Tijdelijke regeling standstill hoogpathogene aviaire influenza 2014-II

[Regeling vervallen per 23-11-2014.]
Geldend van 22-11-2014 t/m 22-11-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 november 2014, nr. WJZ/14190829, houdende een tijdelijke stilstand van vervoer van gevogelte, vee afkomstig van bedrijven met bedrijfsmatig gehouden gevogelte en andere activiteiten in verband met de preventie of bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza (Tijdelijke regeling standstill hoogpathogene aviaire influenza 2014-II)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); artikelen 1, tweede lid, 10, tweede lid, en 32, eerste lid, van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-11-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. bedrijf: landbouwbedrijf of ander bedrijf, met inbegrip van een circus of dierenwinkel, waar vee of gevogelte in gevangenschap wordt gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainestations, grensinspectieposten, of laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

 • b. vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein, of gebouw met uitzondering van de menselijke woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of pleegt te worden gehouden, en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van het gevogelte is opgeslagen of pleegt te worden opgeslagen;

 • c. gevogelte: pluimvee, alsmede andere vogels in gevangenschap gehouden of gefokt;

 • d. commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

 • e. hobbymatig gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor eigen consumptie, ander eigen gebruik of als gezelschapsdier voor de houder;

 • f. mest: uitwerpselen en urine van dieren, met uitzondering van gekweekte vissen, met of zonder strooisel;

 • g. vers vlees: vers vlees, bedoeld in bijlage I, onder 1.10, van Verordening nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Pb 2004, L 139);

 • h. vervoermiddel: voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

 • i. richtlijn 2005/94/EG: Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10);

 • j. goedgekeurd hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoveel mogelijk in overeenstemming met de beginselen en procedures voor reiniging en ontsmetting, bedoeld in bijlage VI bij richtlijn 2005/94/EG, en goedgekeurd door de minister van Economische Zaken;

 • k. beschermingsgebied: door de minister aangewezen gebied met een straal van ten minste 3 kilometer rondom een besmet bedrijf;

 • l. toezichtsgebied: door de minister aangewezen gebied rondom het beschermingsgebied met een straal van ten minste 10 kilometer rondom een besmet bedrijf;

 • m. buffergebied: door de minister aangewezen gebied rondom een toezichtsgebied.

Artikel 2. Vervoersverboden

[Vervallen per 23-11-2014]

 • 1 Het vervoer, met inbegrip van een verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, van:

  • a. gevogelte,

  • b. vee, konijnen en pelsdieren afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte,

  • c. sperma ten behoeve van de bevruchting van gevogelte,

  • d. eieren, afkomstig van of naar bedrijven met commercieel gehouden gevogelte,

  • e. rauwe melk afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte,

  • f. mest van gevogelte en mest afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte

  • g. strooisel,

  • h. diervoeders voor gevogelte,

  • i. vers vlees van gevogelte, afkomstig van een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, of

  • j. andere dan de onder c tot en met i bedoelde producten of voorwerpen die drager van smetstof kunnen zijn, is verboden.

 • 2 Het in het eerste lid, onderdelen a en b, bedoelde verbod is niet van toepassing op het vervoer binnen het bedrijf, mits het vervoer niet plaatsvindt over de openbare weg of het terrein van andere bedrijven.

 • 3 Het in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde verbod is niet van toepassing in de eerste 24 uren na inwerkingtreding van deze regeling op het eenmalig vervoer van evenhoevigen van de wei naar het bedrijf waartoe zij behoren, indien dit noodzakelijk is in verband met het melken van de dieren of het kalven of lammeren van de dieren en de vervoersafstand niet meer dan 10 km bedraagt.

 • 4 Het in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde verbod is niet van toepassing op het vervoer van een paardachtige naar een gespecialiseerde dierenkliniek, voor zover:

  • a. het dier zich in een levensbedreigende situatie bevindt,

  • b. een verklaring van een dierenarts aanwezig is dat er sprake is van een situatie als bedoeld onder a, alsmede dat de kliniek instemt met de behandeling, en

  • c. voorafgaand aan het vervoer de geplande route aan de minister is gemeld.

 • 5 Het in het eerste lid, onderdeel e, bedoelde verbod is niet van toepassing op het vervoer van melk in een weidetank rechtstreeks naar het bedrijf, met dien verstande dat het vervoer naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte, tevens met inachtneming van een goedgekeurd hygiëneprotocol plaatsvindt.

 • 6 Het in het eerste lid, onderdeel h, bedoelde verbod is niet van toepassing op:

  • a. het rechtstreekse, een-op-een vervoer van diervoeders vanaf de diervoederfabriek naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte volgens goedgekeurd hygiëneprotocol;

  • b. het rechtstreekse vervoer van verpakte voeders voor kleine gezelschapsdieren van de detailhandelaar naar een dierhouder.

 • 7 Het in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde verbod is niet van toepassing op het vervoer van gevogelte, anders dan commercieel gehouden gevogelte, door een dierenambulance naar een dierenkliniek, voor zover:

  • a. het dier zich in een levensbedreigende situatie bevindt, en

  • b. een verklaring van een dierenarts aanwezig is dat er sprake is van een situatie als bedoeld onder a, alsmede dat de kliniek instemt met de behandeling.

Artikel 3. Verspreiding mest en strooisel

[Vervallen per 23-11-2014]

Het is verboden mest of strooisel afkomstig van gevogelte en mest of strooisel afkomstig van andere dieren gehouden op bedrijven met commercieel gehouden gevogelte aan te wenden.

Artikel 4. Verplaatsing vervoermiddelen

[Vervallen per 23-11-2014]

 • 1 Het is verboden vervoermiddelen, gebruikt of kennelijk bestemd voor het vervoer van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde dieren en producten, te verplaatsen.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor de toepassingen, bedoeld in artikel 2, tweede tot en met zevende lid, voor zover de vervoermiddelen voorafgaand aan iedere verplaatsing zijn gereinigd en ontsmet volgens goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 5. Bezoekverbod

[Vervallen per 23-11-2014]

 • 1 Het is bezoekers verboden vogelverblijfplaatsen, alsmede niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten te betreden. HetDe eerste volzin betreft eveneens de vervoermiddelen en het materieel van een bezoeker.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde bezoekverbod is niet van toepassing op de volgende personen:

  • a. artsen, ambulancemedewerkers, brandweerlieden, psychosociale hulpverleners en soortgelijke noodhulpverleners, politiemedewerkers en toezichthouders, in de uitoefening van hun functie, en hun vervoermiddelen en materieel,

  • b. monteurs, loonwerkers, dierenartsen en bedrijfsverzorgers, indien er een acuut gevaar voor de gezondheid van vee of gevogelte aanwezig is en de werkzaamheden van deze personen noodzakelijk zijn om deze situatie op te heffen, en hun vervoermiddelen en materieel, en

  • c. in noodsituaties: brandstofleveranciers of stikstof (N2) leveranciers, en hun vervoermiddelen en materieel, mits zij reinigings- en ontsmettingsmaatregelen hebben genomen in overeenstemming met een goedgekeurd hygiëneprotocol en zij hun bezoek registreren. In een acute noodsituatie geldt geen registratieplicht voor de in onderdeel a genoemde personen.

 • 3 Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op personeel, mits het:

  • a. reinigings- en ontsmettingsmaatregelen heeft genomen in overeenstemming met een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • b. de voorafgaande 72 uren geen ander bedrijf heeft bezocht.

Artikel 6. Bezoekersregeling en registratieplicht

[Vervallen per 23-11-2014]

 • 1 Het is de houder van gevogelte verboden om bezoekers toe te laten tot zijn vogelverblijfplaatsen alsmede tot niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten, met uitzondering van de bezoekers, bedoeld in artikel 5, tweede en derde lid, in de daar bedoelde situaties.

 • 2 Het bedrijf met commercieel gehouden gevogelte houdt een register bij van alle bezoeken aan vogelverblijfplaatsen, niet deugdelijk fysiek van de vogelverblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten, waarin tenminste zijn opgenomen:

  • a. naam, adres en woonplaats van de bezoeker,

  • b. voor zover het bezoek plaatsvindt met een vervoermiddel: aard en kenteken van het vervoermiddel,

  • c. reden van het bezoek, en

  • d. datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.

Artikel 7. Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels

[Vervallen per 23-11-2014]

 • 1 Alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen of andere tijdelijke verzamelingen zijn verboden, voor zover daar gevogelte en andere in gevangenschap gehouden vogels op een plaats worden verzameld.

Artikel 8. Verbod jagen en doden van wild

[Vervallen per 23-11-2014]

 • 2 Het is verboden in het wild levende dieren te vangen of te doden. Daartoe zijn alle bestaande aanwijzingen, toestemmingen, vrijstellingen en ontheffingen op grond van de artikelen 65, 67, 68, 72 en 75 van de Flora- en Faunawet opgeschort.

Artikel 9. Afscherm- en ophokplicht gevogelte

[Vervallen per 23-11-2014]

 • 1 Ieder bedrijf brengt ten minste afscheidingen aan tussen het gevogelte en de op het bedrijf aanwezige zoogdieren.

 • 2 Iedere houder van gevogelte neemt passende maatregelen om zo veel mogelijk te voorkomen dat het door hem gehouden gevogelte in contact komt met gevogelte van andere houders of met in het wild levende dieren, zoals in het wild levende vogels of hun uitwerpselen.

 • 3 Voor een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte is een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

 • 4 Voor een houder van hobbymatig gehouden gevogelte behorende tot de hoenderachtigen (Galliformes), roofvogels (Accipitriformes/Falconiformes) en duiven (Columbidae) is een passende maatregel als bedoeld in het tweede lid ten minste het binnen een volière of gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

 • 5 Het derde lid is niet van toepassing op gevogelte, behorende tot de eendvogels (Anseriformes), de familie van struisvogels (Struthionidae), van emoes (Dromaiidae) en van nandoes (Rheidae).

Artikel 9a. Voorrangsregeling

[Vervallen per 23-11-2014]

Indien het gebied waarop deze regeling van toepassing is tevens aangewezen is als beschermingsgebied, toezichtsgebied of buffergebied, gelden de meest verstrekkende voorschriften van de op het gebied van toepassing zijnde regelingen.

Artikel 9b

[Vervallen per 23-11-2014]

Het bepaalde in artikel 2, zevende lid, is niet van toepassing in gebieden die zijn aangewezen als beschermingsgebied, onderscheidenlijk toezichtsgebied.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 23-11-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als Tijdelijke regeling standstill hoogpathogene aviaire influenza 2014-II.

Artikel 11. Bekendmaking en inwerkingtreding

[Vervallen per 23-11-2014]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Deze regeling zal tevens met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 20 november 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

J.P. Hoogeveen,

de directeur-generaal van Agro

Terug naar begin van de pagina