Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers archief CG Singapore

Geldend van 25-10-2014 t/m heden

Besluit opheffing beperkingen openbaarheid enige inventarisnummers archief CG Singapore

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995;

Gelet op het besluit houdende de beperking van de openbaarheid van het archief van het consulaat-generaal te Singapore van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 mei 2008 (Staatscourant 2008, nummer 139);

Gehoord hebbende de Minister van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

De beperking aan de openbaarheid van de inventarisnummers 196, 201 en 202 in het archief Consulaat-Generaal Singapore 1945–1954 (2.05.297) wordt opgeheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 9 oktober 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris a.i.,

K.J.P.F.M. Jeurgens

Terug naar begin van de pagina