Wijzigingsbesluit Ontslagbesluit (stellen van regels voor bepalen ontslagvolgorde in zorg)

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 november 2014, 2014-0000163067, tot wijziging van het Ontslagbesluit in verband met het stellen van regels voor het bepalen van de ontslagvolgorde in de zorg

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 4:2, eerste en tweede lid, van het Ontslagbesluit blijft van toepassing op verzoeken om toestemming tot opzegging van de arbeidsverhouding van werknemers in dienst van werkgevers in de thuiszorg, de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg, met een verpleeg- of verzorgingshuis, of in de gehandicaptenzorg of de jeugdhulp, gedaan voor 1 juli 2015, tenzij een dergelijk verzoek in overeenstemming is met Bijlage C van het Ontslagbesluit.

Artikel IV

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel III dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 november 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina