Correctiebesluit in verband met het schrappen van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor commissieleden

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-11-2016.]
Geldend van 19-11-2014 t/m heden

Besluit van 10 november 2014 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden, het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en het Waterschapsbesluit in verband met het schrappen van de toekenning van de tegemoetkoming in de kosten van een ziekteverzekering aan commissieleden die geen raads- of statenlid zijn, wijziging van de hoogte van deze tegemoetkoming en een wijziging van technische aard (Correctiebesluit in verband met het schrappen van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor commissieleden)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 17 oktober 2014, nr. 2014-0000555006, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel 93 van de Provinciewet, artikel 95 van de Gemeentewet en artikel 32a van de Waterschapswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 oktober 2014, No.W04.14.0384/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 november 2014;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel V

Dit besluit wordt aangehaald als: Correctiebesluit in verband met het schrappen van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor commissieleden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 november 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de achttiende november 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina