Tijdelijk ondermandaatbesluit Commandant Landstrijdkrachten aan Commandant Opleidings- [...] Rijden inzake artikel 25 van de Verkeersregeling Defensie

Geldend van 08-11-2014 t/m heden

Tijdelijk ondermandaatbesluit Commandant Landstrijdkrachten aan Commandant Opleidings- en Trainingscentrum Rijden inzake artikel 25 van de Verkeersregeling Defensie

Artikel 1. Ondermandaat

Aan de Commandant Opleidings- en Trainingscentrum Rijden wordt ondermandaat verleend om ingevolge artikel 25, eerste lid, onder c, van de Verkeersregeling Defensie toestemming te verlenen aan derden, niet in dienst van het Ministerie van Defensie, tot het besturen van een militair voertuig zonder dat daartoe een militair rijbewijs is vereist, in verband met de door deze derden te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de strijdkrachten.

Artikel 2. Voorleggen ter beslissing aan mandaatgever

De gemandateerde maakt geen gebruik van een aan hem in ondermandaat verleende bevoegdheid in de gevallen waarin hij van mening is dat de mandaatgever een beslissing moet nemen of een document moet ondertekenen.

Artikel 3. Regelen en instructies

De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de aan de uitoefening van het ondermandaat gestelde regelen en de daaraan verbonden instructies.

Artikel 4. Ondertekening

Bij de uitoefening van het ondermandaat ondertekent de gemandateerde de besluiten en correspondentie als volgt:

DE COMMANDANT LANDSTRIJDKRACHTEN

Voor deze

Functie van de gemandateerde

Handtekening van de gemandateerde

Naam en rang van de gemandateerde

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk ondermandaatbesluit Commandant Landstrijdkrachten aan Commandant Opleidings- en Trainingscentrum Rijden inzake artikel 25 van de Verkeersregeling Defensie.

, 3 november 2014

De Commandant Landstrijdkrachten

M.C. de Kruif

Luitenant-generaal

Terug naar begin van de pagina