Subsidieplafond haalbaarheidsstudies bedrijfsbenchmarks/duurzaamheidsindices

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geldend van 22-11-2014 t/m 30-06-2017

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 november 2014, nr. Minbuza-2014.660396, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond haalbaarheidsstudies bedrijfsbenchmarks/duurzaamheidsindices)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2017]

Voor subsidieverlening voor haalbaarheidsstudies naar potentiële bedrijfsbenchmarks/duurzaamheidsindices, als vermeld in de Beleidsbrief ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont’, paragraaf 3 (Kamerst. 26 485, nr 164), geldt vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2017 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
namens deze,

Plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

Chr. Rebergen

Terug naar begin van de pagina