Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van het quarantaine organisme PSTVd in de veredelingsteelt en productieteelt van aardappel, 2014

[Regeling vervallen per 14-03-2015.]
Geldend van 14-11-2014 t/m 13-03-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 november 2014, nr. 14178694, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van het quarantaine organisme Potato spindle tuber viroid, (PSTVd, Fytorichtlijn 2000/29/EG, bijlage IAI) in de veredelingsteelt en productieteelt van aardappel, 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op

artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-03-2015]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het middel Hyperclean (14570), ter bestrijding van het quarantaine organisme PSTVd.

Artikel 2

[Vervallen per 14-03-2015]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 14-03-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt na 120 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 14-03-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van het quarantaine organisme PSTVd in de veredelingsteelt en productieteelt van aardappel, 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing natriumhypochloriet (hyperclean, 14570n)

[Vervallen per 14-03-2015]

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 14-03-2015]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als ontsmettingsmiddel ter bestrijding van PSTVd ten behoeve van de veredelingsteelt en productieteelt van aardappel

  • a. in kassen, warenhuizen en bewaarplaatsen;

  • b. voor betonvloeren, teelttafels, druppelsystemen (uitwendig), plantcontainers, stekbakjes, plantenkwekers- en aardappelkisten, handgereedschap en machines;

  • c. apparatuur gebruikt bij rooien, transporteren en verwerken van aardappelen

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen en om in het water levende organismen te beschermen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de riolering met aansluiting op de RWZI.

Om waterorganismen en bodemorganismen te beschermen dient de behandeling met dit middel plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer en dient afstroming en drift naar nabijgelegen water en bodem te worden voorkomen.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 14-03-2015]

Toepassingen

[Vervallen per 14-03-2015]

Algemeen

[Vervallen per 14-03-2015]

Hyperclean is een reinigings- en desinfectiemiddel op basis van natriumhypochloriet (NaClO). Het product bevat 5% actieve chloor. Natriumhypochloriet is een sterke oxidator die micro-organismen kan doden bij de juiste toepassing.

Desinfecteren van oppervlakken en materialen

[Vervallen per 14-03-2015]

Voor het desinfecteren dienen de oppervlakken en materialen eerst grondig gereinigd te worden. Het gebruikte reinigingsmiddel dient vervolgens met schoon water afgespoeld te worden voordat gedesinfecteerd wordt met Hyperclean. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken of materialen gedurende de gehele inwerktijd nat blijven. Toedienen van verdund product kan middels gieten, sproeien of dompelen. Naspoelen met schoon water.

Kassen, warenhuizen en bewaarplaatsen

[Vervallen per 14-03-2015]

Toepassen door middel van spuiten of borstelen.

Dosering: 10% (100 ml middel in 1 liter water)

Op betonvloeren, teelttafels, druppelsystemen (uitwendig), plantcontainers, stekbakjes, plantenkwekerskisten, handgereedschap en machines

Toepassen door middel van spuiten of borstelen.

Kisten, plantcontainers, stekbakjes, gereedschap etc. dompelen in een oplossing

Dosering: 10% (100 ml middel in 1 liter water).

Terug naar begin van de pagina