Tijdelijke regeling aviaire influenza Hekendorp

[Regeling vervallen per 17-11-2014 met terugwerkende kracht tot 15-11-2014.]
Geldend van 15-11-2014 t/m 15-11-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 november 2014, nr. WJZ/14187227, houdende maatregelen in verband met de uitbraak van aviaire influenza in Hekendorp

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikelen 43 en 44 van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L10);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224);

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395);

Gelet op de artikelen 17, 18, eerste en tweede lid, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 17-11-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. bedrijf: landbouwbedrijf of ander bedrijf, met inbegrip van een circus of dierenwinkel, waar vee of gevogelte in gevangenschap wordt gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainestations, grensinspectieposten, of laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;

 • b. vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein, of gebouw met uitzondering van de menselijke woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of pleegt te worden gehouden, en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van het gevogelte is opgeslagen of pleegt te worden opgeslagen;

 • c. gevogelte: pluimvee, alsmede andere vogels in gevangenschap gehouden of gefokt;

 • d. commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;

 • e. hobbymatig gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor eigen consumptie, ander eigen gebruik of als gezelschapsdier voor de houder;

 • f. mest: uitwerpselen en urine van dieren, met uitzondering van gekweekte vissen, met of zonder strooisel;

 • g. vervoermiddel: voertuig, waaronder mede begrepen een combinatie van een voertuig met één of meer door dat voertuig voortbewogen aanhangwagens, opleggers of containers;

 • h. goedgekeurd hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoveel mogelijk in overeenstemming met de beginselen en procedures voor reiniging en ontsmetting, bedoeld in bijlage VI bij richtlijn 2005/94/EG, en goedgekeurd door de minister van Economische Zaken;

 • i. beperkingsgebied: aangewezen gebied rondom het besmette bedrijf als bedoeld in de bijlage;

 • j. richtlijn 2005/94/EG: Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L10).

Artikel 2. Vervoers- en uitrijdverboden

[Vervallen per 17-11-2014]

 • 1 Vanuit of binnen het beperkingsgebied is het vervoer verboden, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, van:

  • a. gevogelte,

  • b. gedomesticeerde zoogdieren, afkomstig van een bedrijf met gevogelte,

  • c. gebruikt strooisel of mest,

  • d. broed-, vaccin-, en consumptie-eieren, en

  • e. sperma ten behoeve van de bevruchting van gevogelte.

 • 2 Het aanwenden van gebruikt strooisel of mest is verboden in het beperkingsgebied.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, is het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren toegestaan die:

  • a. normaliter in de menselijke woning verblijven en niet in contact komen met het gevogelte; of

  • b. afkomstig zijn van een bedrijf met hobbymatig gehouden gevogelte, niet in contact komen met dat gevogelte, en niet worden vervoerd naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, en het tweede lid is de afvoer, het vervoer en de aanwending van mest, niet zijnde mest van gevogelte, toegestaan, voor zover de mest afkomstig is van een bedrijf zonder commercieel gehouden gevogelte.

 • 5 In afwijking van het eerste lid, onderdeel d, is het vervoer van consumptie-eieren toegestaan, afkomstig van een winkel of ander distributiepunt in het beperkingsgebied, waar geen gevogelte wordt gehouden.

 • 6 In afwijking van het eerste lid is doorgaand vervoer van de in dat lid genoemde dieren en dierlijke producten over een autosnelweg of spoorlijn toegestaan, voor zover in het beperkingsgebied niet halt wordt gehouden om te laden of te lossen.

Artikel 3. Verzamelverbod vogels

[Vervallen per 17-11-2014]

 • 1 Alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen of andere tijdelijke verzamelingen zijn verboden in het beperkingsgebied, voor zover daar gevogelte en andere in gevangenschap gehouden vogels, afkomstig van verschillende plaatsen, op een plaats worden verzameld.

Artikel 4. Vervoersbeperkingen aan diervoeders en rauwe melk

[Vervallen per 17-11-2014]

 • 1 De aanvoer van diervoeders op, en de afvoer van rauwe melk vanaf, een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte in het beperkingsgebied is verboden.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing, voor zover er sprake is van rechtstreeks vervoer van diervoeders naar het bedrijf, respectievelijk rechtstreeks vervoer van de melk naar de melkfabriek, en de vervoermiddelen bij het verlaten van het bedrijf worden gereinigd en ontsmet met inachtneming van een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 5. Verplaatsingsverbod vervoermiddelen

[Vervallen per 17-11-2014]

 • 1 In het beperkingsgebied is het verboden vervoermiddelen te verplaatsen, die zijn gebruikt of kennelijk zijn bestemd voor het vervoer van:

  • a. gevogelte,

  • b. gedomesticeerde zoogdieren, afkomstig van een bedrijf met gevogelte,

  • c. diervoeder, rauwe melk, gebruikt strooisel of mest, afkomstig van een bedrijf met gevogelte.

 • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien de bestuurder van het vervoermiddel kan aantonen dat:

  • a. het geen vervoer betreft als bedoeld in het eerste lid, of

  • b. het vervoermiddel voorafgaand aan de verplaatsing is gereinigd en ontsmet volgens goedgekeurd hygiëneprotocol.

Artikel 6. Bezoekverbod

[Vervallen per 17-11-2014]

 • 1 In het beperkingsgebied is het voor bezoekers verboden vogelverblijfplaatsen te betreden, alsmede niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten. HetDe eerste volzin betreft eveneens de vervoermiddelen en het materieel van een bezoeker.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde bezoekverbod is niet van toepassing op de volgende personen:

  • a. artsen, ambulancemedewerkers, brandweerlieden, psychosociale hulpverleners en soortgelijke noodhulpverleners, politiemedewerkers en toezichthouders, in de uitoefening van hun functie, en hun vervoermiddelen en materieel,

  • b. monteurs, loonwerkers, dierenartsen en bedrijfsverzorgers, indien er een acuut gevaar voor de gezondheid van vee of gevogelte aanwezig is en de werkzaamheden van deze personen noodzakelijk zijn om deze situatie op te heffen, en hun vervoermiddelen en materieel, en

  • c. in noodsituaties: brandstofleveranciers of stikstof (N2) leveranciers, en hun vervoermiddelen en materieel,

  mits zij reinigings- en ontsmettingsmaatregelen hebben genomen in overeenstemming met een goedgekeurd hygiëneprotocol en zij hun bezoek registreren. In een acute noodsituatie geldt geen registratieplicht voor de in onderdeel a genoemde personen.

 • 3 Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing op personeel, mits het:

  • a. reinigings- en ontsmettingsmaatregelen heeft genomen in overeenstemming met een goedgekeurd hygiëneprotocol, en

  • b. de voorafgaande 72 uren geen ander bedrijf heeft bezocht.

Artikel 7. Bezoekersregeling en registratieplicht

[Vervallen per 17-11-2014]

 • 1 In het beperkingsgebied is het de houder van gevogelte verboden om bezoekers toe te laten tot zijn vogelverblijfplaatsen alsmede tot niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten, met uitzondering van de bezoekers, bedoeld in artikel 6, tweede en derde lid, in de daar bedoelde situaties.

 • 2 Een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte houdt een register bij van alle bezoeken aan vogelverblijfplaatsen, niet deugdelijk fysiek van de vogelverblijfplaatsen afgescheiden woonruimte of andere bedrijfsgedeelten, waarin tenminste zijn opgenomen:

  • a. naam, adres en woonplaats van de bezoeker,

  • b. voor zover het bezoek plaatsvindt met een vervoermiddel: aard en kenteken van het vervoermiddel,

  • c. reden van het bezoek, en

  • d. datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.

Artikel 8. Afscherm- en ophokplicht

[Vervallen per 17-11-2014]

 • 1 In het beperkingsgebied brengt een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte afscheidingen aan tussen het gevogelte en de op het bedrijf aanwezig zoogdieren.

 • 2 In het beperkingsgebied neemt een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte passende maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de door hem gehouden dieren in contact komen met buiten het bedrijfsgedeelte levende wilde dieren, zoals in het wild levende vogels en hun uitwerpselen.

 • 3 Passende maatregelen als bedoeld in het tweede lid zijn ten minste het binnen een gebouw brengen en daar houden van het gevogelte.

 • 4 Het derde lid is niet van toepassing op dieren behorende tot de orde van de eendvogels (Anseriformes) of tot de families van de struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaiidae) en nandoes (Rheidae).

Artikel 9. Verbod op de jacht in het beperkingsgebied

[Vervallen per 17-11-2014]

In afwijking van artikel 31 Flora- en faunawet is het verboden te jagen in het beperkingsgebied.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 17-11-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als Tijdelijke regeling aviaire influenza Hekendorp.

Artikel 11. Bekendmaking en inwerkingtreding

[Vervallen per 17-11-2014]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Deze regeling zal tevens met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 november 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen MPA,

de directeur-generaal van Agro

Bijlage Beperkingsgebied aviaire influenza in Hekendorp

[Vervallen per 17-11-2014]

 • 1. Vanaf de kruising van de Opweg (Hekendorp) en de Poppelendam (Hekendorp), de Poppelendam volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in de Ruige Weide tot aan de Johan J. Vierbergenweg.

 • 2. De Johan J. Vierbergenweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Zwier Regelinkstraat tot aan de N228.

 • 3. N228 volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Meent.

 • 4. De Meent volgend in zuidelijke richting tot aan de Hoenkoopse Buurtweg.

 • 5. De Hoenkoopse Buurtweg volgend in westelijke richting overgaand in Hoenkoopseryweg volgend in noordelijke richting tot aan de N228.

 • 6. De N228 volgend in westzuidelijke richting tot aan de Grote Haven.

 • 7. De Grote Haven volgend in noordelijke richting tot aan de Hoogstraat.

 • 8. De Hoogstraat volgend in westelijke richting tot aan de Veerstraat.

 • 9. De Veerstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Veerlaan tot aan de Steinsedijk.

 • 10. De Steinsedijk volgend in westelijke richting overgaand in de Goejanverwelledijk overgaand in de Voorwillemseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Binnenpolderweg.

 • 11. De Binnenpolderweg volgend in oostelijke richting tot aan de Gandhiweg.

 • 12. De Gandhiweg volgend in noordelijke richting tot aan de Steinse Tiendweg.

 • 13. De Steinse Tiendweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Tiendweg tot aan de Opweg.

 • 14. De Opweg volgend in noordelijke richting tot aan de Poppelendam.

Terug naar begin van de pagina