Regeling voorwaarden deelname examen LPG-technicus 2015

Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling voorwaarden deelname examen LPG technicus 2015

§ 1. Algemene Bepalingen

Artikel 1

 • 1 De in artikel 3 onder d, genoemde verklaring moet volgens een door de directie van de Dienst Wegverkeer vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend bij de Dienst Wegverkeer.

 • 2 De in artikel 3 onder d, genoemde verklaring wordt op aanvraag en tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde tarief verleend aan de aanvrager die aan de in deze regeling genoemde eisen voldoet.

Artikel 2

Degene die in het bezit is van de in artikel 3 genoemde documenten kan zich voor deelname aan het examen LPG-technicus rechtstreeks wenden tot de Stichting VAM (IBKI).

§ 2. Voorwaarden examen LPG-technicus

Artikel 3

Voorwaarde voor deelname aan het examen LPG-technicus is het bezit van:

 • a. het diploma Leerlingenwezen voortgezette opleiding (Eerste monteur) personenautomobielen dan wel eerste autotechnicus, afgegeven door de Stichting Beroepsopleiding VAM, of

 • b. het diploma eerste monteur automobielen, afgegeven door de Stichting VAM vóór 1971, of het diploma eerste autotechnicus afgegeven door het ROC, ingevolge de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of

 • c. een EVC-rapport, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder en gebaseerd op een proeve van bekwaamheid, dan wel een werkplekobservatie, waarin is vermeld dat de deelnemer een werk- en denkniveau heeft op niveau 3 personenautomobielen

 • d. een door de directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring.

Artikel 4

 • 1 De in artikel 3, onder d genoemde verklaring wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische kennis.

 • 2 Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van de in het eerste lid bedoelde kennis door het overleggen van één van de navolgende diploma's:

  • a. een geldig diploma of bevoegdheidspas keurmeester zware (bedrijfs) voertuigen, of

  • b. een geldig diploma of bevoegdheidspas keurmeester lichte voertuigen, of

  • c. diploma middelbaar bedrijfstechnicus voor de motorvoertuigenbranche, afgegeven door de Stichting Beroepsopleidingen VAM, of

  • d. diploma A of B van het Instituut voor de Autohandel B.V., of

  • e. diploma HTS Autotechniek, of

  • f. diploma HTS werktuigbouwkunde, of

  • g. diploma HTS elektrotechniek, of

  • h. diploma MTS autotechniek, of

  • i. diploma MTS werktuigbouwkunde, of

  • j. diploma MTS elektrotechniek, of

  • k. een buitenlands diploma dat tenminste gelijkwaardig is aan één van de in dit artikel onder a tot en met j genoemde diploma's.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 4 november 2014

De directie van de Dienst Wegverkeer,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur

Naar boven