Besluit hulpofficieren van justitie van de directie Opsporing van de Inspectie SZW2014

Geldend van 25-11-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 14 november 2014, kenmerk 576581, houdende aanwijzing van opsporingsambtenaren bij de directie Opsporing van de Inspectie SZW tot hulpofficier van Justitie (Besluit hulpofficieren van justitie van de directie Opsporing van de Inspectie SZW)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 146a, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

De opsporingsambtenaren, werkzaam bij de directie Opsporing van de Inspectie SZW die

  • a. de functie vervullen van teamleider, teamleider criminele inlichtingeneenheid of senior rechercheur,

  • b. en met goed gevolg een door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat 'hulpofficier van justitie', zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.

Artikel 2

Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 4

Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.

Artikel 5

De in artikel 1 bedoelde opsporingsambtenaren doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit hulpofficieren van justitie van de directie Opsporing van de Inspectie SZW2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

’s-Gravenhage, 14 november 2014

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
Namens deze,

M. Jongeneel-van Amerongen

Hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken

Terug naar begin van de pagina