Regeling instelling gebieden bestrijding vogelgriep Ter Aar 2014

[Regeling vervallen per 04-12-2014.]
Geldend van 21-11-2014 t/m 03-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 november 2014, nr. WJZ/14190815, houdende houdende instelling van een beschermings- en een toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Ter Aar (Regeling instelling gebieden bestrijding vogelgriep Ter Aar 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); artikelen 1, tweede lid, 10, tweede lid, en 32, eerste lid, van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 04-12-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beschermingsgebied: door de minister vastgesteld gebied met een straal van ten minste 3 km rondom een besmet bedrijf;

 • b. toezichtsgebied: door de minister vastgesteld gebied rondom het beschermingsgebied, met een straal van ten minste 10 km rondom het besmette bedrijf.

Artikel 2. Aanwijzing gebieden

[Vervallen per 04-12-2014]

De minister wijst voor de toepassing van deze regeling aan als:

 • a. beschermingsgebied: gebied als bedoeld in bijlage 1;

 • b. toezichtsgebied: gebied als bedoeld in bijlage 2.

Artikel 3. Verhouding tot standstill

[Vervallen per 04-12-2014]

 • 2 In aanvulling op het eerste lid zijn in de gebieden, bedoeld in artikel 2 de voorschriften, genoemd in de artikelen 4 en 5 van toepassing.

Artikel 4. Vervoer eieren

[Vervallen per 04-12-2014]

 • 1 Het vervoer van eieren is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is het vervoer van eieren toegestaan, indien:

  • a. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een inrichting als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van Richtlijn 2005/94/EG, en

  • b. het vervoer geschiedt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, is het vervoer van eieren voorts toegestaan, indien het betreft het vervoer van consumptie-eieren van een inrichting als bedoeld in het tweede lid al dan niet via distributiecentra naar verkooppunten en vanaf verkooppunten.

Artikel 5. Vervoer vlees van gevogelte

[Vervallen per 04-12-2014]

 • 1 Het vervoer van vlees van gevogelte, afkomstig van een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis, in het gebied, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van vlees van gevogelte toegestaan, indien:

  • a. het vlees afkomstig is van gevogelte van buiten het gebied en bij opslag en vervoer gescheiden is gehouden van vlees van gevogelte van binnen het gebied, of;

  • b. het vlees ten minste 21 dagen voor 16 november 2014 in het gebied is geproduceerd en sinds die datum niet is vervoerd en opgeslagen met vlees dat na die datum is geproduceerd.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 04-12-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling gebieden bestrijding vogelgriep Ter Aar 2014.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 04-12-2014]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Deze regeling zal tevens met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 november 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

J.P. Hoogeveen

de directeur-generaal van Agro

Bijlage 1. Beschermingsgebied

[Vervallen per 04-12-2014]

 • 1. Vanaf de kruising Provincialeweg N207 / Vriezekoop, Vriezekoop in oostelijke richting volgen overgaand in Bilderdam tot aan Hoofdweg.

 • 2. Hoofdweg volgen in Noord / Noordoostelijke richting tot aan Noordzuidroute/N231.

 • 3. Noordzuidroute/N231 overgaand in Achterweg/N231 overgaand in Provincialeweg/N231volgen in zuidelijke richting tot aan Zevenhovenseweg.

 • 4. Zevenhovenseweg volgen in westelijke richting tot aan Kortenaarseweg.

 • 5. Kortenaarseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Noordeinde.

 • 6. Noordeinde volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuwkoopseweg/N231.

 • 7. Nieuwkoopseweg/N231 volgen in zuidwestelijke- westelijke / richting tot aan Oostkanaalweg/N207.

 • 8. Oostkanaalweg/N207 volgen in noordoostelijke richting to aan Veldhuizenpad/ N207.

 • 9. Veldhuizenpad/ N207 overgaand in Zegerbaan/N207 volgen in Westelijke richting tot aan Herenweg/N207.

 • 10. Herenweg/N207. volgen in noordelijke richting tot aan Kruisweg/N446.

 • 11. Kruisweg/N446 volgen in westelijke richting tot aan Boddens Hosangweg.

 • 12. Boddens Hosangweg volgen in noordelijke richting tot aan Brassermeer.

 • 13. Brassermeer overstekend naar Zuideinde.

 • 14. Zuideinde volgen in noordelijke richting overgaand in Noordeinde tot aan Langeweg.

 • 15. Langeweg volgen in oostelijke richting overgaand in Plantage tot aan veerpont Brassemermee.

 • 16. Via veerpont Brassemermeer oversteken in oostelijke richtin naar Heiligegeestlaan.

 • 17. Heiligegeestlaan volgen in oostelijke richting tot aan Willem van der Veldenweg.

 • 18. Willem van der Veldenweg volgen in noordelijke richting tot aan Vriezekoop.

 • 19. Vriezekoop volgen in oostelijke richting tot aan kruising Provincialeweg N207 / Vriezekoop

Bijlage 2. Toezichtsgebied

[Vervallen per 04-12-2014]

 • 1. Vanaf de kruising N207- N11 bij Alphen aan den Rijn de N11 volgen ib Oostelijke richting tot aan A4/E19.

 • 2. A4/E19 volgen in noordelijke richting tot aan N446.

 • 3. N446 volgen in noordwestelijke richting overgaand in Nieuweweg overgaand in Langebrug overgaand in Leidseweg tot aan Vennemeer.

 • 4. Vennemeer volgen in noordelijke richting tot aan Boekhorsterweg.

 • 5. Boekhorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Waterloospolder.

 • 6. Waterloospolder volgen Kagerplassen oversteken tot aan Nassaulaan.

 • 7. Nassaulaan volgen in noordelijke richting overgaand in Irenalaan tot aan Beatrixlaan.

 • 8. Beatrixlaan volgen in noordelijke richting overgaand in Julianalaan via veerpond tot aan Huigsloterdijk.

 • 9. Huigsloterdijk volgen in westelijke richting overgaand in Lisserdijk tot aan Lisserweg.

 • 10. Lisserweg volgen in oostelijke richting tot aan IJweg.

 • 11. Ijweg volgen in noordelijke richting tot aan Noordelijke randweg.

 • 12. Noordelijke Randweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdweg/N520.

 • 13. Hoofdweg/N520 volgen in noordoostelijk richting tot aan Nieuwe Bennebroekerweg.

 • 14. Nieuwe Bennebroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Spoorlaan.

 • 15. Spoorlaan volgen in noordelijke richting overgaand in Van Heuven Goedhartlaan tot aan N201/Kruisweg.

 • 16. N201/Kruisweg volgen in oostelijke richting tot aan Fokkerweg.

 • 17. Fokkerweg volgen in noord/noordoostelijke richting tot aan Aalsmeerderdijk.

 • 18. Aalsmeerderdijk volgen in noordelijke richting tot aan Pontweg.

 • 19. Pontweg volgen in zuidelijkerichting overgaand in Machineweg tot aan N231.

 • 20. N231 volgen in zuidelijke richting tot aan Randweg.

 • 21. Randweg volgen in oostelijke richting tot aan N521 Zijdelweg.

 • 22. N521 Zijdelweg volgen in zuidelijke richting tot aan N201/Provincialeweg.

 • 23. N201/Provincialeweg volgen in oostelijke richting tot aan N212/ Ingenieur Enschedeweg.

 • 24. N212/ Ingenieur Enschedeweg volgen in zuidelijke richting tot aan N198/Geestdorp.

 • 25. N198/Geestdorp volgen in oostelijke richting tot aan rotonde Breeveld.

 • 26. Breeveld volgen in westelijke richting tot aan Geestdorp.

 • 27. Geestdorp volgen in noord/ westelijke richting tot aan N405/ De Kruipin.

 • 28. De Kruipin volgen in zuidelijke richting overgaand in Oudelandseweg tot aan Oostdam.

 • 29. Oostdam volgen in zuidwestelijkerichting tot aan Rijnstraat.

 • 30. Rijnstraat volgen in westelijke richting tot aan Westdam.

 • 31. Westdam volgen in westelijke richting tot aan Zandwijksingel.

 • 32. Zandwijksingel volgen in noordelijke richting overgaand in Rembrandtlaan.

 • 33. Rembrandtlaan volgen in noordelijke/ westelijke richting overgaand in Rietveld tot aan Zegveldse Uitweg.

 • 34. Zegveldse Uitweg volgen in noordelijke richting overgaand in Hoofdweg tot aan Meije.

 • 35. Meije volgen in westelijke richting tot aan Buitenkerk.

 • 36. Buitenkerk volgen in zuidelijke richtin g tot aan N458/ Burgermeester Crolesbrug.

 • 37. N458/ Burgermeester Crolesbrug volgen in westelijke richting tot aan N11.

 • 38. N11 volgen in noordelijke/ noordwestelijke richting tot aan kruising N207- N11 bij Alphen aan den Rijn

Terug naar begin van de pagina