Wijzigingsregeling Waterregeling

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/208872 tot wijziging van de Waterregeling (kaarten 2015.1)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 3.1, eerste en tweede lid, juncto artikel 3.3 van het Waterbesluit;

Besluit:

Artikel II

 • 1 Indien voor een op het tijdstip, onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling, bestaand werk of bestaande handeling, welk of welke op dat tijdstip niet strijdig was met de daarvoor bij of krachtens de Waterwet geldende regels of voorschriften, als gevolg van een wijziging krachtens deze regeling van een op een kaart in bijlage IV van de Waterregeling opgenomen beheergrens of beheergebied een watervergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet vereist zou worden, blijft ten aanzien van dat werk of die handeling de watervergunningplicht buiten toepassing.

 • 2 Het eerste lid blijft van toepassing totdat er een wijziging van dat werk of die handeling plaatsvindt die op zichzelf beschouwd grond vormt voor een watervergunningplicht.

 • 3 Indien als gevolg van een wijziging als bedoeld in het eerste lid een ander bestuursorgaan met betrekking tot een handeling of werk bevoegd gezag als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet of beheerder als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van die wet wordt, gelden de met betrekking tot die handeling of dat werk onmiddellijk voor het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, van kracht zijnde:

  • a. watervergunningen als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Waterwet en voorschriften als bedoeld in artikel 6.6, tweede of derde lid, van die wet, als watervergunningen respectievelijk voorschriften verleend, respectievelijk vastgesteld, door dat andere bestuursorgaan;

  • b. ontheffingen op grond van een verordening van een waterschap:

   • 1°. indien een bestuursorgaan van een ander waterschap bevoegd gezag of beheerder wordt: als ontheffing, verleend door dat bestuursorgaan,

   • 2°. indien de Minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag of beheerder wordt: als watervergunning, verleend door de genoemde minister,

  tot het tijdstip waarop dat andere bestuursorgaan met betrekking tot die handeling of dat werk een vergunning of ontheffing als hiervoor bedoeld verleent of een voorschrift als hiervoor bedoeld vaststelt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage met de kaarten, die ter inzage wordt gelegd op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en tevens raadpleegbaar is op en te downloaden van www.waterwet.nl.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina