Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen

Geldend van 02-08-2014 t/m heden

Besluit van de Raad voor de Praktijkopleidingen houdende regels inzake ondermandaat en machtiging (Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen)

De Raad voor de Praktijkopleidingen;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA;

Besluit als volgt:

Artikel 1

De Raad voor de Praktijkopleidingen verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd educatie en praktijkopleidingen en de beleidsmedewerker educatie en praktijkopleidingen om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Verordening op de praktijkopleidingen en de Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6, derde lid, van die verordening.

Artikel 2

Het krachtens ondermandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

namens deze, de Raad voor de Praktijkopleidingen,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen.

Amsterdam, 23 juli 2014

L.F.G. Tuinsma

Voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen

Terug naar begin van de pagina