Besluit vaststelling selectielijst fonds Podiumkunsten vanaf 2007

Geldend van 09-11-2014 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst fonds Podiumkunsten vanaf 2007

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 2

De ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ over de periode vanaf 2007’ (vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. NA/10/6576 d.d. 14 december 2010 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 20485, d.d. 21 december 2010)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 30 oktober 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris a.i.,

K.J.P.F.M. Jeurgens

Terug naar begin van de pagina