Regeling normbedragen jeugdzorg 2014

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 28-10-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, van 2 oktober 2014, kenmerk 548420, houdende vaststelling van normbedragen ten behoeve van de vaststelling van de uitkering bureau jeugdzorg (Regeling normbedragen jeugdzorg 2014)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 73b, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg;

Besluiten:

Hoofdstuk 1. Algemene bepaling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Normbedragen taken, bedoeld in artikel 10, eerste lid onder a tot en met d, van de wet

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor het uitoefenen van de (voorlopige) voogdij op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of op grond van andere wetten, geldt een gemiddeld normbedrag van € 5.130 per minderjarige per jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor het uitvoeren van een voorlopige ondertoezichtstelling en van een ondertoezichtstelling gedurende de eerste twaalf maanden nadat de ondertoezichtstelling is uitgesproken, geldt een normbedrag van € 8.758 per minderjarige per jaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor het uitvoeren van een ondertoezichtstelling nadat de termijn genoemd in artikel 3 is verstreken, geldt een normbedrag van € 7.323 per minderjarige per jaar.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 2 Indien de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, inhoudt de uitvoering van een gedragsbeïnvloedende maatregel, gelden de volgende bedragen. Voor begeleiding geldt een normbedrag van € 6.516 per jeugdige per jaar en voor advies een normbedrag van € 1.460 per traject.

  • 3 Indien de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, inhoudt intensieve begeleiding van een allochtone jeugdige geldt, in afwijking van het eerste lid, een normbedrag van € 1.647 per traject per maand.

  • 4 Indien de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, inhoudt intensieve begeleiding van jeugdigen die behoren tot de harde kern van een criminele groep, geldt, in afwijking van het eerste lid, een normbedrag van € 1.242 per traject per maand.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor het uitvoeren van de taak, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder d, van de wet, inhoudende het begeleiden van en toezicht houden op jeugdigen die deelnemen aan een scholings-en trainingsprogramma als bedoeld in artikel 3 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen geldt een normbedrag van € 1.647 per traject per maand.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

In afwijking van artikel 5 geldt voor de uitvoering van de taken, bedoeld in dat artikel een normbedrag van € 1.638 indien de taak wordt uitgevoerd ten aanzien van een minderjarige voor wie tevens een taak als bedoeld in artikel 2, 3 of 4 wordt uitgevoerd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normbedragen jeugdzorg 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina