Subsidieregeling sanering leegstand gesloten jeugdhulp

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 oktober 2014, kenmerk 671857-126837-J, houdende regels voor de subsidieverstrekking aan organisaties in verband met saneringskosten leegstand gesloten jeugdhulp (Subsidieregeling sanering leegstand gesloten jeugdhulp)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. accommodatie: accommodatie als bedoeld in artikel 29k, eerste lid van de Wet op de Jeugdzorg;

 • b. gesloten jeugdhulp: gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 • c. organisatie: aanbieder van gesloten jeugdhulp van accommodaties die in 2014 als zodanig zijn aangewezen;

 • d. capaciteit: vermogen tot het verlenen van gesloten jeugdhulp in een accommodatie, uitgedrukt in aantal voltijdsplaatsen op jaarbasis;

 • e. capaciteitsreductie: terugbrengen van de capaciteit;

 • f. huisvestingslasten: kosten voor huur, rente en aflossing;

 • g. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De minister kan aan een organisatie eenmalig een subsidie verstrekken ten behoeve van kosten die het gevolg zijn capaciteitsreductie tot ten hoogste de in de voor de desbetreffende instelling in de bijlage aangegeven capaciteitsreductie.

 • 2 De subsidie bestaat uit een bedrag dat ontstaat uit vermenigvuldiging van het aantal daadwerkelijk te reduceren capaciteitsplaatsen met € 136.000 tot het in de bijlage opgenomen maximum per organisatie.

 • 3 Indien de geraamde kosten van de capaciteitsreductie meer bedragen dan het bedrag van de subsidie, bedoeld in het tweede lid, kan het subsidiebedrag worden verhoogd voor zover deze kosten in verband staan met de huisvestingslasten.

 • 4 Een organisatie kan uitsluitend in aanmerking komen voor verhoging van het subsidiebedrag indien in de in verband met de capaciteitsreductie staande kosten van de huisvestingslasten niet op andere wijze kan worden voorzien.

  Alvorens te beslissen op een aanvraag tot verhoging van de subsidie bedoeld in het derde lid vraagt de minister advies aan een onafhankelijk deskundige.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Een aanvraag kan tot uiterlijk 1 december 2014 worden ingediend.

 • 2 Een aanvraag die na 1 december 2014 wordt ontvangen, wordt afgewezen.

 • 3 Voor een aanvraag tot verstrekking van een subsidie wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 4 De aanvraag wordt ondertekend door de aanvrager of door een persoon die bevoegd is de aanvrager te vertegenwoordigen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De aanvraag tot verstrekking tot subsidie bestaat uit een opgave van het aantal te reduceren capaciteitsplaatsen.

 • 2 Indien de aanvraag mede betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 2, derde lid, bestaat de aanvraag tevens uit een begroting.

 • 3 De begroting behelst een overzicht van de geraamde kosten en opbrengsten van de aanvrager voor zover van belang voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 4 De begrotingsposten worden van een toelichting voorzien.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De minister besluit binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag tot verstrekking van de subsidie.

 • 2 Indien de minister over de aanvraag advies vraagt aan de onafhankelijk deskundige besluit de minister binnen tweeëntwintig weken.

 • 3 De subsidie wordt op aanvraag vastgesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidieontvanger meldt meteen aan de minister indien zich omstandigheden voordoen die van belang zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2014 en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sanering leegstand gesloten jeugdhulp.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Bijlage 1. Overzicht van de capaciteitsreductie bij de instellingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Instelling

Reductie

De Hoenderloo Groep

4

Horizon

4

Juttersjeugdcombinatie

26

Jeugdformaat & Ipse De Bruggen

4

Intermetzo

34

Intermetzo (Lindenhorst)

16

Ottho Gerhard Helding

33

Spirit

32

Parlan

12

Ottho Gerhard Helding (Zuid)

1

Icarus

3

BJ Brabant

1

Juzt

2

stichting Almoss

2

 

174

Terug naar begin van de pagina