Regeling maatregelen regio’s bestrijding vogelgriep 2014

[Regeling vervallen per 15-12-2014.]
Geldend van 05-12-2014 t/m 14-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 november 2014, nr. WJZ/14191875, houdende maatregelen in regio's in Nederland in verband met de preventie en bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza (Regeling maatregelen regio's bestrijding vogelgriep 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); artikelen 1, tweede lid, 10, tweede lid, en 32, eerste lid, van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen en toepassingsbereik

[Vervallen per 15-12-2014]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 15-12-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. bedrijf: landbouwbedrijf of ander bedrijf, met inbegrip van een circus of dierenwinkel, waar vee of gevogelte in gevangenschap wordt gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainestations, grensinspectieposten, of laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

 • b. beschermingsgebied: door de minister aangewezen gebied met een straal van ten minste 3 km rondom een besmet bedrijf;

 • c. commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

 • d. gevogelte: pluimvee, alsmede andere vogels in gevangenschap gehouden of gefokt;

 • e. goedgekeurd hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoveel mogelijk in overeenstemming met de beginselen en procedures voor reiniging en ontsmetting, bedoeld in bijlage VI bij richtlijn 2005/94/EG, en goedgekeurd door de minister van Economische Zaken;

 • f. mest: uitwerpselen en urine van dieren, met uitzondering van gekweekte vissen, met of zonder strooisel;

 • g. regio: door de minister aangewezen regio;

 • h. toezichtsgebied: door de minister aangewezen gebied rondom het beschermingsgebied, met een straal van ten minste 10 km rondom een besmet bedrijf;

 • i. vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein, of gebouw met uitzondering van de menselijke woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of pleegt te worden gehouden, en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van het gevogelte is opgeslagen of pleegt te worden opgeslagen;

 • j. vervoermiddel: voertuig en materieel, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers.

Artikel 2. Aanwijzing regio’s

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 De minister wijst aan als regio’s:

  • a. regio A: regio A (west-Nederland) als bedoeld in bijlage 1;

  • b. regio B: regio B (midden-Nederland) als bedoeld in bijlage 2;

  • c. regio C: regio C (zuid-Nederland) als bedoeld in bijlage 3;

  • d. regio D: regio D (noord-Nederland) als bedoeld in bijlage 4.

 • 4 Indien een deel van een regio tevens is aangewezen als beschermingsgebied of toezichtsgebied, gelden in dat deel van die regio de meest verstrekkende voorschriften op grond van deze regeling en op grond van de regeling waarin de voorschriften voor het beschermingsgebied of toezichtsgebied zijn opgenomen.

§ 2. Maatregelen regio A

[Vervallen per 15-12-2014]

Artikel 3. Vervoer gevogelte

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van gevogelte, binnen een regio, de invoer in een regio en de uitvoer uit een regio is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer binnen een regio van gevogelte, niet zijnde eenden, afkomstig van een bedrijf binnen een regio, ten behoeve van de slacht, binnen een regio toegestaan, indien:

  • a. de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een slachthuis binnen dezelfde regio;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol;

  • c. een verklaring, die minder dan 24 uur oud is, van een dierenarts aanwezig is dat de dieren op basis van een klinische inspectie geen ziekteverschijnselen vertonen.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer binnen een regio van eenden, afkomstig van een bedrijf binnen een regio, ten behoeve van de slacht binnen een regio toegestaan, indien:

  • a. de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een slachthuis binnen dezelfde regio;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol;

  • c. een verklaring die minder dan 24 uur oud is, aanwezig is dat er uit onderzoek van ten minste 20 monsters per stal met gebruikmaking van een PCR-test door het laboratorium, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria geen virus in de dieren is aangetoond.

 • 4 In aanvulling op het bepaalde in het tweede lid is het vervoer van gevogelte, niet zijnde eenden, afkomstig van een bedrijf buiten regio A als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, ten behoeve van de slacht, binnen een regio, de invoer in een regio en de uitvoer uit een regio toegestaan, indien:

  • a. de dieren worden vervoerd naar:

   • i. Pluimveeslachterij C. van Miert BV, te Breukelen, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 6, deel 1, en het vervoer plaatsvindt op de dag dat de dieren worden geslacht, niet zijnde een dag waarop dieren afkomstig uit regio A, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, worden geslacht;

   • ii. Pluimveeslachterij Clazing BV, te Zevenhuizen, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 6, deel 2, en het vervoer plaatsvindt op de dag dat de dieren worden geslacht, niet zijnde een dag waarop dieren afkomstig uit regio A, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, worden geslacht;

   • iii. Pluimveeslachterij Plukon Blokker BV, te Blokker, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 6, deel 3, en het vervoer plaatsvindt op de dag dat de dieren worden geslacht, niet zijnde een dag waarop dieren afkomstig uit regio A, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, worden geslacht;

  • b. het vervoer door de exploitant van het slachthuis ten minste een dag voorafgaand aan de dag van de geplande slacht aan de minister is gemeld, onder vermelding van het bedrijf van herkomst, het kenteken van het vervoermiddel waarmee de dieren worden vervoerd en het registratienummer van de sticker, bedoeld in artikel 12, tweede of vierde lid van het betreffende vervoermiddel;

  • c. de lege vervoermiddelen met gebruikmaking van de route, bedoeld in onderdeel a, uit regio A als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, worden verplaatst.

 • 5 In afwijking van het eerste lid is het vervoer binnen een regio, de invoer in een regio en de uitvoer uit een regio van eendagskuikens toegestaan, indien:

  • a. de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte in regio A, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 6 In afwijking van het eerste lid is het vervoer binnen een regio van niet-commercieel gehouden pluimvee en van ander gevogelte dan pluimvee toegestaan.

Artikel 4. Vervoer eieren

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van eieren, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, binnen een regio, de invoer in een regio en de uitvoer uit een regio is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van eieren, binnen een regio toegestaan, indien:

  • a. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 3 Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid, onder a, wordt een broederij niet beschouwd als een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.

Artikel 5. Vervoer andere dieren

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, binnen een regio, de invoer in een regio en de uitvoer uit een regio is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte binnen een regio toegestaan, indien de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte binnen een regio toegestaan, indien de dieren afkomstig zijn van een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.

Artikel 6. Vervoer sperma

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van sperma ten behoeve van de bevruchting van gevogelte, afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, binnen een regio, de invoer in een regio en de uitvoer uit een regio is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma binnen een regio toegestaan indien dit aan de openbare weg wordt opgehaald of afgeleverd.

Artikel 7. Vervoer diervoeders

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van diervoeders voor gevogelte en andere commercieel gehouden dieren afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, binnen een regio, de invoer in een regio en de uitvoer uit een regio is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van diervoeders naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte binnen een regio toegestaan, indien:

  • a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 8. Vervoer melk

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van rauwe melk en melkproducten, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, binnen een regio, de invoer in een regio en de uitvoer uit een regio is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk en melkproducten binnen een regio toegestaan, indien:

  • a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 9. Vervoer mest

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van mest van gevogelte, binnen een regio, de invoer in een regio en de uitvoer uit een regio is verboden.

 • 2 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, binnen een regio, de invoer in een regio en de uitvoer uit een regio is verboden.

 • 3 In afwijking van het tweede lid is het vervoer binnen een regio van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 4 In afwijking van het eerste en tweede lid, is het vervoer van mest, afkomstig van een locatie buiten regio A, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, ten behoeve van de verwerking daarvan, binnen een regio en de invoer in een regio toegestaan, indien:

  • a. de mest wordt vervoerd naar:

   • i. CNC, te Moerdijk, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 7, deel 1;

   • ii. BMC Moerdijk, te Moerdijk, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 7, deel 1;

   • iii. BMC Moerdijk, opslag Heijningen, te Heijningen, met gebruikmaking van de route, bedoeld in bijlage 7, deel 2;

  • b. het vervoer door de exploitant van het mestverwerkingsbedrijf ten minste een dag voorafgaand aan de dag van het vervoer aan de minister is gemeld, onder vermelding van het bedrijf van herkomst, het kenteken van het vervoermiddel waarmee de mest wordt vervoerd en het registratienummer van de sticker, bedoeld in artikel 12, tweede en vierde lid, van het betreffende vervoermiddel;

  • c. de lege vervoermiddelen met gebruikmaking van de route, bedoeld in onderdeel a uit regio A als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, worden verplaatst.

 • 5 Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het aanwenden van mest.

Artikel 10. Vervoer naar en uit het buitenland

[Vervallen per 15-12-2014]

Het vervoer van dieren of producten vanuit het buitenland een regio in, dan wel vanuit een regio het buitenland in, is toegestaan indien, voor zover bij het vervoer op Nederlands grondgebied plaatsvindt, voldaan wordt aan de artikelen 3 tot en met 9 en 12.

Artikel 11. Aanvoer en afvoer

[Vervallen per 15-12-2014]

Voor zover ingevolge de artikelen 3 tot en met 9 het vervoer van dieren of producten is verboden, is ook het aanvoeren en afvoeren van deze dieren of producten verboden.

Artikel 12. Verplaatsen vervoermiddelen

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het in gebruik hebben van vervoermiddelen binnen een regio toegestaan indien de vervoermiddelen overeenkomstig het derde lid voorzien zijn van een door de Dienst Wegverkeer, bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994, te verstrekken gebiedssticker als bedoeld in bijlage 5.

 • 5 Het is uitsluitend toegestaan een vervoermiddel te voorzien van een gebiedssticker, anders dan de gebiedssticker, bedoeld in het derde lid indien:

  • a. het vervoermiddel voorafgaand aan het omstickeren ten minste 24 uur stil heeft gestaan;

  • b. is gereinigd en ontsmet overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 6 Onder gebruik als bedoeld in het eerste lid wordt in elk geval verstaan:

  • a. het transporteren, het laden en het lossen van dieren of producten als bedoeld in het eerste lid;

  • b. het aanrijden en afrijden van locaties waar dieren of producten als bedoeld in het eerste lid gebruikelijk geladen of gelost worden;

  • c. het stilstaan of geparkeerd zijn op of nabij locaties waar dieren of producten als bedoeld in het eerste lid gebruikelijk geladen of gelost worden.

Artikel 13. Bezoekverbod

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het is bezoekers verboden vogelverblijfplaatsen, alsmede niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten te betreden. HetDe eerste volzin betreft eveneens de vervoermiddelen van een bezoeker.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde bezoekverbod is niet van toepassing op de volgende personen:

  • a. artsen, ambulancemedewerkers, brandweerlieden, psychosociale hulpverleners en soortgelijke noodhulpverleners, politiemedewerkers en toezichthouders, in de uitoefening van hun functie, en hun vervoermiddelen,

  • b. monteurs, loonwerkers, dierenartsen en bedrijfsverzorgers, indien er een acuut gevaar voor de gezondheid van vee of gevogelte aanwezig is en de werkzaamheden van deze personen noodzakelijk zijn om deze situatie op te heffen, en hun vervoermiddelen

  • c. dierenartsen, indien hun bezoek plaatsvindt in het kader van een aan hen ingevolge wet- of regelgeving opgedragen verplichting of taak,

  • d. medewerkers van vangploegen, reinigingsploegen en entploegen;

  • e. controleurs van een privaat kwaliteitssysteem, voor zover zij controles uitvoeren op voorschriften van een privaat kwaliteitssysteem die betrekking hebben op hygiëne, en

  • f. in noodsituaties: brandstofleveranciers of stikstof (N2) leveranciers, en hun vervoermiddelen,

  mits zij reinigings- en ontsmettingsmaatregelen hebben genomen in overeenstemming met een goedgekeurd hygiëneprotocol en zij hun bezoek registreren. In een acute noodsituatie geldt geen registratieplicht voor de in onderdeel a genoemde personen.

 • 3 Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op personeel, mits het:

  • a. reinigings- en ontsmettingsmaatregelen heeft genomen in overeenstemming met een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • b. de voorafgaande 72 uren geen ander bedrijf heeft bezocht.

Artikel 14. Bezoekersregeling en registratieplicht

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het is een houder van gevogelte verboden om bezoekers toe te laten tot zijn vogelverblijfplaatsen alsmede tot niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten, met uitzondering van de bezoekers, bedoeld in artikel 13, tweede en derde lid, in de daar bedoelde situaties.

 • 2 Een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte houdt een register bij van alle bezoeken aan vogelverblijfplaatsen, niet deugdelijk fysiek van de vogelverblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten, waarin tenminste zijn opgenomen:

  • a. naam, adres en woonplaats van de bezoeker,

  • b. voor zover het bezoek plaatsvindt met een vervoermiddel: aard en kenteken van het vervoermiddel,

  • c. reden van het bezoek, en

  • d. datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.

Artikel 15. Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen of andere tijdelijke verzamelingen zijn verboden, voor zover daar gevogelte en andere in gevangenschap gehouden vogels op een plaats worden verzameld.

Artikel 16. Verbod jagen en doden van wild

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 2 Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden. Daartoe zijn alle bestaande aanwijzingen, toestemmingen, vrijstellingen en ontheffingen op grond van de artikelen 65, 67, 68, 72 en 75 van de Flora- en Faunawet opgeschort.

 • 3 De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het jagen, doden of vangen geschiedt:

  • a. ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer;

  • b. ter bestrijding van muskusratten;

  • c. ter voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen.

Artikel 17. Afscherm- en ophokplicht gevogelte

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Iedere houder van commercieel gehouden gevogelte brengt ten minste afscheidingen aan tussen het gevogelte en de op het bedrijf aanwezige zoogdieren.

 • 2 Iedere houder van commercieel gehouden gevogelte neemt passende maatregelen om zo veel mogelijk te voorkomen dat het door hem gehouden gevogelte in contact komt met gevogelte van andere houders of met in het wild levende dieren, zoals in het wild levende vogels of hun uitwerpselen.

 • 3 Voor een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte is een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

 • 4 Het derde lid is niet van toepassing op gevogelte, behorende tot de eendvogels (Anseriformes) de familie van struisvogels (Struthionidae), van emoes (Dromaiidae) en van nandoes (Rheidae).

§ 3. Maatregelen regio’s B tot en met D

[Vervallen per 15-12-2014]

Artikel 17a. Vervoer gevogelte

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van gevogelte is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gevogelte, niet zijnde eenden, ten behoeve van de slacht toegestaan, indien:

  • a. de dieren rechtstreeks naar een slachthuis worden vervoerd;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol;

  • c. een verklaring, die minder dan 24 uur oud is, van een dierenarts aanwezig is dat de dieren op basis van een klinische inspectie geen ziekteverschijnselen vertonen.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van eenden ten behoeve van de slacht toegestaan, indien:

  • a. de dieren rechtstreeks naar een slachthuis worden vervoerd;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol;

  • c. een verklaring die minder dan 24 uur oud is, aanwezig is dat er uit onderzoek van ten minste 20 monsters per stal met gebruikmaking van een PCR-test door het laboratorium, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria geen virus in de dieren is aangetoond.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van eendagskuikens toegestaan, indien:

  • a. de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar de plaats van bestemming;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 5 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van niet-commercieel gehouden pluimvee en van ander gevogelte dan pluimvee toegestaan.

 • 6 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van gevogelte, anders dan het gevogelte, bedoeld in de leden twee tot en met vijf, toegestaan, indien:

  • a. de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar de plaats van bestemming, welke plaats in geval de dieren afkomstig zijn van een locatie in regio D, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, gelegen is in die regio;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol;

  • c. een verklaring, die minder dan 24 oud is, van een dierenarts aanwezig is dat geen van de op de locatie van herkomst aanwezige dieren op basis van een klinische inspectie ziekteverschijnselen vertonen.

Artikel 17b. Vervoer eieren

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van eieren, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van eieren toegestaan indien:

  • a. de eieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 3 Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid, onder a, wordt een broederij niet beschouwd als een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.

Artikel 17c. Vervoer andere dieren

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren rechtstreeks worden vervoerd naar een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien de dieren afkomstig zijn van een locatie anders dan een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.

Artikel 17d. Vervoer sperma

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van sperma ten behoeve van de bevruchting van gevogelte, afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van sperma toegestaan indien dit aan de openbare weg wordt opgehaald of afgeleverd.

Artikel 17e. Vervoer diervoeders

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van diervoeders voor gevogelte en andere commercieel gehouden dieren afkomstig van of naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van diervoeders naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte toegestaan, indien:

  • a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 17f. Vervoer melk

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van rauwe melk en melkproducten, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van rauwe melk en melkproducten toegestaan, indien:

  • a. per door de vervoerder af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 17g. Vervoer mest

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van mest van gevogelte, is verboden.

 • 2 Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing zonder vervoermiddel, over de openbare weg, van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, is verboden.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is het vervoer van mest van gevogelte toegestaan, indien:

  • a. de mest rechtstreeks wordt vervoerd naar de plaats van bestemming, welke plaats in geval de mest afkomstig is van een locatie in regio D, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, gelegen is in die regio;

  • b. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 4 In afwijking van het tweede lid is het vervoer van mest van commercieel gehouden dieren, anders dan gevogelte toegestaan indien het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een goedgekeurd hygiëneprotocol.

 • 5 Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het aanwenden van mest.

Artikel 17i. Verplaatsen vervoermiddelen

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het in gebruik hebben van vervoermiddelen toegestaan indien de vervoermiddelen overeenkomstig het derde lid voorzien zijn van een door de Dienst Wegverkeer, bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994, te verstrekken gebiedssticker als bedoeld in bijlage 5.

Artikel 17l. Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels

[Vervallen per 15-12-2014]

Artikel 15 is van toepassing.

Deze regeling wordt tevens met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 november 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

J.P. Hoogeveen

de Directeur-Generaal van Agro

Bijlage 1. Regio A (west-Nederland)

[Vervallen per 15-12-2014]

Regio west-Nederland bestaande uit de volgende deelregio’s:

Deelregio 2

 • 1. Vanaf het Eierlandse Gat de provinciegrens van Noord-Holland via het IJsselmeer volgend, overgaand in het Markermeer, overgaand in het IJ-meer, overgaand in het IJ, overgaand in het Noordzee Kanaal, overgaand in het Noordzeebuitenkanaal tot aan de Buitenhaven van IJmuiden.

 • 2. Vanaf de Buitenhaven in IJmuiden de kustlijn volgend in Noordelijke richting langs de westkust van Noorderhaaks en de westkust van Texel tot aan de Eierlandse Gat.

Deelregio 9

 • 1. Vanaf de Buitenhaven bij IJmuiden de Noorderbuitenkanaal volgend in oostelijke richting overgaand in de Noordzeekanaal, overgaand in het IJ, overgaand in het IJ-meer, overgaand in het Gooimeer tot aan de kruising van het Gooimeer met de A27 (ter hoogte van de plaats Huizen).

 • 2. De A27 volgend in zuidelijke richting tot aan de kruising van de A27 met de A12, Knooppunt Lunetten.

 • 3. Vanaf A12 de weg volgend in westelijke richting tot aan de Benoordenhoutseweg.

 • 4. De Benoordenhoutseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Van Alkemadelaan.

 • 5. De Van Alkemadelaan volgend in westelijke richting overgaand in de Zwolsestraat tot aan de Kust van Scheveningen.

 • 6. Vanaf de Kust van Scheveningen de kustlijn volgend in Noordelijke richting tot aan de Buitenhaven in IJmuiden.

Deelregio 12

 • 1. Vanaf de kust van Scheveningen de Zwolsestraat volgend in Oostelijke richting overgaand in de Van Alkemadelaan tot aan de Benoordenhoutseweg.

 • 2. De Benoordenhoutseweg volgend in Zuidelijke richting tot aan de A12.

 • 3. De A12 volgend in Oostelijke richting tot aan de kruising van de A12 met de A27, Knooppunt Lunetten.

 • 4. De A27 volgend in Zuidelijke richting tot aan de kruising A27 met de A2 bij Knooppunt Everdingen.

 • 5. De A2 volgend in zuidelijke richting tot aan de kruising van de A2 met de rivier de Maas.

 • 6. De rivier de Maas volgend in westelijke richting overgaand in de Bergsche Maas overgaand in de rivier de Amer de tot aan de A16.

 • 7. De A16 volgend in noordelijke richting tot aan de Drechttunnel.

 • 8. Vanaf de Drechttunnel de rivier de Oude Maas volgend in noordelijke richting tot aan de rivier de Noord.

 • 9. De rivier de Noord volgend in noordelijke richting tot aan de rivier de Nieuwe Maas.

 • 10. De rivier de Nieuwe Maas volgend in Westelijke richting overgaand in de Nieuwe Waterweg tot aan de Kust van Hoek van Holland.

 • 11. Van de Kust van Hoek van Holland de kustlijn volgend in Noordelijke richting tot aan de Kust van Scheveningen.

Deelregio 14

 • 1. Vanaf Hoek van Holland de rivier de Nieuwe Waterweg volgend in oostelijke richting, overgaand in de rivier de Scheur, overgaand in de rivier de Nieuwe Maas tot aan de rivier de Noord.

 • 2. De Noord volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Oude Maas.

 • 3. De rivier de Oude Maas volgend zuidwestelijke richting tot aan de Drechttunnel.

 • 4. Vanaf de Drechttunnel de A16 volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier het Hollandsch Diep.

 • 5. De rivier het Hollandsch Diep volgend in westelijke richting overgaand in de rivier de Krammer tot aan het Schelde-Rijn Kanaal.

 • 6. Het Schelde-Rijn Kanaal volgend in zuidelijke richting tot aan de Zeelandweg West (N257) (Slaakdam).

 • 7. De Zeelandweg West (N257) volgend in westelijke richting tot aan de Krabbenbeek (Water).

 • 8. De Krabbenbeek (water) volgend in westelijke richting overgaand in de rivier de Mastgat overgaand in de rivier de Keeten, overgaand in de Oosterschelde, overgaand in de Westgast tot aan de Noordzee.

 • 9. Vanaf de Noordzee, de kustlijn volgend in noordelijke richting van Schouwen Duiveland, Goeree Overflakkee en Voorne Putten tot aan de kust van Hoek van Holland (de Nieuwe Waterweg).

Deelregio 15

(Zuid 7, zijn de Eilanden Walcheren, Noord en Zuid Beveland en Zeeuws Vlaanderen inclusief de Delta Expo).

 • 1. Vanaf de kust van Westkapelle de kustlijn van Walcheren volgend via de Delta Expo, tot aan de Roompot.

 • 2. De Roompot volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterschelde tot aan de Schelde-Rijnkanaal.

 • 3. De Schelde-Rijnkanaal volgend in zuidelijke richting aan de Landgrens van Nederland met België.

 • 4. De Landgrens van Nederland met België volgend in westelijke richting tot aan de kust van Westkapelle.

Deelregio 16

 • 1. Vanaf de Moerdijk Brug de rivier de Amer volgend in oostelijke richting overgaand in de Bergsche Maas tot aan de Sluisweg (Waalwijk).

 • 2. De Sluisweg (Waalwijk) volgend in zuidelijke richting tot aan de Biesbosweg.

 • 3. De Biesbosweg volgend in westelijke richting overgaand in de Midden Brabantweg (N261), overgaand in de A261, overgaand in de Midden Brabantweg, overgaand in de Ringbaan West (Tilburg), overgaand in de Blaakweg (N283), overgaand in de Turnhoutsebaan (N283) overgaand in de Poppelseweg (N283) tot aan de Landsgrens van Nederland met België.

 • 4. De Landsgrens van Nederland met België volgend in westelijke richting tot aan het Schelde-Rijn Kanaal.

 • 5. Het Schelde-Rijn Kanaal volgend in noordelijke richting tot aan de rivier de Krammer.

 • 6. De rivier de Krammer volgend in oostnoordelijke richting overgaand in het Volkerak, overgaand in het Hollandsch Diep tot aan de kruising van het Hollandsch Diep met de A16, de Moerdijkbrug.

Bijlage 2. Regio B (midden-Nederland)

[Vervallen per 15-12-2014]

Regio midden-Nederland bestaande uit de volgende deelregio’s:

Deelregio 7B

 • 1. Vanaf de kruising van de A27 met het Eemmeer, het Eemmeer volgend in oostelijke richting overgaand in de Nijkerkernauw, overgaand in de Nuldernauw, overgaand in de Wolderwijd, tot aan N302.

 • 2. De N302 volgen in oostelijke richting tot aan A28.

 • 3. De A28 volgen in noordoostelijke richting tot aan de N794/Eperweg.

 • 4. De Eperweg/N796 volgen in noordoostelijke richting tot aan de Keuterstraat.

 • 5. De keuterstraat volgend in oostelijke richting overgaand in Kerkdijk overgaand in IJsseldijk tot aan haven van Veessen.

 • 6. Vanaf de haven van Veesen de rivier de IJssel volgend in zuidelijke richting tot aan de Kruising A1 met de rivier de IJssel bij Deventer (vlakbij de afslag 23 Deventer).

 • 7. De A1 volgend in westelijke richting tot aan de kruising van de A1 met de A27, bij Knooppunt Eemnes.

 • 8. De A27 volgend in noordelijke richting tot aan de kruising van de A27 met het Eemmeer.

Deelregio 10

 • 1. Vanaf de kruising van de A27 en de A1 (Knooppunt Eemnes), de A1 volgend in oostelijke richting tot aan de Kruising A1 met de rivier de IJssel bij Deventer (vlakbij de afslag 23 Deventer).

 • 2. De rivier de IJssel volgend in zuidelijke richting tot aan de kruising van de rivier de IJssel en de rivier de Rijn.

 • 3. De rivier de Rijn volgend in westelijke richting overgaand in de rivier de Nederrijn tot aan het Amsterdam Rijn Kanaal.

 • 4. Het Amsterdam Rijn Kanaal volgend in noordwestelijke richting tot aan de Afslag 29 Houten van de A27.

 • 5. Vanaf Afslag 29 Houten de A27 volgend in noordelijke richting tot aan de A1 Knooppunt Eemnes.

Deelregio 13

 • 1. Vanaf de kruising van Afslag 29 Houten van de A27 en het Amsterdam-Rijn Kanaal, het Amsterdam-Rijn Kanaal volgend in zuidoostelijke richting tot aan de rivier Nederrijn.

 • 2. De rivier de Nederrijn volgend in oostelijke richting overgaand in de rivier de Rijn overgaand in het Pannerdens Kanaal overgaand in Bijlands Kanaal tot aan de Landgrens van Nederland met Duitsland.

 • 3. De Landgrens van Nederland met Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de Zwarteweg (N843) Milsbeek.

 • 4. De Zwartweg (N843) volgend in zuidelijke richting tot aan de Rijksweg (N271).

 • 5. De Rijksweg (N271) volgend in noordelijke richting tot aan de Witteweg.

 • 6. De Witteweg volgend in zuidelijke richting tot aan het Mookerplas.

 • 7. Het Mookerplas volgend in noordelijke richting tot aan de rivier de Maas.

 • 8. De rivier de Maas volgend in westelijke richting tot aan de A2.

 • 9. De A2 volgend in noordelijke richting tot aan Knooppunt Everdingen.

 • 10. Vanaf Knooppunt Everdingen de A27 volgend in noordelijke richting tot aan afslag 29 Houten van de A27.

Bijlage 3. Regio C (zuid-Nederland)

[Vervallen per 15-12-2014]

Regio zuid-Nederland bestaande uit de volgende deelregio’s:

Deelregio 17

 • 1. Vanaf de kruising van de Sluisweg (Waalwijk) en de rivier de Bergsche Maas, de rivier de Bergsche Maas volgend in oostelijke richting overgaand in de Maas tot aan de A2 (ter hoogte van Knooppunt Empel).

 • 2. De A2 volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Zuid-Willemsvaart (Afslag 21 Veghel van de A2).

 • 3. De rivier de Zuid-Willemsvaart volgend in oostzuidelijke richting tot aan de A67 (Afslag 35 Someren van de A67).

 • 4. De A67 volgend in westelijke richting tot aan de Landgrens van Nederland met België.

 • 5. De Landgrens van Nederland met België volgend in westelijke richting tot aan de Poppelseweg (N283).

 • 6. De Poppelseweg (N283) volgend in noordelijke richting overgaand in de Turnhoutsebaan (N283) overgaand in de Blaakweg (N283) overgaand in de Ringbaan West (Tilburg) overgaand in de Midden Brabantweg, overgaand in de A261, overgaand in de Midden Brabantweg (N261) overgaand in de Biesbosweg (Waalwijk) tot aan de Sluisweg.

 • 7. De Sluisweg volgend in noordelijke richting tot aan de brug over de rivier de Bergsche Maas.

Deelregio 18

 • 1. Vanaf de kruising van de A2 met de rivier de Maas ter hoogte van Den Bosch, de rivier de Maas volgend oostelijke richting tot aan de Mookerplas.

 • 2. De Mookerplas volgend in oostelijke richting tot aan de Witteweg.

 • 3. De Witteweg volgend in noordoostelijke richting tot aan de N271.

 • 4. De N271 volgend in zuidoostelijke richting tot aan Zwarteweg (N843).

 • 5. De Zwarteweg (N843) volgend in noordelijke richting tot aan de Landgrens van Nederland met Duitsland.

 • 6. De Landgrens van Nederland met Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de A67 (ter hoogte van de plaats Herungerberg).

 • 7. De A67 volgend in westelijke richting tot aan de kruising van de A67 met de rivier de Zuid-Willemsvaart (Afslag 35 Someren van de A67).

 • 8. De rivier de Zuid-Willemsvaart volgend in westnoordelijke richting tot aan de A2 (Afslag 21 Veghel van de A2).

 • 9. De A2 volgend in noordelijke richting tot aan de kruising van de A2 met de rivier de Maas.

Deelregio 19

 • 1. Vanaf de Kruising van de Landgrens van België met Nederland en de A67 de A67 volgend in noordoostelijke richting tot aan de Landgrens van Nederland met Duitsland ter hoogte van de plaats Herungerberg.

 • 2. De Landgrens van Nederland met Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de N68 (bij de plaats Asenray).

 • 3. De N68 volgend in westelijke richting tot aan de Sint Wirosingel (Roermond).

 • 4. De Sint Wirosingel volgend in noordelijke richting tot aan de N280.

 • 5. De N280 volgend in westelijke richting tot aan de kruising van de N280 met de rivier de Maas.

 • 6. De rivier de Maas volgend in zuidelijke richting tot aan de Landgrens van Nederland met België.

 • 7. De Landgrens van Nederland met België volgend in westelijke richting tot aan de Kruising van de Landgrens van Nederland met België met de A67.

Deelregio 20

 • 1. Vanaf de kruising van de Landgrens van Nederland met België en de rivier de Maas, de rivier de Maas volgend in noordoostelijke richting tot de kruising van de rivier de Maas met de N280, Knooppunt Haelen.

 • 2. De N280 volgend in oostelijke richting tot aan de Sint Wirosingel (Roermond).

 • 3. De Sint Wirosingel (Roermond) volgend in zuidelijke richting tot aan de N68.

 • 4. De N68 volgend oostelijke richting tot aan de landgrens Nederland en Duitsland (Bij de plaats Asenray).

 • 5. De Landgrens van Nederland met Duitsland volgend in zuidelijke richting tot de Landgrens van Nederland met België bij de plaats Vaals, Drielandenpunt.

 • 6. Vanaf het drielandenpunt bij Vaals de Landgrens van Nederland met België volgend in westelijke richting tot aan de rivier de Maas.

Bijlage 4. Regio D (noord-Nederland)

[Vervallen per 15-12-2014]

Regio noord-Nederland bestaande uit de volgende deelregio’s:

Deelregio 1

 • 1. Vanaf het Eierlandse Gat de provinciegrens van Friesland volgend (via de waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog) in noordelijke richting overgaand in de Provinciegrens van Groningen (via de waddeneilanden Rottumerplaat en Rottumeroog) tot de Westereems.

 • 2. Vanaf de Westereems het water volgend in zuidelijke richting overgaand in de Waddenzee, overgaand in de Eems, overgaand in de Dollard, tot aan de landgrens Nederland en Duitsland.

 • 3. De Landgrens volgend in zuidelijke richting tot aan de A7, bij afslag 49 Nieuwerschans.

 • 4. De A7 volgens in westelijke richting tot aan het Knooppunt Europaplein N28/N7.

 • 5. De N28/N7 volgend westelijke richting overgaand in de A7 tot aan de N7.

 • 6. De N7 volgend in noordwestelijke richting tot aan de A7.

 • 7. De A7 volgend in westelijke richting tot aan het Knooppunt Zurich.

 • 8. Vanaf het Knooppunt Zurich de waddenzee volgend in westelijke richting tot aan het Eierlandse Gat.

Deelregio 3

 • 1. Vanaf Knooppunt Zurich (Friesland) de A7 volgend in oostelijke richting overgaand in de N7 bij Sneek, overgaand in de A7 tot aan de kruising van de A7 met de A32, Knooppunt Heerenveen.

 • 2. De A32 volgend in Zuidoostelijke richting overgaand in de A28 tot aan Afslag 21 Ommen.

 • 3. Vanaf Afslag 21 Ommen de rivier de Overijsselse Vecht volgend in noordelijke richting tot aan de rivier het Zwarte Water.

 • 4. De rivier het Zwarte Water volgend in zuidelijke richting tot aan het Zwolle-IJssel Kanaal.

 • 5. Het Zwolle-IJssel Kanaal volgend in zuidwestelijke richting tot aan de rivier de IJssel.

 • 6. De rivier de IJssel volgend in Westnoordelijke richting tot aan het Ketelmeer.

 • 7. Het Ketelmeer volgend in westelijke richting overgaand in het IJsselmeer.

 • 8. Vanaf het IJsselmeer de provinciegrens van Flevoland volgend in noordelijke richting overgaand in de Provinciegrens van Friesland tot aan het Knooppunt Zurich (Friesland) de A7.

Deelregio 4

 • 1. Vanaf Knooppunt Heerenveen de A7 volgend in noordoostelijke richting tot aan de kruising van de A7 met de A28, Knooppunt Julianaplein.

 • 2. De A28 volgend in zuidelijke richting overgaand in de N48 tot aan de rivier de Vecht.

 • 3. De rivier de Vecht volgend in westelijke richting tot aan de Afslag 21 Ommen van de A28.

 • 4. Vanaf Afslag 21 Ommen de A28 volgend in noordelijke richting overgaand in de A32 het Knooppunt Heerenveen van de A7.

Deelregio 5

 • 1. Vanaf Knooppunt Julianaplein de N28/N7 volgend in oostelijke richting tot aan de kruising van de N28/N7 met de A7, Knooppunt Europaplein.

 • 2. De A7 volgend in oostelijke richting tot aan de landgrens met Duitsland (Bij afslag 49 Nieuwerschans).

 • 3. De landgrens van Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Vecht.

 • 4. De rivier de Vecht volgend in westelijke richting tot aan de N48.

 • 5. De N48 volgend in noordelijke richting overgaand in de A28 tot aan het Knooppunt Julianaplein de N28/N7.

Deelregio 6

 • 1. Vanaf de Ketelbrug, ter hoogte van afslag 12 Swifterbant het Ketelmeer volgend in oostelijke richting overgaand in het Vossemeer, overgaand in Drontermeer, overgaand in het Veluwemeer, overgaand in het Wolderwijd, overgaand in het Nuldernauw, overgaand in het Nijkerkernauw, overgaand in het Eemmeer, overgaand in het Gooimeer, overgaand in het IJ-meer, overgaand in het Markermeer, tot aan de Ketelbrug ter hoogte van afslag 12 Swifterbant.

Deelregio 7A

 • 1. Vanaf de N796 in noordelijke richting het Veluwemeer volgen, overgaand in het Drontermeer overgaand in het Vossemeer tot aan de rivier de IJssel.

 • 2. De rivier de IJssel volgend in zuidelijke richting tot aan de N344.

 • 3. De N344 volgen in oostelijke richting tot aan kruising met de A50.

 • 4. De A50 volgen in noordelijke richting tot aan de kruising van de A50 met de N309.

 • 5. De N309 volgen in oostelijke richting tot aan het Veluwemeer.

Deelregio 8

 • 1. Vanaf de kruising van de rivier IJssel en het Zwolle-IJssel Kanaal, het Zwolle-IJssel Kanaal volgend in noordelijke richting tot aan de rivier het Zwarte Water.

 • 2. De rivier het Zwarte Water volgend in noordelijke richting tot aan de rivier Overijsselse Vecht.

 • 3. De rivier de Overijsselse Vecht volgend in oostelijke richting overgaand in de Vecht tot aan de Landgrens van Nederland met Duitsland.

 • 4. De Landgrens van Nederland met Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de A1 (De Lutte).

 • 5. De A1 volgend in oostelijke richting tot aan de Kruising A1 met de rivier de IJssel bij Deventer (vlakbij de afslag 23 Deventer).

 • 6. De rivier de IJssel volgend in noordelijke richting tot aan de kruising de rivier de IJssel en het Zwolle-IJssel Kanaal.

Deelregio 11

 • 1. Vanaf de Kruising van de A1 met de rivier de IJssel (Deventer), de A1 volgend in oostelijke richting overgaand in de A35/A1 (Knooppunt Azelo) overgaand in de A1 (Knooppunt Buren) tot aan de grens met Duitsland ter hoogte van de plaats De Lutte.

 • 2. De Landgrens van Nederland met Duitsland volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de rivier de Rijn (ter hoogte van de plaats Spijk).

 • 3. De rivier de Rijn volgend in westelijke richting, overgaand in het Bijlands Kanaal, overgaand in het Pannerdens Kanaal overgaand in de rivier de Nederrijn, overgaand in de rivier de IJssel tot aan de kruising van de rivier de IJssel met de A1 (Deventer).

Bijlage 5. Gebiedsstickers

[Vervallen per 15-12-2014]

Bijlage 254370.png
Gebiedssticker A
Bijlage 254371.png
Gebiedssticker B
Bijlage 254372.png
Gebiedssticker C
Bijlage 254373.png
Gebiedssticker D

Bijlage 6. , behorend bij artikel 3, vierde lid

[Vervallen per 15-12-2014]

Deel 1. Pluimveeslachterij C. van Miert BV te Breukelen

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1. Vanaf de brug over rivier de Maas met de A2, de A2 volgen in noordelijke richting tot aan de afslag (5) Breukelen.

 • 2. Via afslag (5) Breukelen de N431 volgen in noordelijke richting tot aan Amerlandseweg.

 • 3. De Amerlandseweg volgen in oostelijke richting volgen tot aan Stationsweg.

 • 4. De Stationsweg volgen in westelijke richting tot aan Broekdijk West.

 • 5. De Broekdijk west volgen in zuidelijke richting tot aan Keulsche vaart.

 • 6. De Keulsche vaart volgen tot lokatie nr 3621MX16.

 • 7. De terugweg via dezelfde wegen.

Deel II. Pluimveeslachterij Clazing BV te Zevenhuizen

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1. Vanaf de brug over rivier de Maas met de A2 in noordelijke richting via knooppunt Geldermalsen A15 volgen in westelijke richting via knooppunt Ridderkerk tot aan A16.

 • 2. De A16 volgend in noordwestelijke richting tot aan A20.

 • 3. De A20 volgend in Oostelijke richting tot aan afrit 17/Zevenhuizen ZH.

 • 4. Vanaf afrit 17/Zevenhuizen ZH Eerste Tochtweg volgen in noordelijke richting tot aan Zuidelijke Dwarsweg.

 • 5. De Zuidelijke Dwarsweg volgen in oostelijke richting tot aan Bierhoogtweg.

 • 6. De Bierhoogtweg volgen tot aan lokatie nr 2761JH17.

 • 7. De terugweg via dezelfde wegen.

Deel III. Pluimveeslachterij Plukon Blokker BV te Blokker.

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 1. Vanaf de brug over rivier de Maas met de A2, de A2 volgen in noordelijke richting tot aan knooppunt Holendrecht/ A9.

 • 2. De A9 volgen in westelijke richting tot aan knooppunt Diemen/A1.

 • 3. De A1 volgen in noordwestelijke richting tot aan knooppunt Watergraafsmeer/A10.

 • 4. De A10 volgen in noord/oostelijke richting tot knooppunt Coenplein/A8.

 • 5. De A8 volgen in noordelijke richting tot aan knooppunt Zaandam/A7.

 • 6. De A7 volgen in noordelijke richting tot aan afrit 9 N302/Westfrisiaweg.

 • 7. De N302/Westfrisiaweg volgen in oostelijke richting tot aan de Rijweg.

 • 8. De Rijweg volgen in zuidelijke richting overgaand in de Noorderdracht overgaand in de Boekert overgaand in de Zuiderdracht tot aan de Gildeweg.

 • 9. De Gildeweg volgen in west/noordelijke richting tot aan lokatie nr 1695GD7.

 • 10. De terugweg via dezelfde wegen.

Bijlage 7. , behorend bij artikel 9, vierde lid

[Vervallen per 15-12-2014]

Deel 1. BMC Moerdijk

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 22. Vanaf afrit 37 Waalwijk A59/Maasroute volgen in westelijke richting tot aan Knooppunt Zonzeel/ A59/A16.

 • 23. Vanaf Knooppunt Zonzeel A59/A16 volgen in noordelijke richting tot aan Knooppunt Klaverpolder.

 • 24. Vanaf Knooppunt Klaverpolder de A16 volgen in zuidelijke richting tot aan de afrit 26 Moerdijk.

 • 25. Vanaf de afrit 26 de Entree volgen in noordelijke richting tot aan de Zuidelijke Randweg.

 • 26. De Zuidelijke Randweg volgen in westelijke richting tot aan de Orionweg.

 • 27. De Orionweg volgen in noordelijke/ westelijke richting overgaand in Middenweg tot aan lokatie 4782PM36a.

Deel 2. BMC Moerdijk, opslag Heijningen

[Vervallen per 15-12-2014]

 • 29. Vanaf afrit 37 Waalwijk A59/Maasroute volgen in westelijke richting tot aan Knooppunt Zonzeel/ A59/A16.

 • 30. Vanaf Knooppunt Zonzeel A59/A16 volgen in noordelijke richting tot aan Knooppunt Klaverpolder.

 • 31. Vanaf Knooppunt Klaverpolder de A16 volgen in zuidelijke richting tot aan Knooppunt Noordhoek.

 • 32. Vanaf Knooppunt Noordhoek de A59 volgend in westelijke richting tot aan de afrit 24 Fijnaart.

 • 33. Vanaf de afrit 24 Fijnaart de Oude Molensedijk volgend in in noordelijke richitng tot aan de Stadsedijk.

 • 34. De Stadsedijk volgend in noordwestelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in de Oude Heiningseweg overgaand in de Oude Heijningsedijk tot aan lokatie 4794RG1.

Terug naar begin van de pagina