Regeling instelling gebieden bestrijding vogelgriep Kamperveen 2014

[Regeling vervallen per 21-10-2016 met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2014.]
Geldend van 22-11-2014 t/m 22-11-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 november 2014, nr. WJZ / 14191589, houdende instelling van een beschermings- en een toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Kamperveen (Regeling instelling gebieden bestrijding vogelgriep Kamperveen 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); artikelen 1, tweede lid, 10, tweede lid, en 32, eerste lid, van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-10-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beschermingsgebied: door de minister vastgesteld gebied met een straal van ten minste 3 km rondom een besmet bedrijf;

 • b. toezichtsgebied: door de minister vastgesteld gebied rondom het beschermingsgebied, met een straal van ten minste 10 km rondom het besmette bedrijf.

Artikel 2. Aanwijzing gebieden

[Vervallen per 21-10-2016]

De minister wijst voor de toepassing van deze regeling aan als:

 • a. beschermingsgebied: gebied als bedoeld in bijlage 1;

 • b. toezichtsgebied: gebied als bedoeld in bijlage 2.

Artikel 3. Verhouding tot standstill

[Vervallen per 21-10-2016]

 • 2 In aanvulling op het eerste lid zijn in de gebieden, bedoeld in artikel 2 de voorschriften, genoemd in de artikelen 4 en 5 van toepassing.

Artikel 4. Vervoer eieren

[Vervallen per 21-10-2016]

 • 1 Het vervoer van eieren is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is het vervoer van eieren toegestaan, indien:

  • a. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een inrichting als bedoeld in artikel 26, tweede lid, van Richtlijn 2005/94/EG, en

  • b. het vervoer geschiedt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, is het vervoer van eieren voorts toegestaan, indien het betreft het vervoer van consumptie-eieren van een inrichting als bedoeld in het tweede lid al dan niet via distributiecentra naar verkooppunten en vanaf verkooppunten.

Artikel 5. Vervoer vlees van gevogelte

[Vervallen per 21-10-2016]

 • 1 Het vervoer van vlees van gevogelte, afkomstig van een slachthuis, uitsnijderij of koel- en vrieshuis, in het gebied, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van vlees van gevogelte toegestaan, indien:

  • a. het vlees afkomstig is van gevogelte van buiten het gebied en bij opslag en vervoer gescheiden is gehouden van vlees van gevogelte van binnen het gebied, of;

  • b. het vlees ten minste 21 dagen voor 16 november 2014 in het gebied is geproduceerd en sinds die datum niet is vervoerd en opgeslagen met vlees dat na die datum is geproduceerd.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 21-10-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling gebieden bestrijding vogelgriep Kamperveen 2014.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 21-10-2016]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Deze regeling wordt tevens met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 21 november 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

J.P. Hoogeveen

de

directeur-generaal van Agro

Bijlage 1. Beschermingsgebied

[Vervallen per 21-10-2016]

 • 1. Vanaf de kruising van de N307 en de Buitendijksweg, de Buitendijksweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Cellesbroeksweg.

 • 2. De Cellesbroeksweg volgend in oostelijke richting tot aan de Zwartendijk.

 • 3. De Zwartendijk volgend in zuidelijke richting tot aan de Slaper.

 • 4. De Slaper volgend in noordoostelijke richting tot aan de Meester J.L.M. Niersallee.

 • 5. De Meester J.L.M. Niersallee volgend in noordoostelijke richting tot aan de N763.

 • 6. De N763 volgend in zuidelijke richting tot aan de N308.

 • 7. De N308 volgend in westelijke richting tot aan de Polweg.

 • 8. De Polweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosterbroekweg.

 • 9. De Oosterbroekweg volgend in westelijke richting tot aan de Oosterseweg.

 • 10. De Oosterseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Zwarteweg.

 • 11. De Zwarteweg volgend in westelijke richting overgaan in de Oostendorperstraatweg tot aan de Weeren.

 • 12. De Weeren volgend in westelijke richting tot aan de Oostelijke Rondweg.

 • 13. De Oostelijke Rondweg volgend in noordelijke richting tot aan de Wijkerwoldweg.

 • 14. De Wijkerwoldweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan het Drontermeer.

 • 15. Het Drontermeer volgend in noordelijke richting tot aan de N307.

 • 16. De N307 volgend in oostelijke richting tot aan de Buitendijkseweg.

Bijlage 2. toezichtsgebied

[Vervallen per 21-10-2016]

 • 1. Vanaf de kruising N50 / Noorddiepweg, Noorddiepweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Kattewaardweg.

 • 2. Kattewaardweg volgen in oostelijke richting tot aan Frieseweg.

 • 3. Frieseweg volgen in noordelijke richting tot aan Middendijk.

 • 4. Middendijk volgen in oostelijke richting tot aan Heultjesweg.

 • 5. Heultjesweg volgen in oos- zuidoostelijke richting tot aan Nijlandsweg.

 • 6. Nijlandsweg volgen in oostelijke richting tot aan Stikkenpolderweg.

 • 7. Stikkenpolderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Nesweg.

 • 8. Nesweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Brinkweg.

 • 9. Brinkweg volgen in zuidelijke richting tot aan waterloop.

 • 10. Waterloop volgen in oostelijke richting tot aan Mandjeswaardweg.

 • 11. Mandjeswaardweg. Volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg N760.

 • 12. Provincialeweg N760 volgen in oostelijke richting overgaand in Kamperzeedijk West tot aan Schaapsteeg.

 • 13. Schaapsteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Wetering tot aan Stadshagenallee.

 • 14. Stadshagenallee volgen in oostelijke richting tot aan Milligerlaan.

 • 15. Milligerlaan volgen in zuidelijke richting tot aan Mastenbroekerallee.

 • 16. Mastenbroekerallee volgen in oostelijke richting tot aan Hasselterdijk.

 • 17. Hasselterdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Frankhuisweg.

 • 18. Frankhuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hasselterweg.

 • 19. Hasselterweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Blaloweg.

 • 20. Blaloweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westenholterallee.

 • 21. Westerholterallee volgen in zuidoostelijke richting overgaand in IJselallee tot aan Spoorlijn Zwolle -Amersfoort.

 • 22. Spoorlijn Zwolle -Amersfoort volgen in zuidelijke richting tot aan IJssel.

 • 23. IJssel volgen in zuidelijke richting tot aan. Jaagpad.

 • 24. Jaagpad volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuweg.

 • 25. Nieuweweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Apeldoornseweg overgaand in Groteweg tot aan Molenweg.

 • 26. Molenweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Leemculenweg.

 • 27. Leemculenweg volgen in westelijke richtingtot aan A50.

 • 28. A50 volgen in zuidelijke richting tot aan afslag Nunspeet / Kamperweg.

 • 29. Kamperweg. Volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Zuidweg.

 • 30. Nieuwe Zuidweg volgen in zuidwestelijke richting overgaand in Zuidweg tot aan Elburgerweg.

 • 31. Elburgerweg volgen in noordelijke richting to aan A28

 • 32. A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan Beukenlaan verlengde Haerderweg.

 • 33. Beukenlaan verlengde Haerderweg volgen in noordwetelijke richting tot aan Bovenweg.

 • 34. Bovenweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Burgermeester Frieswijkweg.

 • 35. Burgermeester Frieswijkweg volgen in noordelijke richting tot aan Grevensweg

 • 36. Grevensweg volgen in noordelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg West.

 • 37. Zuiderzeestraatweg West. Volgen in zuidelijke richting tot aan Mazenbergerweg.

 • 38. Mazenbergerweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Molenweg.

 • 39. Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kolmansweg.

 • 40. Kolmansweg volgen in westelijke richting tot aan Hoge Bijssselse-Pad.

 • 41. Hoge Bijssselse-Pad volgen in noordwestelijke richting tot aan Veluwemeer.

 • 42. Veluwemeer overstekend naar Bremerbergweg.

 • 43. Bremerbergweg volgen in noordelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Baan/N710.

 • 44. Baan/N710 volgen in noordwestelijke richting overgaand in Swifterweg tot aan Biddingringweg/ N305.

 • 45. Biddingringweg./ N305 volgen in noordoostelijke richting tot aan Hanzeweg./N307.

 • 46. Hanzeweg./N307 volgen in oostelijke richting tot aan Ketelweg.

 • 47. Ketelweg volgen in noordelijke richting tot aan Vossemeerdijk,

 • 48. Vanaf Vossemeerdijk via Vossemeer naar de monding van de IJssel.

 • 49. Monding van de IJssel volgen tot aan N50.

 • 50. N50 volgen in noordelijke richting tot aan kruising N50 / Noorddiepweg

Terug naar begin van de pagina