP2014 gewijzigd is ten opzichte van het vorige NFP. Hoofdstuk 8 beschrijft in welke gevallen frequentiegebruik kan worden toegestaan dat niet in overeenstemming is met de frequentietabel. Hoofdstuk 9 geeft een korte uitleg ten behoeve van interpretatie van de tabel-syntaxis.

Hoofdbestanddeel van het NFP is de frequentietabel (hoofdstuk 10).

Daarna volgen enkele bijlagen met onder andere betekenissen van in de tabel gebruikte afkortingen, voetnoten en begrippen.

2. Ordening van het radiospectrum

De totale spectrumruimte die gebruikt wordt voor radiocommunicatie loopt van 8,3 kHz tot 3000 GHz. Het radiospectrum wordt om een aantal redenen geordend. Allereerst kunnen radiogolven afkomstig van verschillende bronnen elkaar (bij de ontvanger) beïnvloeden. Dit maakt het nodig om afspraken te maken over het gebruik van frequenties om gebruikers te vrijwaren van storing van anderen. Omdat radiogolven zich tot over de landsgrenzen kunnen voortplanten, is internationale afstemming hierbij noodzakelijk.

Ten tweede is het radiospectrum beperkt en relatief schaars. In veel gevallen kan een bepaalde frequentie in een bepaald gebied maar door één enkele gebruiker worden gebruikt. Maar ook als frequentieruimte gebruikt kan worden door meer dan één gebruiker, is het gezamenlijk gebruik beperkt. Daardoor kan schaarste aan frequentieruimte ontstaan. Het ontstaan van schaarste wordt nog versterkt door het feit dat sommige frequentiebanden beter geschikt zijn voor een bepaalde toepassing dan andere. De toenemende vraag naar frequenties, tenslotte, vergroot de schaarste aan frequenties in bepaalde frequentiebanden nog verder.

Een derde reden om te ordenen is harmonisatie. Voor bepaalde toepassingen, zoals radiocommunicatie voor scheep- en luchtvaart, satellietcommunicatie en radionavigatie, is internationale harmonisatie vanwege de aard van de toepassing onvermijdelijk. Daarnaast is het voor zowel gebruikers als fabrikanten en dienstaanbieders van groot belang dat diensten en de daarbij gebruikte apparatuur zijn geharmoniseerd. Deze diensten kunnen dan over een groot geografisch gebied worden aangeboden, waarbij deze op dezelfde frequentie werken en gebruik maken van dezelfde apparatuur, voorbeelden hiervan zijn de FM-radio en mobiele communicatie.

Ordening wordt bereikt door het aantal toepassingen per frequentieband te beperken, het aantal gebruikers per frequentieband te beperken en door nadere eisen te stellen aan het gebruik van frequenties. Ordening draagt bij aan doelmatig gebruik van (de schaarse) frequentieruimte.

In de memorie van toelichting op de Tw-wijziging7 (2008) kan de geïnteresseerde meer achtergrond lezen omtrent frequentiebeleid en -ordening.

Centraal in spectrumordening staat het begrip ‘radiodienst’. ‘Radiodienst’ is een aanmerkelijk ander begrip dan de term ‘dienst’ zoals gebruikt in de markt- en mededingingscontext, c.q. diensten voor de eindgebruiker. Radiodiensten zoals als begrip gebruikt in de ITU Radio Regulations behoren tot de fysieke laag van het Open System Interconnection (OSI) model (ISO/IEC 7498-1). De dienst in de zin van ‘eindgebruikersdienst’ behoort tot de applicatielaag van het OSI model. Ter illustratie: het marktbegrip ‘elektronische communicatiedienst’ kan een collectie bevatten van heel verschillende radiodiensten zoals ‘mobiele communicatie’, ‘vaste verbindingen’, ‘omroep’ etc.

Het is belangrijk te expliciteren in welke begrippenwereld men redeneert; het mag duidelijk zijn dat het NFP geheel op ‘radiodiensten’ is gericht.

3. Internationaal kader voor het ordenen en bestemmen van spectrum

Het bestemmen van frequenties is in hoge mate internationaal bepaald. Maatgevend zijn wereldwijde afspraken die gemaakt worden in de International Telecommunication Union (verder ITU). De ITU is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties (verder VN). In ITU-verband worden afspraken gemaakt over de indeling van het radiospectrum in frequentiebanden, de bestemming die aan de frequentiebanden wordt gegeven en de procedures die moeten worden gevolgd om het gebruik van frequenties met omringende landen af te stemmen. De bestemming van frequenties is binnen de ITU beperkt tot algemene radiodiensten, zoals omroep, vaste verbindingen, mobiele communicatie, satellietdiensten of radioplaatsbepaling. Deze algemene radiodiensten kunnen op ITU-niveau ook worden verbijzonderd naar de aard van de toepassing, bijvoorbeeld mobiele diensten naar landmobiel, maritiem mobiel of luchtvaartmobiel. De radiodiensten zijn niet beperkt tot communicatiediensten. Er is ook een aantal niet-communicatiediensten, zoals plaatsbepaling en navigatie.

ITU-afspraken over bestemmingen zijn vastgelegd in een mondiale frequentietabel, dat wil zeggen in hoofdstuk 5 van de ITU Radio Regulations. Iedere circa drie jaar wordt een World Radio Conference (WRC) gehouden. De ITU Radio Regulations hebben tussen landen een bindend karakter.

Bij het bestemmen van de frequentiebanden wordt binnen de ITU een onderverdeling gemaakt in 3 regio’s. Nederland is onderdeel van Regio 1, die grofweg Europa, Afrika, het Midden-Oosten en het gebied van de voormalige Sovjet-Unie omvat. Regio 2 omvat Noord- en Zuid-Amerika en Regio 3 omvat Zuidoost-Azië en Oceanië. Hoewel iedere regio een eigen ITU-frequentietabel kent, wordt er naar gestreefd om deze tabellen zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen om te komen tot wereldwijd geharmoniseerd gebruik.

Nationale afwijkingen op de ITU-tabel zijn alleen mogelijk voor zover geen storing wordt veroorzaakt in andere landen op de internationaal afgesproken toepassingen. De in het NFP gemaakte afwijkingen op de tabel betreffen dan ook voornamelijk toepassingen voor beperkt bereik.

Naast de bindende afspraken vanuit WRC zijn er ook nog andere kaders en gremia die Nederland binden aan frequentiebestemmingen. De Europese Unie speelt een steeds belangrijkere rol in het frequentiebeleid van de lidstaten. De Europese Commissie heeft de bevoegdheid om voorstellen te doen voor harmonisatie van het radiospectrum. Sinds 2002 is het radiospectrumbesluit8 van kracht, en sinds 2012 wordt uitvoering gegeven aan het radiospectrumbeleidsplan9. Een deel van de NFP-bestemmingen heeft dus Europese regelgeving als achtergrond.

Daarnaast verdient de Conference Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications (CEPT) vermelding. De CEPT is een (vrijwillig) samenwerkingsverband van nagenoeg alle Europese nationale overheden (48 leden, stand 2014). In de CEPT worden Besluiten (‘Decisions’) en Aanbevelingen (‘Recommendations’) aangenomen waaraan de deelnemende nationale overheden zich in principe committeren10. Dergelijke afspraken hebben betrekking op geharmoniseerd frequentiegebruik en afstemmingsprocedures tussen landen. Ook op CEPT niveau bestaat een frequentietabel van geharmoniseerd gebruik, te weten de ECA-tabel11.

Voorbeelden waarbij, binnen de ITU Radio Regulations, bestemmingen, internationaal bindende verdragsafspraken over frequentiegebruik worden gemaakt, in voorbereidende en implementerende zin, zijn NATO (defensie), IMO (maritiem) en ICAO (luchtvaart).

4. Bestemmingsprincipes en -begrippen

Dit hoofdstuk bespreekt algemene begrippen en werkwijze met betrekking tot het bestemmen van frequentiebanden. In het NFP wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de principes, terminologie en definities van de International Telecommunication Union (ITU).

Binnen de spectrumordening worden radiodiensten qua rechten in verschillende statusniveaus onderscheiden, dat wil zeggen:

 • 1 diensten met primaire status,

 • 2 diensten met secundaire status,

 • 3 gebruik op non-interference-basis (tertiair).

Een primaire radiodienst heeft hogere rechten ten opzichte van diensten van een lagere status (zie verder de definitie van secundaire status).

Ten aanzien van diensten met secondaire status gelden volgens de ITU-definitie de volgende eisen:

 • shall not cause harmful interference to stations of primary services to which frequencies are already assigned or to which frequencies may be assigned at a later date,

 • cannot claim protection from harmful interference from stations of a primary service to which frequencies are already assigned or may be assigned at a later date,

 • can claim protection, however, from harmful interference from stations of the same or other secondary services to which frequencies may be assigned at a later date.

De status ‘gebruik op non interference basis’ (NIB), de laagste van de hier besproken statusniveaus, houdt in dat de betreffende radiodienst gebruik mag maken van deze frequentieband onder de voorwaarde dat deze geen storing veroorzaakt aan de radiodiensten met een primaire of secundaire status en bovendien storing accepteert die het van hen ondervindt.

In hoofdstuk 9 staat gegeven op welke manier de drie statusniveaus in de tabel qua notatie worden weergegeven.

4.1. Nationale bestemmingskeuzes

Een nationale bestemming in een NFP-band is in principe één of meerdere van in de ITU-tabel (regio1) vermelde radiodiensten van die band. In sommige banden is in het NFP één op één sec een ITU-radiodienst vermeld (bijv. ‘omroep’, ‘vaste verbindingen’, ‘mobiele communicatie’, ‘landmobiel’, ‘radioplaatsbepaling’ enz). Soms is de NFP-bestemming verder verbijzonderd, met een systeem of een toepassing bijvoorbeeld ‘Omroep, DVB-T’ of ‘Mobiele communicatie, korteafstandstoepassingen’.

Het is mogelijk dat bepaalde frequentiebanden in Nederland specifiek worden bestemd voor een bepaalde toepassing of categorie eindapparaten en radio-apparaten.

In zijn algemeenheid wordt in het Nederlandse frequentiebeleid en in het NFP naar algemene bestemmingen gestreefd, dat wil zeggen waar mogelijk bestemmingen die techniek-, merken- en dienstenneutraal zijn. Het voordeel hiervan is dat marktpartijen zelf bepalen welke techniek ze toepassen of dienst ze aanbieden, en dus ook of en wanneer ze overstappen naar modernere technieken. Daarbij moet er wel voldoende duidelijkheid zijn over de gebruiksmogelijkheden en beperkingen van een bepaalde frequentieband.

Wanneer een band specifiek is bestemd voor een bepaald systeem kan dat zijn als gevolg van internationale afspraken of een Europese richtlijn. Het is mogelijk dat in Nederland in een bepaalde band een bestemming is aangegeven die afwijkt van de ITU radiodiensten voor die band. In die gevallen mogen andere landen geen interferentie daarvan ondervinden.

Nederland hanteert soms afwijkende bandgrenzen ten opzichte van de ITU-bandgrenzen, dat wil zeggen Nederland deelt soms ITU-banden op in meerdere nationale banden met elk een eigen bestemming. Op deze manier kunnen die verschillende diensten functioneren zonder onderlinge storing.

De belangrijkste doelstellingen van de in de inleiding genoemde Tw-wijziging met betrekking tot het nieuwe frequentiebeleid zijn verruiming van de bestemmingen in het frequentieplan, stimuleren van medegebruik, in beginsel zonder vergunning en vergunningen alleen waar noodzakelijk, zo weinig mogelijk voorschriften en beperkingen verbinden aan vergunningen, vereenvoudiging en versnelling van bestemmings- en verdelingsprocedures, meer ruimte voor verhandelbaarheid van vergunningen en delen daarvan, een NFP dat meer inzicht biedt in het daadwerkelijk gebruik en vrije ruimte (transparantie). Dit beleid is met de in de inleiding genoemde wetswijziging en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving, waaronder dit frequentieplan, geïmplementeerd.

Algemene opzet van het Nationaal FrequentiePlan is om de nationale frequentietabel overzichtelijk, beknopt en eenvoudig interpreteerbaar te houden. Daarom worden soms afkortingen en voetnoten toegepast (die in een bijlage worden geduid). Getracht wordt zover mogelijk het aantal tussentijdse wijzigingen van het NFP beperkt te houden, om de tabel stabiel en de bestemmingstoestand op elk moment goed kenbaar te houden.

5. Verdelen en aanwijzen van frequentiegebruiksrechten

De vierde en laatste kolom van de frequentietabel geeft aan op welke wijze een frequentieband beschikbaar wordt gesteld voor frequentiegebruikers. De betreffende regels worden beschreven in hoofdstuk 3 Telecomwet, onder verschillende artikelen.

De afzonderlijke soorten aanwijzings- en verdeelwijzen worden in de volgende paragrafen achtereenvolgens besproken.

Bij de bespreking van de verdeelwijzen wordt hier de volgorde van Tw-artikelen gevolgd.

5.1. Aangewezen voor publieke taken

In de nota Frequentiebeleid 2005 is de keuze gemaakt om frequenties die nodig zijn voor uitvoering voor publieke taken vanuit een wettelijke voorkeurspositie toe te wijzen12. De overheid draagt van oudsher verantwoordelijkheid voor publieke taken, taken die van groot belang voor de samenleving. In artikel 2 van de Regeling behoefte-onderbouwingsplan zijn de zaken opgesomd die als publieke taken zijn aangewezen. Samengevat betreft het taken in het kader van defensie, veiligheid van de staat, handhaving van de rechtsorde (bijv. politie), verkeersveiligheid en verkeersbegeleiding (luchtvaart, scheepvaart, rail en wegen) wetenschappelijk gebruik, waaronder radio-astronomie, meteorologie en klimaatonderzoek.

Bij de uitoefening van deze taken is vaak frequentiegebruik vereist. Toegang tot toereikende frequentieruimte moet geregeld en gegarandeerd zijn. Frequenties hiervoor worden vanwege deze voorkeurspositie apart aan de beleidsverantwoordelijke departementen toegewezen, mits door hen in een behoefte-onderbouwingsplan is aangetoond dat het gebruik van deze frequenties noodzakelijk is voor de betrokken publieke taak.13 Over dit behoefte-onderbouwingsplan (BOP) kan het volgende worden opgemerkt.

In de Regeling behoefte-onderbouwingsplan14 zijn de ministeries van Defensie, Veiligheid & Justitie, Infrastructuur & Milieu en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vermeld als departementen met frequentiegebruik voor publieke taken. Om te bewaken dat het aan deze departementen toe te wijzen spectrum doelmatig wordt gebruikt zijn deze departementen met ingang van 2013 verplicht vooraf ten behoeve van de Minister van Economische Zaken en Klimaat een behoefte-onderbouwingsplan op te stellen. (zie art. 3.2 Tw). Deze departementen zijn in het voorjaar 2013 aangeschreven om een eerste BOP aan te leveren.

De BOP’s worden door de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de coördinerend minister in deze, kritisch beoordeeld t.a.v. de vraag of de gemelde behoefte inderdaad is onderbouwd en of ten aanzien van de aangevraagde frequentieruimte doelmatig gebruik wordt aangetoond. Frequentiebanden waarvoor dat geldt kunnen door de Minister van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van dat departement worden aangewezen.

In plaats van de vroegere gebruikte term ‘vergunningverlening bij voorrang’ zal voortaan in de tabel de term worden gebruikt ‘aangewezen voor [naam departement]’. Hiermee wordt de transparantie van het daadwerkelijk spectrumgebruik vergroot. (In enkele gevallen zal de term ‘aangewezen voor publieke taken’ worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer meerdere departementen eenzelfde frequentieband aangewezen krijgen en de opsomming erg lang zou worden.)

Daar waar een aanwijzing wordt gevolgd door de term ‘en overigens’ wordt wat daarop volgt pas verdeeld na eerst de toewijzing aan de publieke taak.

In banden waar geen of slechts verwaarloosbaar risico is dat betrokkenen elkaar storen is gedeeld gebruik en meervoudige aanwijzing zonder meer mogelijk.

Soms is medegebruik niet zonder meer mogelijk en is coördinatie tussen betrokkenen nodig, waarbij kan zijn vastgelegd dat de ene gebruiker eerste rechten heeft. In dat geval is voor de ander de term ‘beperkt aangewezen voor‘ weergegeven. In dat geval zorgt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur voor de coördinatie en bepaalt, in overleg met de eerst rechthebbende, welke gebruiksvoorwaarden voor het beperkt gebruik gelden.

Voor de rest geeft de volgorde van vermelde ministeries geen aanduiding van hogere of lagere rechten.

In de komende jaren wordt door de Minister van Economische Zaken en Klimaat van het betreffend spectrum de mate van doelmatigheid van het gebruik verder gemonitord. Ten aanzien van frequentieruimte waar dit onvoldoende is aangetoond kan dat leiden tot beëindiging van een toewijzing aan dat departement dan wel kan er medegebruik worden opgelegd.

Frequentiegebruik door overheidsorganisaties dat niet betrekking heeft op een publieke taak valt buiten de BOP-plicht en buiten het regiem van NFP-aanwijzing. Een departement kan die frequenties op reguliere wijze verwerven, bijvoorbeeld door deze via ‘aanvraag op volgorde van binnenkomst’ te verkrijgen of enig ander verdelingsregiem dat voor die betreffende band geldt. Een alternatief voor de overheidsgebruiker kan ook zijn om de functie als dienst bij een commerciële aanbieder in te kopen, (waarbij de laatste de frequentiegebruiker en vergunninghouder is).

Wat betreft benaming van de departementen in de NFP-tabel kunnen enigszins verschillende varianten daarvan voorkomen. Bijvoorbeeld ‘Ministerie van Veiligheid en Justitie’ versus ‘Ministerie van Justitie en Veiligheid’, naast andere voorbeelden. Dit is veroorzaakt door reorganisaties die sommige kabinetten hebben ingezet. Verschillende departementsbenamingen in de NFP-tabel veranderen niet iets aan inhoud en status van de aan- en toewijzingen van de publieke taken.

5.2. Vergunningverlening aan publieke mediadienstenop aanvraag

In artikel 3.1, tweede lid van de Tw is bepaald dat in het NFP frequentiebanden worden aangewezen ten behoeve van het verzorgen van taken op het gebied van de publieke mediadienst bedoeld in de Mediawet 2008, kort gezegd: publieke omroep15; voor deze categorie blijft het regime van vergunningverlening bij voorrang gehandhaafd.

In art 3.6 Tw is bepaald dat op aanvraag vergunningen worden verleend aan de Stichting Nederlandse Publieke Omroep indien het landelijke publieke omroep betreft, en aan regionale en lokale omroepen indien het regionale of lokale publieke omroep betreft. Vergunningen kunnen alleen worden verleend als in het NFP frequentieruimte is aangewezen voor dit doel. Verder gelden voor deze vergunningverlening de beperkingen genoemd in artikel 3.7 Tw.

5.3. Zonder vergunning, onder voorwaarden

Deze formulering houdt in dat deze ruimte vrij beschikbaar is om te gebruiken, dat wil zeggen, deze banden zijn niet aan een bepaalde gebruikersgroep aangewezen en er is geen verdeling of vergunningverlening aan de orde. Dit verdeelmechanisme wordt doorgaans gebruikt in geval van banden bestemd voor toepassingen met een laag of zeer laag vermogen (en dus minder kans om anderen te storen), bijvoorbeeld short range devices (SRD’s, korteafstandtoepassingen), Ultra Wideband-toepassingen of voor eindapparatuur. ‘Zonder vergunning’ is niet hetzelfde als ‘zonder regels of beperkingen’. De verplichte radio-interfaces voor deze banden zijn gepubliceerd in de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 wat in de tabel wordt aangeduid met ‘Zonder vergunning, onder voorwaarden’. Ditzelfde is ook eenvoudig na te zoeken in het frequentieregister.

5.4. Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht

Voor deze vorm is gekozen wanneer er beperkt risico op interferentie is doch waarbij enige waarborgen zijn vereist. Interferentierisico’s kunnen worden beperkt door van de gebruikers bekwaamheid in het gebruik van radiotechniek te eisen. Radiozendamateurs en marifoon-gebruikers vallen in deze categorie. Deze groepen moeten een examen met goed gevolg hebben afgelegd. Ook kan als eis worden opgelegd dat alvorens men bepaalde frequentiebanden mag gebruiken, men zich moet laten registreren. Ook voor de in deze paragraaf besproken categorieën zijn de betreffende voorschriften gepubliceerd in de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008.

5.5. Vergunningverlening via veiling of vergelijkende toets

Voor de aanwijzing in het NFP van frequentiebanden welke via een veiling of een vergelijkende toets worden verdeeld is gekozen omdat, mede op basis van gegevens uit het verleden, redelijkerwijs te verwachten is dat de voor de verdeling beschikbare frequentieruimte niet voldoende is om aan de vraag te voldoen en de frequenties in deze banden dus schaars zijn. De keuze voor een van de verdelingsinstrumenten, te weten veiling of een vergelijkende toets, is een discretionaire bevoegdheid van de minister.’

5.6. Verdeling op Afroep (VoA)

Met de wijziging van de Telecommunicatiewet in maart 2013 is een nieuw verdeelinstrument geïntroduceerd, namelijk de ‘Verdeling op Afroep’ (VoA). Dit verdeelinstrument kan worden ingezet als het op voorhand onduidelijk is of er al dan niet schaarste te verwachten is bij frequentieruimte die men voornemens is te verdelen. Het belangrijkste kenmerk van deze verdelingswijze is dat niet de overheid, maar de markt de verdeling initieert. Deze verdeelwijze begint ermee dat, indien bepaalde frequentiebanden daarvoor geschikt worden geacht, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het frequentieplan die band voor VoA aanwijst. Vervolgens wordt gewacht tot de eerste belangstellende zich meldt voor die band. Die melding c.q. aanvraag wordt dan officieel bekendgemaakt.16 Indien er geen andere belangstellenden zijn krijgt die eerste aanvrager die frequentieruimte om niet. In het geval er meerdere belangstellenden zijn wordt overgegaan tot een (eenvoudige) veilingprocedure.

In dit NFP 2014 worden nog geen VoA-banden aangewezen. Na publicatie van het NFP 2014 zullen via een tussentijdse NFP-wijziging de eerste VoA-banden worden aangewezen.

5.7. Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag

Deze verdeelwijze wordt toegepast voor banden waarvoor geen schaarste aan de orde is.

De voorwaarden waaronder de frequentieband kan worden gebruikt worden vastgelegd in een vergunning.

Een variant hiervan is: ‘Beperkt vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.’ Dit komt voor bij medegebruiksituaties, bijvoorbeeld wanneer er verschillende gebruikers in een band zijn, beide met in principe dezelfde status, maar waarbij het ene gebruik voorrang heeft op het andere gebruik. ‘Beperkt’ houdt hierbij in dat het gebruik met deze vermelding nauw wordt afgestemd met de andere primaire gebruiker in deze band, en dat deze laatste zijn toestemming moet geven voor het medegebruik.

5.8. Beschermd voor passief gebruik

Een frequentieband kan worden aangewezen voor uitsluitend de ontvangst van radiosignalen; hierin mag dus niet worden uitgezonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om frequentieruimte die wordt gebruikt voor wetenschappelijk gebruik zoals radio-astronomie. Deze aanwijzing is mogelijk op grond van art 3.1, tweede lid, onder f.

Een dergelijke bestemming is soms niet voor heel Nederland nodig; in dat geval zal een dergelijke aanwijzing een bepaald c.q. beperkt geografisch gebied van Nederland betreffen.

In diezelfde frequentieband kunnen meer primaire bestemmingen voorkomen, anders dan passieve, die wel radiosignalen mogen uitzenden. Het passieve gebruik in dezelfde frequentieband is mogelijk naast het actieve gebruik omdat ze zich in verschillende gebieden bevinden. In de vergunning van de primaire actieve frequentiegebruiker wordt dan aangegeven welke voorwaarden en beperkingen aan de orde zijn, die in dit geval met name op te beschermen ontvangst betrekking hebben (i.v.m. de rechten aldaar van de primaire passieve gebruiker).

5.9. Vergunningverlening is niet van toepassing

Banden met deze vermelding vallen in verschillende rubrieken. Bijvoorbeeld betreft dit de categorie banden die zijn bestemd om signalen vanuit ruimtesatellieten naar de aarde te zenden17 of om op aarde naar verschijnselen te luisteren zoals meteowaarneming van onweer. Anderzijds kan het gaan om communicatie, observatie en navigatie; ten aanzien van de categorie communicatie zijn de varianten: ontvangstbanden voor vaste satellietverbindingen, ontvangstbanden voor mobiele satellietcommunicatie en banden voor satellietomroep. En een nog weer andere rubriek is die van de zogenaamde guard bands, dat wil zeggen stukjes frequentieruimte die leeg worden gehouden om verstoring tussen banden onderling te vermijden.

5.10. Verdeling is aangehouden

Er zijn frequentiebanden die qua beschikbaarstelling tot nader order worden aangehouden. Dat kan zijn omdat er nog een studie plaatsvindt ten aanzien van geschikte toekomstige diensten/bestemmingen in deze frequentieband en/of ten aanzien van passende parameters voor bescherming van andere diensten, en/of men het bestaand gebruik in die band wil uitfaseren. De vermelding ‘Geen nieuwe vergunningen voor [...]’ heeft betrekking op deze laatste categorie.

6. Het Nationaal FrequentieRegister (NFR)

In aanvulling op dit NFP wordt er een Nationaal FrequentieRegister (NFR) bijgehouden. Het NFP verhoudt zich tot het NFR zoals een bestemmingsplan zich verhoudt tot het kadaster.

Het Nationaal FrequentieRegister is een online applicatie waarmee men door middel van een zoekscherm informatie van een aangegeven spectrumzone kan opzoeken. Daarin is onderscheid gemaakt in het verdeelmechanisme. Voor schaarse frequentieruimte kan men detailinformatie vinden over de daarin uitgegeven vergunningen en zijn ook de vergunningbescheiden opgenomen. Voor niet-schaarse frequentieruimte is het aantal uitgegeven vergunningen opgenomen. Het NFR geeft per band de geldende bindende technische voorwaarden (radio-interfaces18) voor zowel vergunningplichtige als vergunningvrije frequentieruimte en verwijzingen naar eventuele betreffende ITU voetnoten en nationale voetnoten. Het NFR wordt onderhouden door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en is bereikbaar via de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur19.

7. Wat is er nieuw in dit NFP2014?

Dit Nationaal FrequentiePlan-2014 is, ten opzichte van het NFP2005, op een omvangrijk aantal punten gewijzigd. Het betreft de punten zoals in de inleiding in hoofdstuk 1 opgesomd. In dit nieuwe plan worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd indien deze expliciete voorafgaande onderzoek en beleidsafwegingen vereisen. Inhoudelijke wijzigingen worden de komende periode bekeken, en indien aanpassing van het NFP opportuun is, worden deze als tussentijdse wijzigingsbesluiten behandeld; in de voorbereiding zullen ze dan geconsulteerd worden.

De belangrijkste veranderingen worden in de volgende vijf paragrafen opgesomd en omschreven.

7.1. De veranderingen in de frequentietabel en notatie

 • a. De kolommen van de tabel zijn aangepast, namelijk als volgt:

  • a.1. De eerste kolom (de ITU-frequentieband) en de tweede kolom (Frequentie-bandtoewijzingsgrens) zijn samengevoegd in één kolom, waarbij de ITU bandgrenzen vet zijn aangegeven en de specifiek Nederlandse bandgrenzen niet-vet.

  • a.2. De kolom ‘Hoofdcategorie’ is geschrapt. Deze kolom gaf dezelfde informatie als de laatste kolom (beleid/verdeelmechanisme) en was daarmee overbodig.

  • a.3. De kolomtitels zijn als volgt aangepast:

   WAS

            

   Frequentie-band

   Frequentie-bandtoewijzingsgrens

   ITU Radiodienst

   verkort

   Hoofd-categorie

   Bestemming

   Beleid

   WORDT

            

   -

   Bandgrens

   ITU Radiodienst

   -

   Bestemming

   Verdeelmechanisme

 • b. In banden waar meerdere bestemmingen of statussen in één regel stonden – dit kwam in veel banden voor, bijv 29,7 MHz, 44 MHz – hebben de verschillende bestemmingen nu elk een eigen regel gekregen. De opdeling van één bestemming per regel geeft een helderder combinatie van bestemming met verdeelmechanisme.

 • c. In de kolom bestemming is de syntaxtoepassing van punten, komma’s en haakjes (opsommingen en onderschikking) eenduidiger gemaakt en meer in overeenstemming gebracht met de bedoeling (bijv. 459-460 MHz). Daar waar eerder in de bestemmingskolom in geval van meerdere verbijzonderingen deze tussen haakjes werden gezet, worden ze nu gescheiden met het teken ‘&’. Haakjes in deze kolom worden voortaan specifiek en alleen voor bijzondere informatie over de bestemming toegepast. In de kolom ‘bestemming’ is de eindpunt verwijderd, omdat dit niet consequent was binnen de aangegeven notatie syntaxis.

 • d. De verwijzingen naar de afgekorte ITU-radiodiensten zijn in lijn gebracht met de officiële ITU-notatie, dat wil zeggen bijna algemeen is de ‘S’ van services toegevoegd dus bijvoorbeeld ‘F’ (vaste verbindingen) is geworden ‘FS’, Hiermee is de Nederlandse tabel makkelijker te interpreteren voor wie gewend is met de ITU-tabel te werken en voor de niet-Nederlandstaligen.

 • e. De vermeldingen qua overgangen van kHz‘en, naar MHz‘en en naar GHz‘en is (precies) in lijn gebracht met de conventie zoals in de ITU-RR. Zie tabel in artikel 5 en conform voetnoot 2.1.1. bij artikel 2.1

 • f. Vanaf 9 kHz tot 148 kHz is in de tweede kolom de vermelding ITU-dienst ‘lm’ (landmobiel) omgezet naar ‘ms’ (mobiel), omdat we in Nederland korteafstandcommunicatie indelen als mobiele communicatie.

 • g. De term ‘SRD’ is vervangen door ‘korteafstandapparatuur’ omdat dit de gebruikelijke term is in de betreffende beschikking van de Europese Commissie en in betreffende Regeling (artikel 2, lid 2.m). Van deze categorie ‘korteafstandapparatuur’ zijn de ondercategorieën in het NFP geschrapt, omdat dit op basis van art 3.9 Tw niet meer nodig is en om het aantal noodzakelijke tussentijdse NFP-wijzigingen verder te kunnen beperken. In zijn algemeenheid is tussen het NFP en de Regeling gebruik frequentieruimte zonder vergunning 2008 een sterkere aansluiting aangebracht qua verwijzing naar de categorieën (de lijst onder artikel 2.2. van de regeling) door over en weer dezelfde termen te gebruiken.

7.2. Wijzigingen van bestemming:

 • a. Wijzigingen naar aanleiding van de WRC12. 20 De belangrijkste daarvan zijn:

  • a.1. de frequentietabel is met enige ruimte naar beneden verlengd, dat wil zeggen van 9 kHz naar 8,3 kHz. Dit deel is bestemd voor meteorologische waarnemingen. De frequentietabel is naar boven verlengd en eindigt nu bij 3000 GHz.

  • a.2. Band 9305 kHz tot 9355 kHz is bestemd voor Radioplaatsbepaling, c.q. voor oceaanradar in de korte golf.

  • a.3. In de VHF-band is in 4 bandjes tussen 156.7625 en 162,0375 MHz maritiemmobiel toegevoegd, voor de ontvangst van AIS-signalen door satellieten (Automatic Identification System).

  • a.4. In de band 5.03 GHz – 5.091 GHz is luchtvaarmobiele satellietverbindingen (route) beschikbaar gemaakt voor onbemande vliegtuigen.

  • a.5. In de band 7.75 GHz – 7.9 GHz is meteorologische satelliet waarnemingen (ruimte naar aarde) toegevoegd.

  • a.6. In onderdelen van 15.4 GHz tot 15.7 GHz is radioplaatsbepaling toegevoegd.

  • a.7. In de 81 GHz band is ITU footnote 5.338A toegevoegd.

 • b. In de band 1452 MHz tot 1492 MHz is in verband met enerzijds ECC beschikking (13)03 en anderzijds een EC onderzoeksmandaat de bestemming mobiele communicatie co-primair toegevoegd, en de verdeel-vermelding omgezet naar ‘is aangehouden’ (Te zijner tijd zal dit laatste in principe worden omgezet naar ‘Verdeling via veiling of vergelijkende toets’).

 • c. Herziening in zijn algemeenheid van de ITU-voetnoten, dat wil zeggen er is opnieuw kritisch bekeken in welke banden een ITU-voetnoot relevant voor Nederland is, en in die gevallen is vermelding ervan opgenomen. Dit heeft geresulteerd in een per saldo toename van het aantal ITU-voetnoten vermeldingen in dit NFP2014. Ten aanzien van de gehanteerde regels hiervoor, zie bovenaan Annex 2, Betekenis ITU voetnoten

7.3. Wijzigingen van vermelding ‘Verdeelmechanisme’:

 • a. In de laatste kolom is m.b.t. overheidsgebruik c.q. vitale taken explicitering geïntroduceerd voor welk departement, met een publieke taak, bepaalde banden aangewezen. (Zie hierover meer uitgebreid paragraaf 5.1) Voorheen werd hier de vermelding gebruikt ‘vergunning bij voorrang’, waarmee werd bedoeld dat één of meer overheidspartijen hiervoor in aanmerking konden komen, wat niet gespecificeerd was. Het NFP geeft nu meer inzicht qua specifieke overheidsgebruiker.

 • b. Beschermde status van passief gebruik in banden zoals voor radio-astronomie, aarde- en atmosfeeronderzoek (passief) en ruimteonderzoek (passief) wordt voortaan meer volledig vermeld (art. 3.2.f Tw).

 • c. Banden die voor overheidsgebruik beschikbaar waren (bijv. 141 GHz, Radioplaatsbepaling), en waarvoor door departementen geen behoefte is gemeld, zijn overgezet naar ‘Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.’

 • d. Vermeldingen zoals ‘Uitgangspunten voor vergunningverlening vormen onderwerp van studie’ zijn omgezet naar de wat algemenere benaming ‘Verdeling is aangehouden’, immers vergunningen zijn niet meer de standaardwijze van beschikbaarstelling, en studie is niet per definitie nodig.

7.4. Wijzigingen i.v.m. achterhaalde en verlopen situaties:

 • a. Verlopen eindjaren zijn gewist. (bijv. 7,4 MHz, en 470 MHz c.q. de DVB-T clausule);.

 • b. Bestemmingen zijn gewist als die overbodig zijn geworden (Bijv. in band 3155 kHz is SRD, inductieve systemen’ geschrapt want voetnoot HOL001 dekt dit al).

 • c. Overbodige bandgrenzen zijn verwijderd (bijvoorbeeld bandgrens 136 MHz);

 • d. Bestemmingen zijn, waar aan de orde, technologieneutraal gesteld: bijvoorbeeld ‘Digitale omroep’ is ‘Omroep’ geworden (zie band III). Daarbij is ook neutraliteit van merken/exploitanten gecreëerd, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van Glonass, Galileo en GPS, wat is veralgemeniseerd naar ‘radionavigatie met satellieten’, zie bijvoorbeeld 1215 MHz. Voor de verbijzondering ‘meteosat’ geldt hetzelfde: Dit is beperkt tot meteorologische satellietwaarnemingen, bijvoorbeeld in 7450 MHz band.

 • e. Het wissen van vermelding in de kolom beleid/verdeelmechanisme: ‘Gebruik van deze band ligt vast in de GSM- en/of landelijk infrastructuur-vergunningen’, bijvoorbeeld in 17,7 GHz.

 • f. In het UHF-digitale radio-omroepband is de voorheen gedetailleerde tussenbanden- en kanaalinformatie herschikt, details zijn van de tabel naar nationale voetnoten gebracht. Hierdoor kon de tabel in dit deel aanzienlijk worden verkort en vereenvoudigd. De oude HOL002 is vervallen. Om resterende punten te regelen zijn enkele nieuwe voetnoten gecreëerd, te weten HOL002A, HOL005A, HOL006A, en HOL007A.

7.5. Wijzigingen in inleidende teksthoofdstukken en bijlagen:

 • a. In hoofdstuk 8 waarin het frequentiegebruik afwijkend van het NFP2014, wordt besproken zijn de onderdelen experimenten en evenementen inhoudelijk aangepast aan de situatie zoals deze zaken tegenwoordig zijn geregeld. Testinstellingen en de afspraken ten behoeve van bezoekende en oefenende strijdkrachten zijn hier als nieuwe categorieën toegevoegd.

 • b. Annex 3, de ITU voetnoten in het NFP: deze lijst is aangepast naar aanleiding van de besluiten van WRC-12.

 • c. Annex 4 van het NFP2005 is in het NFP-2014 komen te vervallen, dat wil zeggen de lijst van geïmplementeerde ECC- en EC decisions. De lijst zoals weergegeven had niet voldoende aantoonbaar nut. 21

 • d. Het NFP is in zijn algemeenheid beter toegankelijk gemaakt voor Engelstaligen, bijvoorbeeld door toepassing originele afkortingen van ITU-diensten, door Engelse vertaling aan te bieden van afkortingen en begrippen, en door een Engelse samenvatting. Dit kan een positief effect hebben op (internationale) toegankelijkheid van frequentieruimte in Nederland, en daarmee toegang van buitenlandse spelers op de Nederlandse telecommunicatiemarkten.

7.6. Veranderingen in de NFP-wijzigingsprocedure

De procedure voor wijziging van een NFP is door middel van de wijziging van hoofdstuk 3 Tw vereenvoudigd c.q. verkort. Het Nationaal Frequentie Plan en NFP-wijzigingen wordt niet langer ‘in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad’ vastgesteld, doch door de Minister van Economische Zaken en Klimaat met de betrokken ministeries bilateraal en direct voorbereid, waarna de Minister van Economische Zaken en Klimaat het NFP-wijzigingsbesluit direct kan vaststellen. Op deze wijze hoeft niet meer de hele ministerraadprocedure voor de veelal technische wijzigingen te worden doorlopen. Door deze verandering kunnen nieuwe mogelijkheden sneller voor de markt beschikbaar worden gemaakt, wat innovatieve diensten en toepassingen faciliteert.

7.7. De gevolgde wijzigingsprocedureen consultatie van dit NFP2014

Bij de totstandkoming van het besluit zijn belanghebbenden betrokken via de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (zie artikel 3.3, van de Telecommunicatiewet). Hieraan is invulling gegeven door de publicatie van een ontwerpbesluit NFP van 1 augustus 2014 tot en met 12 september 2014. Hierop zijn vijf reacties ontvangen.

De naar aanleiding van de terinzagelegging ingediende reacties hebben er toe geleid dat het ontwerpbesluit op de volgende punten is aangepast:

 • a. De eerste alinea van hoofdstuk 5.1 waar de publieke taken worden opgesomd is nauwkeuriger geformuleerd, in lijn met Regeling BOP art 2.

 • b. Enkele zienswijzen betroffen verzoeken om bestemmingen en/of verdeelmechanismen te veranderen, buiten het kader van NFP2014 zoals dit in de eerste alinea van de inleiding (hoofdstuk één) is beschreven. Om duidelijk te zijn over doel en inhoud van dit NFP 2014 is in het begin van dit hoofdstuk 7 scherper benadrukt voor welke wijzigingen dit NFP2014 wel en niet is bedoeld. Aanpassingen die beleidswijzigingen betreffen en waarvoor voorafgaand onderzoek en beleidsafweging is vereist, zijn geen onderdeel van de wijzigingen in dit NFP2014; dergelijke zaken zouden in de toekomst als tussentijdse wijzigingsbesluiten kunnen volgen.

 • c. Verzocht is bijvoorbeeld om de nationale voetnoot HOL004 in bepaalde banden te schrappen. Deze voetnoot legt tot 1 september 2017 het geldende digitaliseringsbeleid vast. Betreffende wens is bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend. Deze zal bij de beleidsvorming ten aanzien van de toekomst van radio worden betrokken.

 • d. Een ander voorbeeld is een verzoek om het verdeelbeleid voor langegolfomroep, kortegolfomroep en middengolfomroep te veranderen, zoals naar Verdeling op Afroep (VoA). Deze wens wordt nu niet in dit NFP2014 overgenomen, maar dit neemt niet weg dat selectie van kandidaatbanden voor Verdeling op Afroep de komende periode gepland staat, waarbij gebruik zal worden gemaakt van deze zienswijze.

 • e. De wens is ingediend om ook bij korte golf- en middengolf-omroepbanden de nationale voetnoot HOL003 toe te voegen betreffende evenementenomroep. Gezien de in voorbereiding zijnde wetswijziging om evenementen wettelijk vast te leggen (de zgn. verzamelwet) is het niet zinvol om voor de resterende tijd de betreffende vermelding nog toe te voegen; immers na inwerkingtreding zal het nieuwe artikel ook voor genoemde omroepbanden gelden.

 • f. De opmerking is gemaakt dat de bovengrens van de middengolfomroepband (1606,5 kHz) in het NFP verhoogd zou moeten worden omdat dergelijke omroepzenders tegenwoordig bredere kanalen mogen toepassen. Deze suggestie is niet overgenomen. In 2013 heeft Agentschap Telecom met de sector een gedragslijn afgesproken op basis waarvan dergelijke vergunningen kunnen worden aangepast. Indien de rechthebbende van het hoogste kanaal in deze band voor een aanpassing van zijn vergunning opteert, zal ervoor gezorgd worden dat zijn aangepaste kanaal niet boven 1606,5 kHz hoeft uit te komen.

 • g. Ten aanzien van de banden 876-880 MHz en 921-925 MHz, betreffende GSM-R, is het verdeelmechanisme aangepast, te weten: ´Aangewezen voor Infrastructuur en Milieu. Geen nieuwe vergunningen´.

 • h. De banddelen tussen 1164 MHz – 1300 MHz en de band 1559 MHz – 1610 MHz zijn mede-aangewezen voor het ministerie van Veiligheid en Justitie met betrekking tot de dienst /rns/ (Radionavigatiedienst, GNSS repeaters, op non-interference basis). Dit was een omissie in de geconsulteerde versie.

 • i. In de band 1785 MHz – 1805 MHz is het verdeelmechanisme ‘Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag’ geschrapt. Dit is gedaan in verband met uitvoeringsbesluit van de commissie van 1 september 2014 betreffende geharmoniseerde technische voorwaarden voor gebruik in de Unie van radiospectrum door draadloze apparatuur voor programmaproductie en speciale evenementen (2014/641/EU). Nederland is verplicht dit besluit te implementeren.

 • j. In de band 1800–1805 MHz en in de band 21,2–21,4 GHz is voor de dienst MS een aanwijzing primair voor Defensie toegevoegd.

 • k. Enkele typefouten zijn hersteld, en lay-out in enkele banden is aangepast.

8. Frequentiegebruik afwijkend van de tabel

De frequentietabel geeft per frequentieband uitputtend aan voor welke dienst of diensten deze is bestemd, op basis van de internationale afspraken, en van eventuele nadere nationale invulling.

Er bestaan echter omstandigheden waaronder frequentiegebruik afwijkend van de tabel is toegestaan. Wettelijke regeling is hieronder bij enkele categorieën vermeld en voor de overige categorieën wordt dit binnen afzienbare tijd in de wet geregeld (par. 8.4 en 8.5 hieronder). Vooruitlopend op de wetswijziging wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van categorieën waarvoor vergunningen dan wel toewijzingen kunnen worden afgegeven in afwijking van hetgeen is bepaald in de frequentietabel in hoofdstuk 10. Het betreft de volgende categorieën:

8.1. Experimenten

In afwijking van de tabel is het mogelijk om voor een beperkte duur en, in het algemeen, voor een beperkt geografisch gebied een vergunning aan te vragen voor het doen van technische experimenten. Dit is geregeld is art. 3.12 Tw.

Een dergelijke vergunning is niet bedoeld voor het ontplooien van commerciële activiteiten.

8.2. ‘Ultra Wideband’ (UWB) toepassingen

Ultra Wideband-toepassingen voor radiocommunicatie worden vergunningvrij toegelaten op interferentievrije en onbeschermde basis, zgn. non-interference basis (NIB), voor zover ze voldoen aan de uitgestraalde vermogenslimieten en andere voorwaarden genoemd in de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008.

8.3. Frequenties voor bezoekende strijdkrachten volgens NJFA

In afwijking van de NFP-tabel kunnen, indien inpasbaar, naar beschikbaarheid en in coördinatie met de rechthebbende(n), voor bezoekende strijdkrachten, conform afspraken in het vigerend NJFA (NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement), op verzoek van de minister van Defensie en voor de duur van het bezoek, door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur frequenties beschikbaar worden gesteld.

Frequencies for visiting forces in accordance with NJFA

Deviating from the frequency table (NFP2014) the Radiocommunication Agency can, at the request of the Minister of Defense and for the duration of the visit, make frequencies available for visiting forces in accordance with agreements in the prevailing NJFA (NATO Joint Civil / Military Frequency Agreement), under the condition that these frequencies are available and that coordination with the entitled party/parties is enacted and is concluded feasible.

8.4. Evenementen

Evenementen zijn gebeurtenissen als bezoeken van buitenlandse staatshoofden, (inter)nationale happenings zoals wieler- en voetbalwedstrijden en grote popconcerten. Gebruikelijk bij deze evenementen is dat buitenlandse delegaties, journalisten, reportageploegen en beveiligers vaak gebruik maken van radio-apparatuur waarvoor een Nederlandse vergunning noodzakelijk is. Afwijken van het NFP kan dan aan de orde zijn. Dergelijk gebruik wordt afgestemd met de rechthebbenden.

Een evenement is in principe kortdurend en vindt doorgaans lokaal plaats. Hierbij wel de kanttekening dat bijvoorbeeld een kampioenschap meerdere weken kan duren, en een wielerwedstrijd meer dan lokaal kan zijn.

Een vergunning wordt verleend voor maximaal de duur van het evenement in ruime zin. (Hieronder valt ook het opbouwen en testen voorafgaand aan het evenement en eventueel nawerk).

Evenementenomroep (in de FM band) is geregeld door middel van voetnoot HOL003.

8.5. Testinstellingen

Apparatuur, voordat deze op de markt wordt gebracht, moet worden getest om te bezien of ze bestand is tegen elektromagnetische velden. Daartoe wordt de apparatuur blootgesteld aan signalen over een breed radiospectrum.

Het is gebruikelijk dat deze testen worden uitgevoerd in een speciaal aangepaste afgeschermde ruimte. Buiten deze ruimte is niets meer van het signaal te merken en interferenties of verstoringen kunnen hier bij niet optreden. Het is echter niet mogelijk om apparatuur die vast is geïnstalleerd of die te groot is, in een afgeschermde ruimte te testen. Voor deze testen moeten dus frequenties worden gebruikt waarvoor in beginsel een vergunning vereist is. Het gaat naar verwachting slechts om enkele vergunningen per jaar, met name ten behoeve van zogenaamde Notified Bodies die zijn aangemeld onder de EMC-richtlijn (richtlijn 2004/108/EG van het Europees parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG, Pb EU L 390/24)22 of door de Raad van Accreditatie voor EMC geaccrediteerde testinstellingen. Deze vergunningen zullen naar verwachting worden verleend voor een periode van 5 jaar. In een enkel geval zal ook aan een ander een vergunning kunnen worden afgegeven voor de duur van de test, meestal voor een korte periode en hooguit een paar dagen. In de vergunningsvoorschriften zal worden opgenomen dat geen ontoelaatbare storingen of belemmeringen mogen worden veroorzaakt.

8.6. Buitengewone omstandigheden

In buitengewone omstandigheden – dat wil zeggen bij grote rampen, in tijden van oorlog of in andere crisissituaties waarin een (beperkte of algemene) noodtoestand is afgekondigd – kan de minister aanwijzingen geven aan gebruikers van frequentieruimte ten aanzien van beperking of beëindiging hiervan. Andere gebruikers kunnen juist meer frequentieruimte toegewezen krijgen. In hst 14 Tw zijn de regels hiervoor beschreven. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur ziet toe op de naleving hiervan.

9. korte handleiding voor interpretatie van de frequentietabel

Dit hoofdstuk bevat een beknopte handleiding en syntaxis voor interpretatie van de hierop volgende frequentietabel. In voorgaande hoofdstukken zijn de ins en outs van spectrumordening en spectrumverdeelbeleid uitgebreid behandeld.

Bandgrens

Onder deze kop staat de frequentiebandindeling zoals van toepassing in Nederland. Wanneer de bandgrens vet is aangegeven komt deze overeen met een ITU-bandgrens op dit punt. Indien niet vet betreft het een ingevoegde Nederlandse bandgrens.

Itu-radiodienst

Onder deze kop staat de ITU-radiodienst (afkorting) waarvoor Nederland de betreffende frequentieband heeft bestemd. Annex 1 geeft de volledige lijst betekenissen van deze afkortingen.

In deze kolom wordt een primaire status aangegeven in hoofdletters als [RADIODIENST]. Een secundaire status wordt aangegeven met kleine letters dus als [radiodienst].

Non Interference -bestemming wordt aangegeven in kleine letters tussen schuine strepen, dus [/radiodienst/]

Bestemming

Deze kolom vermeldt voor welke radiodienst de frequentieband in Nederland is bestemd Dat kan een simpele en algemene bestemming zijn, bijvoorbeeld [Maritiemmobiele communicatie].

Meerdere nevengeschikte bestemmingen (co-bestemming) worden gescheiden door een punt, bijvoorbeeld [Mobiele communicatie. ENG/OB]

Indien na een bestemming een komma staat volgt een verbijzondering van die bestemming, met een toepassing of een systeem, bijvoorbeeld [Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur]. Dan mag alleen het vermelde soort systeem of toepassing worden toegepast, en niet andere mobiele communicatiesystemen.

Tussen meerdere verbijzonderingen wordt het teken ‘&’ gebruikt (ampersand). Bijvoorbeeld [Radioplaatsbepaling, bewegingsdetectie & snelheidsmetingen]

Haakjes worden gebruikt voor nadere aanduiding of informatie over die bestemming of verbijzondering. Bijvoorbeeld [Vaste satellietverbindingen (ruimte naar aarde)]

Achter de (tekstuele) bestemmingen staan soms nummers vermeld. Dat zijn ITU-voetnoten (meestal een viercijferig getal beginnend met een ‘5.’, bijvoorbeeld 5.372)). In Annex 2, wordt de betekenis van de ITU-voetnoten gegeven.

Aanduidingen die beginnen met ‘ HOLxxx’ zijn nationale voetnoten waarvan de betekenis staat vermeld in Annex 3.

Annex 4 bevat een betekenislijst van gebruikte afkortingen en begrippen.

Verdeelmechanisme

‘Verdelen’ wordt hier in de bredere betekenis bedoeld, dus de wijze waarop de band beschikbaar wordt gemaakt. Deze kolom geeft ook aan door wie en/of hoe de band verkregen kan worden. Beschikbaarstelling kan vergunninggebonden zijn of zonder vergunning. ‘Zonder vergunning onder voorwaarden’ betekent dat de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 dient te worden geraadpleegd.

‘Aangewezen voor’ houdt in dat de band in de eerste plaats beschikbaar is voor een publieke taak. Hoofdstuk 5 geeft de uitgebreide toelichting bij de verschillende soorten verdeelwijzen.

10. De frequentietabel

Bandgrens

ITU dienst

Bestemming

Verdeelmechanisme

< 8,3

kHz

NA

Geen bestemming 5.53 5.54 HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

8,3

kHz

     
   

MAS

Meteorologische waarnemingen, passief 5.54A HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

9

kHz

     
   

MAS

Meteorologische waarnemingen, passief 5.54A

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

RNS

Radionavigatie

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

11,3

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

14

kHz

     
   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

19,95

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

20,05

kHz

     
   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.56

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

70

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie 5.60

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

72

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie 5.60

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

84

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie 5.60

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

86

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

90

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

110

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

112

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

115

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie 5.64 5.66

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.64 5.66

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

117,6

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie 5.64

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.64

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

126

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

129

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie 5.64

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.64

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

130

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie 5.64

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.64

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

135,7

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie 5.64

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

as

Amateur 5.64 5.67A

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.64

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

137,8

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie 5.64

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.64

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

148,5

kHz

     
   

BS

Omroep HOL001

Vergunningverlening via veiling of vergelijkende toets.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

255

kHz

     
   

BS

Omroep HOL001

Vergunningverlening via veiling of vergelijkende toets.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

283,5

kHz

     
   

MRNS

Maritieme radionavigatie. DGPS 5.73 5.74 HOL001

Aangewezen voor Infrastructuur en Milieu en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.74 HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

   

/rls/

Radioplaatsbepaling, radiobakens 5.74 HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

315

kHz

     
   

ARNS

Luchtvaart radionavigatie, NDB HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

mrns

Maritieme radionavigatie, radiobakens 5.73 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

325

kHz

     
   

ARNS

Luchtvaart radionavigatie, NDB HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Milieu.

405

kHz

     
   

RNS

Radionavigatie, NDB HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

415

kHz

     
   

ARNS

Luchtvaart radionavigatie, NDB HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Milieu.

435

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie 5.79 5.82 HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

arns

Luchtvaart radionavigatie, NDB 5.82 HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Waterstaat.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur (457 kHz) HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

472

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie 5.79 5.82 HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

as

Amateur 5.80A 5.82 HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

arns

Luchtvaart radionavigatie, NDB 5.82 HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Waterstaat.

479

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie 5.79 5.79A 5.82 HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

arns

Luchtvaart radionavigatie, NDB 5.82 HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Waterstaat.

495

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

505

kHz

     
   

ARNS

Luchtvaart radionavigatie, luchtvaartbakens HOL001

Aangewezen voor Infrastructuur en Waterstaat

   

MMS

Maritiemmobiele communicatie, kustwacht 5.79 5.79A 5.84 HOL001

Aangewezen voor publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

526,5

kHz

     
   

BS

Omroep, HOL004 HOL001

Geen nieuwe vergunningen.

   

/bs/

Laagvermogen omroep, HOL003 & commercieel HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

1606,5

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie, kustwacht HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

1625

kHz

     
   

RLS

Radioplaatsbepaling, DGPS HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

1635

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie, kustwacht 5.92 HOL001

Aangewezen voor publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

1800

kHz

     
   

RLS

Radioplaatsbepaling HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

1810

kHz

     
   

AS

Amateur 5.98 5.99 5.100 HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

1850

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen 5.92 5.103 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS

Mobiele communicatie 5.92 5.103 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

as

Amateur 5.92 5.103 HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

1880

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS

Mobiele communicatie. Maritiemmobiel. HOL001

Aangewezen voor publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

2000

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen 5.92 5.103 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS

Mobiele communicatie. Maritiemmobiel 5.92 5.103 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

2025

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen 5.92 5.103 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS

Mobiele communicatie. Maritiemmobiel 5.92 5.103 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

2045

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen 5.92 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

LMS

Landmobiele communicatie 5.92 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MMS

Maritiemmobiele communicatie 5.92 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

2160

kHz

     
   

RLS

Radioplaatsbepaling HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

2170

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

2173,5

kHz

     
   

MS(DC)

Maritiemmobiele communicatie, nood-, spoed- en veiligheidsverkeer 5.108 5.110 5.111 HOL001

Aangewezen voor publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

2190,5

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

2194

kHz

     
   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart. Maritiemmobiel HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

2300

kHz

     
   

MS

Mobiele communicatie. Maritiemmobiel HOL001

Aangewezen voor publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

2498

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

2501

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

2502

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

2625

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

   

MRNS

Maritieme radionavigatie HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

2650

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

2850

kHz

     
   

AMRS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (route). Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer 5.111 HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Waterstaat en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

3025

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

3155

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

3200

kHz

     
   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

3230

kHz

     
   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart. Maritiemmobiel HOL001

Aangewezen voor publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

3400

kHz

     
   

AMRS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (route) HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Waterstaat en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

3500

kHz

     
   

AS

Amateur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart. Maritiemmobiel HOL001

Aangewezen voor publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

3800

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

LMS

Landmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie.

3900

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

3950

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

bs

Omroep HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

4000

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

4063

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS) 5.109 5.110 5.132 HOL001

Aangewezen voor Publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

4438

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Milieu en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

rls

Radioplaatsbepaling 5.132A HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

4488

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

4650

kHz

     
   

AMRS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (route) HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Milieu en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

4700

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

4750

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

LMS

Landmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie.

4850

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

LMS

Landmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie.

4995

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

5003

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

   

srs

Ruimte-onderzoek HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

5005

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

LMS

Landmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie.

5060

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ms_ex_ams

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

5250

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

rls

Radioplaatsbepaling 5.132A HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

5275

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

5350

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

5351.5

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

as

Amateurs HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

5366.5

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

5450

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

LMS

Landmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie.

5480

kHz

     
   

AMRS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (route). Op 5,68 MHz. nood-, spoed- en veiligheidsverkeer voor lucht- en scheepvaart 5.111 5.115 HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Waterstaat en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

5680

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) 5.111 5.115 HOL001

Aangewezen voor Defensie.

5730

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

LMS

Landmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie.

5900

kHz

     
   

BS

Omroep 5.134 5.136 HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

FS

Vaste verbindingen 5.136 HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

LMS

Landmobiele communicatie 5.136 HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

5950

kHz

     
   

BS

Omroep HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

6200

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie, kustwacht 5.109 5.110 5.132 HOL001

Aangewezen voor publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

6525

kHz

     
   

AMRS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (route) HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Waterstaat en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

6685

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

6765

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen 5.138 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMRS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart 5.138 HOL001

Aangewezen voor Defensie.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.138 HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

7000

kHz

     
   

AS

Amateur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ASS

Amateur satelliet HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

7100

kHz

     
   

AS

Amateur 5.141C HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

7200

kHz

     
   

BS

Omroep HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

7300

kHz

     
   

BS

Omroep 5.134 5.143 5.143B HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

7350

kHz

     
   

BS

Omroep 5.143B HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.143 5.143B HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

7400

kHz

     
   

BS

Omroep 5.143B HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.143B HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

7450

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

8100

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MMS

Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS) HOL001

Aangewezen voor publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

8195

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS) 5.109 5.110 5.111 5.132 5.145 HOL001

Aangewezen voor publieke taken en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

8815

kHz

     
   

AMRS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (route) HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Milieu en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

8965

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

9040

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

9305

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

rls

Radioplaatsbepaling 5.145A HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

9355

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

9400

kHz

     
   

BS

Omroep 5.134 5.146 HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

9500

kHz

     
   

BS

Omroep HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

9900

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

9995

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal 5.111 HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

10003

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal 5. 111 HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

10005

kHz

     
   

AMRS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (route) 5.111 HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Milieu en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

10100

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

as

Amateur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

10150

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ms_ex_ams

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

11175

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

11275

kHz

     
   

AMRS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (route) HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Milieu en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

11400

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

11600

kHz

     
   

BS

Omroep 5.134 5.146 HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

11650

kHz

     
   

BS

Omroep HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

12050

kHz

     
   

BS

Omroep 5.134 5.146 HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

12100

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

12230

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS) 5.109 5.132 5.145 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

13200

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

13260

kHz

     
   

AMRS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (route) HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Milieu en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

13360

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen 5.149 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

RAS

Radio-astronomie HOL001

Aangewezen voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

13410

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

13450

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

rls

Radioplaatsbepaling 5.132A HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

13550

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen 5.150 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.150 HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

13570

kHz

     
   

BS

Omroep 5.134 HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

13600

kHz

     
   

BS

Omroep HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

13800

kHz

     
   

BS

Omroep 5.134 HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

13870

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

14000

kHz

     
   

AS

Amateur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ASS

Amateur satelliet HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

14250

kHz

     
   

AS

Amateur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

14350

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

14990

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal 5.111 HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

15005

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

15010

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

15100

kHz

     
   

BS

Omroep 5.134 HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

15600

kHz

     
   

BS

Omroep 5.134 5.146 HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

15800

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

16100

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

rls

Radioplaatsbepaling 5.145A HOL001

Aangewezen voor Infrastructuur & Milieu en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

16200

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

rls

Radioplaatsbepaling 5.145A HOL001

Aangewezen voor Infrastructuur & Milieu en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

16250

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

16360

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS) 5.109 5.110 5.132 5.145 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

17410

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

17480

kHz

     
   

BS

Omroep 5.134 5.146 HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

FS

Vaste verbindingen 5.146 HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

17550

kHz

     
   

BS

Omroep HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

17900

kHz

     
   

AMRS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (route) HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Milieu en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

17970

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

18030

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

18052

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

18068

kHz

     
   

AS

Amateur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ASS

Amateur satelliet HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

18168

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ms_ex_ams

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie.

18780

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

18900

kHz

     
   

BS

Omroep 5.134 HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

19020

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

19680

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS) 5.132 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

19800

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

19990

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal 5.111 HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

19995

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal 5.111 HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

20010

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ms

Mobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

21000

kHz

     
   

AS

Amateur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ASS

Amateur satelliet HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

21450

kHz

     
   

BS

Omroep HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

21850

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

21870

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen alleen voor de luchtvaart 5.155B HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

21924

kHz

     
   

AMRS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (route) HOL001

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Milieu en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

22000

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS) 5.132 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

22855

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

23000

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ms_ex_ams

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

23200

kHz

     
   

AMORS

Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (off route) HOL001

Aangewezen voor Defensie.

23350

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

24000

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

LMS

Landmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

24450

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

LMS

Landmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

rls

Radioplaatsbepaling 5.132A HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

24600

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

LMS

Landmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

24890

kHz

     
   

AS

Amateur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ASS

Amateur satelliet HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

24990

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

25005

kHz

     
   

SFTSS

Standaardfrequentie en tijdsignaal HOL001

Vergunningverlening is niet van toepassing.

25010

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

25070

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Maritiemmobiel gebruik aan boord van schepen zonder vergunning onder voorwaarden met meldingsplicht.

25210

kHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS_EX_AMS

Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

25550

kHz

     
   

RAS

Radio-astronomie 5.149 HOL001

Aangewezen voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

25670

kHz

     
   

BS

Omroep HOL001

Vergunningverlening aan publieke media-instellingen op aanvraag en vergunningverlening aan commerciële omroep op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

26100

kHz

     
   

MMS

Maritiemmobiele communicatie 5.132 HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ms

Mobiele communicatie, oproepsystemen 5.132 HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

26175

kHz

     
   

MS

Mobiele communicatie HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

26200

kHz

     
   

MS

Mobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Justitie en Veiligheid en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

rls

Radioplaatsbepaling 5.132A HOL001

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

26350

kHz

     
   

MS

Mobiele communicatie 5.150 HOL001

Aangewezen voor Justitie en Veiligheid en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, CB & korteafstandapparatuur 5.150 HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

27,5

MHz

     
   

FS

Vaste verbindingen HOL001

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

MS

Mobiele communicatie, portofonen & telemetrie & oproepsystemen HOL001

Aangewezen voor Defensie & Justitie en Veiligheid en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

28

MHz

     
   

AS

Amateur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ASS

Amateur satelliet HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

29,7

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie HOL001

Aangewezen voor Defensie.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur HOL001

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

30,005

MHz

     
   

ms

Mobiele communicatie

Aangewezen voor Defensie.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

30,01

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie

Aangewezen voor Defensie & Infrastructuur en Milieu en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

30,3

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie

Aangewezen voor Defensie.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

31,025

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie.

Aangewezen voor Defensie.

   

/ms/

Mobiele communicatie, koordloze telefoons & korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

31,325

MHz

     
   

FS

Vaste verbindingen

Aangewezen voor Defensie.

   

MS

Mobiele communicatie

Aangewezen voor Defensie.

   

/ms/

mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

32,55

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie. Besloten netten

Aangewezen voor publieke taken. Vergunningverlening voor besloten netten op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

37,5

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie 5.149

Aangewezen voor Defensie en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

ras

Radio-astronomie

Aangewezen voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur 5.149

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

38,25

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie, oproepsystemen

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

39

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie, oproepsystemen

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

rls

Radioplaatsbepaling 5.132A

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

39,5

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie. Oproepsystemen

Aangewezen voor Defensie & Justitie en Veiligheid. Vergunningverlening voor oproepsystemen op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

39,9

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie

Aangewezen voor Defensie.

   

/ms/

Mobiele communicatie, koordloze telefoons

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

39,986

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie. Oproepsystemen

Aangewezen voor Defensie. Vergunningverlening voor oproepsystemen op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

/ms/

Mobiele communicatie, koordloze telefoons

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

40,02

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie 5.150

Aangewezen voor Defensie.

   

/ms/

Mobiele communicatie, koordloze telefoons & korteafstandapparatuur 5.150

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

40,98

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie

Aangewezen voor Defensie.

   

/ms/

Mobiele communicatie, korteafstandapparatuur

Zonder vergunning, onder voorwaarden.

41,015

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie

Aangewezen voor Defensie.

42

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie 5.161B

Aangewezen voor Defensie.

   

rls

Radioplaatsbepaling 5.132A 5.161B

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

42,5

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie

Aangewezen voor Defensie.

44

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie

Aangewezen voor Defensie.

   

rls

Radioplaatsbepaling, meteorologische waarnemingen, windprofiler 5.162A

Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

47

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie. Video-overdracht op metrostations 5.162A 5.164

Aangewezen voor Defensie. Vergunningverlening voor video-overdracht op metrostations op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

50

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie. Video-overdracht op metrostations 5.162A 5.164

Aangewezen voor Defensie. Vergunningverlening voor video-overdracht op metrostations op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

   

as

Amateur 5.162A 5.164

Zonder vergunning, onder voorwaarden met meldingsplicht en overigens vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

52

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie. Video-overdracht op metrostations 5.162A 5.164

Aangewezen voor Defensie. Vergunningverlening voor video-overdracht op metrostations op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

61

MHz

     
   

MS

Mobiele communicatie. ENG/OB 5.162A 5.164

Aangewezen voor Defensie. Beperkt vergunningverlening voor ENG/OB op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

68

MHz

     
   

LMS

Landmobiele communicatie

Aangewezen voor Defensie.

70

MHz