Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 18-10-2014 t/m 31-12-2015

Besluit van 10 oktober 2014 tot het stellen van nadere regels ten aanzien van de verstrekking van koopkrachttegemoetkomingen aan lage inkomens in 2014 (Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 september 2014, nr. 2014001624;

Gelet op artikel 36a, tweede lid, van de Wet werk en bijstand;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 september 2014, no. W12.14.0317);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 oktober 2014, nr. 2014-0000142561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Vaststelling van het recht op koopkrachttegemoetkoming

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Voor de vaststelling van het recht op en de hoogte van de koopkrachttegemoetkoming geldt als peildatum 1 september 2014.

  • 3 Het college verstrekt de koopkrachttegemoetkoming in 2014.

  • 4 Het college stelt het recht op een koopkrachttegemoetkoming op aanvraag, dan wel ambtshalve vast.

  • 5 Het college maakt regels bekend over de wijze van aanvraag van een koopkrachttegemoetkoming, die niet ambtshalve wordt verstrekt.

  • 6 In afwijking van het derde lid verstrekt de SVB de koopkrachttegemoetkoming in 2014 ambtshalve aan personen als bedoeld in artikel 36a, eerste lid, van de wet, die op 1 september 2014 recht hebben op algemene bijstand in de vorm van een aanvullende inkomensvoorziening ouderen op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 3. Financiering en verantwoording

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Onze Minister verstrekt in 2014 ten laste van ’s Rijks kas aan de SVB een uitkering voor de lasten van de door de SVB betaalde koopkrachttegemoetkomingen en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens in werking treedt.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 oktober 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Uitgegeven de zeventiende oktober 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina