Subsidieregeling huisvesting gesloten jeugdhulp 2015

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 2014, kenmerk 677728-127836-J, houdende regels voor het eenmalig subsidiëren van huisvestingslasten van aanbieders van gesloten jeugdhulp (Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp 2015)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. accommodatie: accommodatie als bedoeld in artikel 29k, eerste lid, van de Wet op de Jeugdzorg;

  • b. organisatie: aanbieder van gesloten jeugdhulp van accommodaties die in 2014 als zodanig zijn aangewezen;

  • c. huisvestingslasten: kosten voor huur, rente en aflossing;

  • d. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 3

  • 1 De minister kan aan een organisatie een projectsubsidie verstrekken ten behoeve van huisvestingslasten van de accommodaties van de organisatie in 2015.

  • 2 De subsidie is een bijdrage in de werkelijke huisvestingslasten en bedraagt niet meer dan het bedrag dat op grond van de Subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2013/2014 als onderdeel van de subsidie voor de in 2014 aan de organisatie per accommodatie voor kapitaalslasten is verleend.

Artikel 4

  • 1 Een aanvraag kan tot uiterlijk 15 november 2014 worden ingediend.

  • 2 Voor een aanvraag tot verstrekking van een subsidie wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

  • 3 De aanvraag wordt ondertekend door de aanvrager of door een persoon die bevoegd is de aanvrager te vertegenwoordigen.

Artikel 5

Indien aan de organisatie eveneens subsidie wordt verstrekt op basis van artikel 2, derde lid, van de Subsidieregeling sanering leegstand gesloten jeugdhulp (Stcrt. 2014, nr. 29722), wordt deze bijdrage in mindering gebracht op de subsidie die op basis van de onderhavige regeling wordt verstrekt.

Artikel 6

De subsidieontvanger meldt meteen aan de minister indien zich omstandigheden voordoen die van belang zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 15 oktober 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina