Regeling instelling beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene aviaire influenza 2014

[Regeling vervallen per 18-11-2014.]
Geldend van 16-11-2014 t/m 17-11-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 november 2014, nr. WJZ/14187230, houdende instelling van het beschermings- en toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza (Regeling instelling beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene aviaire influenza 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming van de interne markt (PbEG 1989, L395); artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG 1990, L 224); artikelen 1, tweede lid, 10, tweede lid, en 32, eerste lid, van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen en toepassing

[Vervallen per 18-11-2014]

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 18-11-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beschermingsgebied: gebied met een straal van ten minste 3 km rondom een besmet bedrijf, als bedoeld in bijlage 1;

 • b. toezichtsgebied: gebied rondom het beschermingsgebied, met een straal van ten minste 10 km rondom het besmette bedrijf, als bedoeld in bijlage 2.

Artikel 2. Aanwijzing gebieden

[Vervallen per 18-11-2014]

De minister wijst voor de toepassing van deze regeling aan als:

 • a. beschermingsgebied: gebied als bedoeld in bijlage 1, en

 • b. toezichtsgebied: gebied als bedoeld in bijlage 2.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 18-11-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene aviaire influenza 2014.

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

[Vervallen per 18-11-2014]

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 november 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

J.P. Hoogeveen,

de directeur-generaal van Agro

Bijlage 1. Beschermingsgebied

[Vervallen per 18-11-2014]

 • 1. Vanaf de kruising van de N228 en de Goverwellesingel, de Goverwellesingel volgend in noordelijke richting overgaand in de Goverwelletunnel tot aan de Achterwillenseweg.

 • 2. De Achterwillenseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Vlietdijk.

 • 3. De Vlietdijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Platteweg tot aan de Korssendijk.

 • 4. De Korssendijk volgend in noordelijke richting overgaand in de Ree in oostelijke richting tot aan de Nieuwenbroeksedijk.

 • 5. De Nieuwenbroeksedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Kippenkade.

 • 6. De Kippenkade volgend in noordelijke richting tot aan de Wierickepad.

 • 7. De Wierickepad volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in de Kerkweg overgaand in de Groendijck tot aan de Westeinde.

 • 8. De Westeinde volgend in noordelijke richting overgaand in de Oosteinde tot aan de Tuurluur.

 • 9. De Tuurluur volgend in zuidelijke richting overgaand in de Papekoperdijk.

 • 10. De Papekopperdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Johan J Vierbergenweg overgaand in de Zwier Regelinkstraat tot aan de N228.

 • 11. De N228 volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg.

 • 12. De Damweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Zuidzijdseweg.

 • 13. De Zuidzijdseweg volgend in westelijke richting overgaand in de Slangenweg tot aan de West-Vlisterdijk.

 • 14. De West-Vlisterdijk volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Bredeweg volgend in noordelijke richting overgaand in Grote Haven tot aan de N228.

 • 15. De N228 volgend in westelijke richting.

Bijlage 2. Toezichtsgebied

[Vervallen per 18-11-2014]

 • 1. Vanaf de kruising van de N207 en de N11, de N11 volgend in oostzuidelijke richting tot aan de N458.

 • 2. De N458 volgend in oostelijke richting tot aan de Buitenkerk.

 • 3. De Buitenkerk volgend in noordelijke richting tot aan de Kerkweg.

 • 4. De Kerkweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Meije.

 • 5. De Meije volgend in noordoostelijke richting tot aan de Middenweg.

 • 6. De Middenweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Hoofdweg overgaand in de Zegveldse Uitweg tot aan de N458.

 • 7. De N458 volgend in oostelijke richting overgaand in de Rembrandtlaan tot aan de Westdam.

 • 8. De Westdam volgend in zuidelijke richting overgaand in de Rijnstraat overgaand in de Oostdam tot aan de Oudelandseweg.

 • 9. De Oudelandseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Geestdorp.

 • 10. De Geestdorp volgend in oostelijke richting tot aan de N198.

 • 11. De N198 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richjting tot aan de Strijkviertel.

 • 12. De Strijkviertel volgend in zuidelijke richting tot aan de A12.

 • 13. De A12 volgend in oostelijke richting tot aan de A2.

 • 14. De A2 volgend in zuidelijke richting tot aan de N210.

 • 15. De N210 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de S.L. van Alterenstraat.

 • 16. S.L. van Alterenstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Lek.

 • 17. De rivier de Lek volgend in westelijke richting tot aan de Bonevlietweg.

 • 18. De Bonevlietweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Melkweg.

 • 19. De Melkweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Peppelweg tot aan de Essenweg.

 • 20. De Essenweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Graafland tot aan de Irenestraat.

 • 21. Irenestraat volgend in westelijke richting tot aan de Beatrixstraat.

 • 22. De Beatrixstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Voorstraat.

 • 23. De Voorstraat volgend in westelijke richting overgaand in Sluis, overgaand in de Opperstok overgaand, in de Bergstoep tot aan de veerpont Bergambacht-Groot Ammers.

 • 24. De Veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerweg.

 • 25. De Veerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N210.

 • 26. De N210 volgend in westelijke richting tot aan de Zuidbroekse Opweg.

 • 27. De Zuidbroekse Opweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosteinde.

 • 28. De Oosteinde volgend in westelijke richting tot aan de Kerkweg.

 • 29. De Kerkweg volgend in westelijke richting tot aan de Graafkade.

 • 30. De Graafkade volgend in oosteliijke richting tot aan de Wellepoort.

 • 31. De Wellepoort volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Schaapjeshaven tot aan de Kattendijk.

 • 32. De Kattendijk volgend in oostelijke richting tot aan de veerpont over de Hollandsche IJssel.

 • 33. De veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerpad.

 • 34. Het Veerpad volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan overgaand in de Middelweg tot aan de N456.

 • 35. De N456 volgend in noordelijke richting tot aan de N207.

 • 36. De N207 volgend in noordelijke richting tot aan de N11.

Terug naar begin van de pagina