Instellingsbesluit Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer

[Regeling vervallen per 31-12-2016.]
Geldend van 14-11-2014 t/m 30-12-2016

Instellingsbesluit Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 31-12-2016]

In dit besluit wordt onder Minister verstaan: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 31-12-2016]

Er is een Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer, verder aan te duiden als de taskforce.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 31-12-2016]

De taskforce heeft de volgende taken:

 • a. Identificeren van (toekomstige) spitsproblematiek in het openbaarvervoersysteem op nationaal en regionaal niveau waarbij studenten een significant deel van de reizigers vormen.

 • b. Uitwerken van de geïdentificeerde spitsproblemen, waarbij per geval oplossingsrichtingen en aanbevelingen worden geformuleerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van kennis uit bestaande initiatieven.

 • c. Stimuleren van experimenteerruimte en pilots om spitsproblematiek terug te dringen door gebouwen van onderwijsinstellingen en het openbaarvervoersysteem beter te benutten en het aantal reiskilometers van studenten in de spitsen te verlagen, waarbij de kwaliteit van onderwijs centraal blijft staan.

 • d. Opstellen van conclusies en aanbevelingen over het beter benutten van gebouwen van de onderwijsinstellingen en het openbaarvervoersysteem.

 • e. Opstellen van een vervolgaanpak voor de periode tot 2025 (incl. de doelstelling van € 750 miljoen euro).

Artikel 4. Instellingsduur

[Vervallen per 31-12-2016]

De taskforce wordt ingesteld met ingang van 1 september 2014 en wordt opgeheven per 31 december 2015 of zoveel eerder wanneer het eindrapport van de taskforce is opgeleverd en aanvaard.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 Tot voorzitter van de taskforce wordt benoemd:

  • mevrouw drs. J.J.N. Baljeu, te Rotterdam

 • 2 Als leden van de taskforce worden benoemd:

  • De heer drs. J.H. Schutte, te Wageningen

  • De heer mr. drs. J.B. Dijkstra, te Heemstede

  • De heer drs. W.J. Vossers, te Gouda

 • 3 In aansluiting op het vorige lid kan de Minister, wanneer daar aanleiding toe bestaat, aanvullende leden benoemen, tot een maximum van tien leden.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

 • 5 De leden van de taskforce nemen deel aan de beraadslagingen en besluitvorming zonder last of ruggespraak.

 • 6 De Minister draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de taskforce.

Artikel 6. Secretariaat

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De taskforce wordt bijgestaan door een secretariaat.

 • 2 De leden van het secretariaat zijn voor hun werkzaamheden voor de taskforce uitsluitend verantwoording schuldig aan de taskforce.

 • 3 De leden van het secretariaat zijn geen lid van de taskforce.

 • 4 Indien ambtenaren tot secretaris of medewerker worden benoemd, zijn zij tegenover anderen dan de taskforce verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in het verband van de werkzaamheden van de taskforce bekend is geworden.

Artikel 7. Werkwijze

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De taskforce stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De taskforce kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is. Het kan daarbij gaan om experts op de relevante onderwerpen, inclusief, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 3 De Minister kan de in het tweede lid genoemde arbeidsduurfactor nader vaststellen indien de omvang van de werkzaamheden van de voorzitter daartoe aanleiding geeft.

 • 4 Voor de overige en eventuele aanvullende leden kan de Minister een vergoeding en nadere arbeidsduurfactor vaststellen.

Artikel 9. Kosten van de taskforce

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 De kosten van de taskforce komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister.

 • 2 Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële en inhoudelijke ondersteuning;

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 10. Informatieplicht

[Vervallen per 31-12-2016]

De taskforce verstrekt aan de Minister desgevraagd de door de Minister gewenste inlichtingen.

Artikel 11. Verantwoording

[Vervallen per 31-12-2016]

De taskforce biedt de Minister uiterlijk 31 december 2015 een eindrapport aan met conclusies en aanbevelingen over het beter benutten van gebouwen van de onderwijsinstellingen en het openbaarvervoersysteem. Het rapport bevat ook een voorstel voor de vervolgaanpak voor de periode tot 2025 (incl. de doelstelling van € 750 miljoen euro).

Artikel 12. Openbaarmaking

[Vervallen per 31-12-2016]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de taskforce worden vervaardigd, worden niet door de taskforce openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 31-12-2016]

De leden van de taskforce werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de Minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de Minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 14. Archiefbescheiden

[Vervallen per 31-12-2016]

De taskforce draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie FM&ICT van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2016]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2014.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 december 2016.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer.

Dit besluit zal met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina