Besluit doorberekening kosten ACM

Geraadpleegd op 04-07-2022.
Geldend van 02-03-2022 t/m heden

Besluit van 27 oktober 2014, houdende regels inzake het door de ACM ten laste brengen van kosten aan marktorganisaties (Besluit doorberekening kosten ACM)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 14 juli 2014, nr. WJZ / 14115872;

Gelet op artikel 6a, vierde, zesde en achtste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 september 2014, nr. W15.14.0254/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 21 oktober 2014, nr. WJZ / 14151771;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 2. Kosten van beschikkingen die worden doorberekend aan de marktorganisatie aan wie de beschikking is gericht of die de aanvraag heeft gedaan

Artikel 3

 • 2 De kosten die worden doorberekend betreffen de kosten samenhangend met het geven van een beschikking, met inbegrip van de kosten samenhangend met het behandelen van een beschikkingsaanvraag.

 • 3 Niet doorberekend worden de kosten samenhangend met een beschikking van de ACM om een aanvraag tot het geven van een beschikking niet te behandelen.

Artikel 4

 • 2 De bedragen die in rekening worden gebracht voor de doorberekening van de kosten van de beschikkingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, kunnen voor verschillende aantallen of soorten nummers verschillend worden vastgesteld.

Artikel 5

 • 1 Het bedrag dat is verschuldigd voor het geven van een beschikking is een bedrag dat wordt gebaseerd op de gemiddelde kosten samenhangend met het geven van die beschikking.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt ten aanzien van een beschikking als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, geen onderscheid gemaakt tussen besluiten tot het inwilligen van een beschikkingsaanvraag en besluiten tot het geheel of gedeeltelijk afwijzen van een dergelijke aanvraag.

Artikel 6

Indien een door de ACM in behandeling genomen aanvraag van een marktorganisatie tot het geven van een beschikking als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, wordt ingetrokken voordat de ACM een besluit op de aanvraag heeft genomen, brengt de ACM het bedrag dat is verschuldigd voor het geven van de desbetreffende beschikking ten laste van de betreffende marktorganisatie.

Artikel 7

 • 1 De ACM verzendt de beschikking tot betaling tegelijk met de bekendmaking van de beschikking waarvoor het bedrag in rekening wordt gebracht.

 • 2 Indien een aanvraag voor een beschikking als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, wordt ingetrokken voordat de ACM een besluit op de aanvraag heeft genomen, verzendt de ACM de beschikking tot betaling binnen vier weken na ontvangst van de intrekking van de aanvraag.

Hoofdstuk 3. Kosten die door middel van toerekening worden doorberekend aan marktorganisaties

Artikel 8

 • 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op de doorberekening van de kosten van de ACM, met uitzondering van de kosten waarvan de doorberekening wordt geregeld in hoofdstuk 2.

Artikel 9

 • 1 De bedragen gelden gedurende één kalenderjaar en worden jaarlijks vóór 1 mei vastgesteld.

 • 2 De bedragen worden vastgesteld op basis van de kosten van de ACM in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de bedragen gelden.

 • 3 Aan de kosten, bedoeld in het tweede lid, worden de bedragen toegevoegd die de ACM, vanwege faillissement van de betreffende marktorganisaties, niet heeft geïnd in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de bedragen gelden.

 • 4 Indien vanwege faillissement toegevoegde bedragen in rekening waren gebracht bij marktorganisaties die failliet zijn verklaard maar waarvan de boedel nog niet is vereffend, trekt de ACM de daarmee samenhangende aan die marktorganisaties gegeven beschikkingen tot betaling in.

Artikel 10

 • 1 Voor de berekening van de bedragen worden de kosten toegerekend aan categorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten, waarbij:

  • a. directe personele kosten rechtstreeks worden toegerekend aan een categorie op basis van het gerealiseerde aantal directe uren voor die categorie;

  • b. directe materiële kosten rechtstreeks worden toegerekend aan de betreffende categorie;

  • c. indirecte personele en indirecte materiële kosten worden toegerekend aan een categorie naar rato van het gerealiseerde aantal directe uren voor die categorie.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde categorieën zijn:

  • a. voor de sector energie:

   • 1°. regionaal netbeheer elektriciteit;

   • 2°. regionaal netbeheer gas;

   • 3°. landelijk netbeheer elektriciteit;

   • 4°. landelijk netbeheer gas;

   • 5°. warmtelevering;

  • b. voor de sector post:

   • 1°. universele postdienst;

   • 2°. niet-universele postdienst;

   • 3°. verplichtingen op grond van Verordening (EU) nr. 2018/644 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 betreffende grensoverschrijdende pakketdiensten (PbEU 2018, L 112);

  • c. voor de sector telecommunicatie:

   • 1°. openbare elektronische communicatiediensten met uitzondering van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten, openbare elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten;

   • 2°. nummers;

  • d. voor de sector registerloodsen: loodswezen;

  • e. voor de sector luchtvaart: luchtvaart;

  • f. voor de sector financieel: betalingsverkeer.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen per categorie subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten worden vastgesteld. Op deze subcategorieën is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11

De ACM maakt voor de toepassing van artikel 10 gebruik van een kostentoerekeningssysteem dat zodanig is ingericht dat daaruit op eenduidige en inzichtelijke wijze de kosten van de desbetreffende categorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten kunnen worden afgeleid.

Artikel 12

 • 1 Voor de toepassing van hoofdstuk 3 van dit besluit wordt onder relevante omzet verstaan de omzet die een tot een bepaalde categorie behorende marktorganisatie in Nederland heeft behaald met activiteiten waarop de taakuitvoering van de ACM in die categorie betrekking heeft.

 • 2 Voor de vaststelling van de bedragen worden de aan een categorie toegerekende kosten toegedeeld aan de tot die categorie behorende marktorganisaties naar rato van de relevante omzet van die marktorganisaties.

 • 3 Bij ministeriële regeling wordt bepaald beneden welke relevante omzet aan een marktorganisatie geen bedrag in rekening wordt gebracht. Deze omzet kan voor de verschillende categorieën verschillend worden vastgesteld.

 • 4 Voor de toepassing van het tweede lid wordt uitgegaan van de relevante omzet die is behaald in het peiljaar. Peiljaar is het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het kalenderjaar waarvoor de bedragen worden vastgesteld.

 • 5 In afwijking van het tweede lid worden de aan de in artikel 10, tweede lid, onderdeel c, onder 2°, bedoelde categorie toegerekende kosten aan marktorganisaties toegedeeld naar rato van het aantal toegekende nummers op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor de bedragen gelden. Bij ministeriële regeling wordt geregeld in welke gevallen en op welke wijze wordt gecorrigeerd voor het saldo van in- en uitgeporteerde nummers op die datum.

 • 6 [Red: Vervallen.]

 • 7 In afwijking van het tweede lid worden de aan de in artikel 10, tweede lid, onderdeel f, bedoelde categorie toegerekende kosten aan marktorganisaties toegedeeld naar rato van het aantal betalingstransacties met consumentenkaarten dat heeft plaats gehad waarbij marktorganisaties als betaalkaartschema, uitgever dan wel accepteerder betrokken zijn in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarover de kosten worden doorberekend. Hierbij is het aantal transacties beperkt tot die transacties waarbij het verkooppunt, de uitgever en de accepteerder zich in Nederland bevinden. Bij ministeriële regeling wordt geregeld beneden welk aantal transacties aan een marktorganisatie geen bedrag in rekening wordt gebracht.

Artikel 12a. (opgave omzet peiljaar)

 • 2 De opgave gaat vergezeld van een verklaring van een accountant die is ingeschreven in het accountantsregister, bedoeld in artikel 36 van de Wet op het accountantsberoep, dat de opgave een getrouw beeld geeft van de in het peiljaar behaalde relevante omzet en voldoet aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen.

 • 3 Indien met betrekking tot het peiljaar een jaarrekening is vastgesteld, doet de marktorganisatie de opgave vergezeld gaan van die jaarrekening.

 • 4 Bij ministeriële regeling wordt de relevante omzet bepaald beneden welke een marktorganisatie een opgave kan doen zonder een verklaring als bedoeld in het tweede lid en een jaarrekening als bedoeld in het derde lid bij te voegen. Deze omzet kan voor de verschillende categorieën verschillend worden vastgesteld.

 • 7 Indien de marktorganisatie niet tijdig heeft voldaan aan de in het eerste lid bedoelde verplichting of een kennelijk onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan en dit verzuim niet heeft hersteld na daartoe door de ACM in de gelegenheid te zijn gesteld, kan de ACM een schatting doen van haar relevante omzet en op basis daarvan het bedrag vaststellen.

 • 8 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de opgave van de relevante omzet door de marktorganisatie en over de verklaring van de accountant, bedoeld in het tweede lid.

 • 9 Bij ministeriële regeling kunnen gegevens en bescheiden worden aangewezen die door een marktorganisatie die op grond van het bepaalde bij en krachtens het vierde lid niet gehouden is tot het bijvoegen van een accountantsverklaring en een jaarrekening en ten aanzien van welke de ACM vermoedt dat zij een onjuiste opgave heeft verstrekt, op verzoek van de ACM moeten worden verstrekt. De in de eerste volzin bedoelde gegevens en bescheiden kunnen de in het vierde lid bedoelde accountantsverklaring en jaarrekening betreffen.

 • 10 Bij ministeriële regeling kan de relevante omzet worden bepaald beneden welke een marktorganisatie, in afwijking van het eerste lid, eenmaal per drie jaar een opgave van haar relevante omzet dient te verstrekken. Deze omzet kan voor de verschillende categorieën verschillend worden vastgesteld.

Artikel 13

 • 1 Ingeval van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt in afwijking van artikel 2 per groep één bedrag in rekening gebracht en worden voor de berekening van de relevante omzet van de groep de relevante omzetten van alle tot die groep behorende marktorganisaties opgeteld. Bij deze berekening worden transacties tussen de tot die groep behorende marktorganisaties buiten beschouwing gelaten.

 • 2 Indien een marktorganisatie in of na het peiljaar activiteiten van één of meer andere marktorganisaties heeft overgenomen, vindt de berekening van de relevante omzet plaats met inachtneming van het betrokken deel van de in het peiljaar behaalde relevante omzet van de marktorganisaties die de activiteiten voorheen verrichtten. De verplichting om over dit deel een opgave als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, te doen rust op de marktorganisatie die activiteiten heeft overgenomen. Artikel 12a, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Bij ministeriële regeling kunnen per categorie of subcategorie van marktorganisaties activiteiten worden aangewezen van welke de relevante omzet niet wordt betrokken bij de berekening van de relevante omzet van de desbetreffende marktorganisaties.

 • 4 Bij de in het derde lid bedoelde ministeriële regeling worden uitsluitend activiteiten aangewezen die zijn verweven met activiteiten waartoe het aan de ACM opgedragen nalevingstoezicht zich niet uitstrekt.

Artikel 15

 • 1 In afwijking van artikel 9, tweede lid, kunnen, ten behoeve van een geleidelijke overgang als bedoeld in artikel 6a, achtste lid, van de wet, de bedragen voor de kalenderjaren 2015, 2016 en 2017 lager worden vastgesteld. Alsdan is de verlaging voor alle sectoren in relatieve zin gelijk.

 • 2 In afwijking van artikel 12a, eerste lid, verstrekt een marktorganisatie behorend tot een in artikel 12a, eerste lid, bedoelde categorie, ten behoeve van de vaststelling van de bedragen geldend voor het kalenderjaar 2015, de in artikel 12a, eerste lid, bedoelde opgave van de relevante omzet vóór 1 maart 2015.

 • 3 In afwijking van artikel 14, verzendt de ACM de beschikkingen tot betaling in het jaar 2015 uiterlijk op 31 juli.

Hoofdstuk 4. Wijziging van andere besluiten

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 27 oktober 2014

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven