Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over veel voorkomende aandoeningen'

[Regeling materieel uitgewerkt per 22-11-2016.]
Geldend van 22-11-2014 t/m heden

Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over veel voorkomende aandoeningen’

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 UWV stelt als subsidiethema vast: ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over veel voorkomende aandoeningen’, zoals nader uitgewerkt in de bijlage bij dit besluit.

  • 2 Maximaal 2 subsidieaanvragen worden gehonoreerd.

  • 3 Het budget voor het in het eerste lid genoemde thema bedraagt in totaal maximaal € 250.000.

  • 4 Verleende subsidie zal ten laste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Artikel 2

Beknopte subsidieaanvragen kunnen van 21 november 2014 tot uiterlijk 10 december 17.00 uur worden ingediend. Aangevulde aanvragen kunnen van 12 januari 2014 tot uiterlijk 2 februari 2015 12.00 uur worden ingediend.

Artikel 3

De eisen die UWV stelt aan de subsidieaanvragen en de wijze waarop UWV de subsidieaanvragen beoordeelt zijn beschreven in de ‘Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013’ (Stct 2013, nr. 29 611, 24 oktober 2013) en in de startnotitie die beschikbaar wordt gesteld via UWV Marktplaats.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over veel voorkomende aandoeningen’.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 11 november 2014

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van bestuur UWV

Bijlage : Themabesluit subsidiethema 2014 ‘actualiseren wetenschappelijke kennis en inzichten over veel voorkomende aandoeningen’

1. Aanleiding en context van het subsidiethema

Er is in de laatste jaren meer belangstelling gekomen vanuit de wetenschappelijk hoek naar de relatie tussen gezondheid en arbeid. De aanleiding voor dit subsidiethema is de behoefte vanuit verschillende beroepsgroepen, onder andere verzekeringsartsen en bedrijfsartsen, aan kennis over nieuw verworven wetenschappelijke inzichten op dit gebied. Toepassing van actuele wetenschappelijke kennis kan de kwaliteit van de diagnose en sociaal medische begeleiding van zieke werknemers en mensen met een arbeidsbeperking vergroten en zo de arbeidsparticipatie van deze doelgroepen bevorderen en de uitkeringslasten verlagen.

Verzekeringsartsen en bedrijfsartsen maken bij de diagnose, behandeling en begeleiding van zieke werknemers en mensen met een arbeidsbeperking gebruik van richtlijnen. De voorwaarde voor de bruikbaarheid van de richtlijnen is dat de kennis in die richtlijnen up-to-date is. Voor de verzekeringsgeneeskundige doelgroep geldt dat zij gebruik maken van 21 verzekeringsgeneeskundige protocollen, waarvan de oudste al bijna 10 jaar geleden ontwikkeld zijn. In deze 10 jaar heeft de verdere ontwikkeling van kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling een vlucht genomen.

Een deel van deze ontwikkelingen is niet opgenomen in de bestaande protocollen. Een actueel overzicht van nieuwe kennis op het brede gebied van diagnose en behandeling, aangevuld met specifieke aspecten met betrekking tot de arbeid(smogelijkheden) kan gebruikt worden voor een update van bestaande richtlijnen van verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. Maar ook huisartsen of medisch specialisten die te maken hebben met vraagstukken rondom de relatie tussen arbeid en gezondheid kunnen deze kennis gebruiken bij de diagnose, behandeling en begeleiding. Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat het feitelijk vernieuwen van protocollen en richtlijnen geen onderdeel uitmaakt van dit subsidieproject.

In het kader van het inventariseren van actuele kennis en inzichten is een update van kennis over veel voorkomende aandoeningen het meest gewenst. In dit subsidiethema starten we met een update van de volgende vier veel voorkomende aandoeningen:

  • Overspanning,

  • Whiplash associated disorder I/II,

  • Aspecifieke lage rugpijn,

  • Hartinfarct.

De kennis die dit subsidieproject oplevert moet bruikbaar zijn voor verschillende beroepsgroepen, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) bij het updaten van hun protocollen en richtlijnen. Maar ook huisartsen en medisch specialisten moeten de te verwerven kennis over de relatie werk en gezondheid bij deze vier aandoeningen kunnen gebruiken. Mogelijk kan in dit project aansluiting worden gezocht met het al lopende project ‘Professionele ontwikkeling arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde, een preprogrammeringsstudie in opdracht van ZonMw’. In dat project komt prioritering en samenwerken tussen beide beroepsgroepen aan bod voor onder andere het updaten van de verzekeringsgeneeskundige protocollen en NVAB richtlijnen.

2. Doelstelling van het subsidiethema

Doel is om actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van diagnose, behandeling, prognose en functionele mogelijkheden voor het verrichten van arbeid bij de vier genoemde aandoeningen te inventariseren, en specifiek te maken voor toepassing in de praktijk van verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en ander medische professionals te maken hebben met de relatie tussen arbeid en gezondheid. Dit alles met het achterliggende doel om arbeidsparticipatie te bevorderen en uitkeringslasten te beperken. Dit subsidieproject moet voor elke aandoening een afzonderlijk rapport opleveren.

Toepassingsmogelijkheden betreffen onder meer het actualiseren van de zogenaamde multi-disciplinaire (3B) richtlijnen ‘beoordelen/behandelen/begeleiden’, in het bijzonder de bedrijfsgeneeskundige richtlijnen en verzekeringsgeneeskundige protocollen. De te inventariseren kennis kan verder, in het kader van de multi-disciplinaire (3B) richtlijnen, leiden tot het beter op elkaar afstemmen van het handelen van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen en tot meer inzicht van artsen/specialisten in de samenhang tussen behandeling en arbeidsmogelijkheden.

Mogelijke vragen die in het onderzoek aan de orde kunnen komen zijn: Wat zijn nieuwe inzichten op het gebied van epidemiologie van de aandoening, prevalentie en incidentie, welke nieuwe ontwikkelingen zijn er op het vlak van diagnostiek en behandeling? Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van interventies gericht op terugkeer naar werk bij deze specifieke aandoening? Welke nieuwe kennis is er ten aanzien van prognose en beoordeling van de functionele mogelijkheden van cliënten?

Het subsidieonderzoek wordt, in het kader van SUWI-subsidies, in twee clusters van vier aandoeningen als subsidiethema gepubliceerd. Het eerste cluster is nu aan de orde en beoogt update van de kennis voor de volgende aandoeningen: Overspanning, Hartinfarct, Whiplash associated disorder I/II en aspecifieke rugpijn.

Meer informatie

Gedetailleerde informatie is opgenomen in de Startnotitie die via Marktplaats is te raadplegen.

Terug naar begin van de pagina