Regeling beperking geluidhinder militaire helikopters boven Artillerie Schietkamp Oldebroek

Geldend van 24-07-2012 t/m heden

Regeling beperking geluidhinder militaire helikopters die gebruik maken van de oefen- en schietfaciliteiten van het Artillerie Schietkamp te Oldebroek (Regeling beperking geluidhinder militaire helikopters boven Artillerie Schietkamp Oldebroek)

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 2 van het Besluit van 21 mei 1981, Stb. 1981, 343, houdende vaststelling van enige regels ter beperking van geluidhinder door luchtvaartuigen;

Besluit:

Artikel 1. Algemeen

Met betrekking tot het uitvoeren van vluchten met militaire helikopters die gebruik maken van de oefen- en schietfaciliteiten van het Artillerie Schietkamp te Oldebroek gelden de volgende regels ter beperking van geluidhinder:

 • a. vluchten worden niet uitgevoerd tussen 00.00 uur lokale tijd en het aanbreken van de uniforme daglichtperiode;

 • b. vluchten worden niet uitgevoerd op vrijdagen na 16.00 uur, noch op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen;

 • c. vluchten worden niet uitgevoerd in formaties van meer dan twee helikopters.

Artikel 2. Vluchtprocedures helikopters

 • 1 Bij het vliegen van de naderings- en vertrekroutes met de helikopters van en naar het Artillerie Schietkamp worden de woonkernen rondom het Artillerie Schietkamp zoveel mogelijk vermeden.

 • 2 De helikopters maken voor het oefenen en schieten gebruik van circuitpatronen die zijn gelegen boven het Artillerie Schietkamp.

 • 3 Hoveren met helikopters vindt plaats boven het Artillerie Schietkamp gedurende hoogstens twee oefensessies per dag met maximaal twee helikopters per sessie. Per oefensessie wordt maximaal 40 minuten per helikopter gehoverd.

Artikel 3. Geluidsbelasting

 • 1 De geluidsbelasting vanwege de activiteiten genoemd in artikel 2, tweede en derde lid, op de vastgestelde referentiepunten nabij de woonkernen Nunspeet, ´t Harde, ´t Loo en Wezep zal berekend in de Lden-maat niet hoger zijn dan 50 dB(A). De bijlage bij deze regeling geeft een topografische kaart met daarop aangegeven de ligging van de referentiepunten en een tabel met de positie van de referentiepunten in Rijksdriehoekcoördinaten.

 • 2 De Minister van Defensie zal de geluidsbelasting vanwege het helikopterverkeer op de referentiepunten jaarlijks laten berekenen. De berekeningsmethode is in overeenstemming met het ‘Voorschrift voor de berekening van de Lden-geluidbelasting in dB(A) voor overige burgerluchthavens’, dat als bijlage 1 is gevoegd bij de Regeling burgerluchthavens (Stcrt. 2009, 16154). Het resultaat van deze berekeningen wordt ter beschikking gesteld aan de Militaire Luchtvaartautoriteit en de Minister van Infrastructuur en Milieu.

 • 3 De Minister van Defensie draagt er zorg voor dat het helikopterverkeer zodanig geschiedt dat de geluidsbelasting vanwege het helikopterverkeer de in het eerste lid bedoelde grenswaarde niet overschrijdt. Zodra de Minister van Defensie constateert dat de in het eerste lid bedoelde grenswaarde is overschreden, schrijft hij maatregelen voor die naar zijn oordeel bijdragen aan het terugdringen van de geluidsbelasting vanwege het helikopterverkeer binnen de grenswaarde.

Artikel 4. Overige bepalingen

 • 1 De Minister van Defensie kan in bijzonder geval ontheffing verlenen van artikel 1 en van het in artikel 2, tweede en derde lid, bepaalde inzake het volgen van circuitpatronen en de periodes en de duur van het hoveren.

 • 2 De ontheffing wordt aan de omgeving van het Artillerie Schietkamp bekend gemaakt in een of meer lokale dagbladen.

 • 3 Met betrekking tot de bevoegdheid in het eerste lid wordt mandaat verleend aan de directeur van de Militaire Luchtvaartautoriteit.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beperking geluidhinder militaire helikopters boven Artillerie Schietkamp Oldebroek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 juli 2012

De

Minister

van Defensie,

J.S.J. Hillen

Bijlage bij artikel 3, eerste lid.

Ligging en positie van de referentiepunten rond Artillerie Schietkamp te Oldebroek

Bijlage 254315.png
Figuur 1: Ligging van de referentiepunten rond Artillerie Schietkamp te Oldebroek
Tabel 1: positie van de referentiepunten rond Artillerie Schietkamp te Oldebroek in Rijksdriehoekscoördinaten

puntnr.

Locatie

X-coörd.

Y-coörd.

1

Nunspeet – oost

183.910

488.070

2

t Harde – zuidwest

188.650

491.100

3

t Harde – zuid

189.170

491.570

4

t Loo

193.730

495.250

5

Wezep – zuid

196.830

495.530

Terug naar begin van de pagina