Beleidsregel aanvragen kansspelvergunningen

[Regeling vervallen per 14-07-2016.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 14-10-2014 t/m 13-07-2016

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 oktober 2014, kenmerk 567345, betreffende de verlening van kansspelvergunningen op grond van artikelen 3, 14a, 15, 23 en 27a van de Wet op de kansspelen (Beleidsregel aanvragen kansspelvergunningen)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 21, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en artikelen 3, 14a, 15, 23 en 27a van de Wet op de kansspelen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 14-07-2016]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 14-07-2016]

Deze beleidsregel is van toepassing op de belangenafweging bij de besluitvorming omtrent aanvragen tot verlening van vergunningen op grond van:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 14-07-2016]

De raad van bestuur zal in zijn belangenafweging bij de besluitvorming omtrent een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2 de volgende belangen zwaar mee laten wegen:

  • a. het belang om het bestaande loterijstelsel in Nederland intact te houden tot de introductie van nieuwe wet- en regelgeving hieromtrent;

  • b. het belang om een vergunning als bedoeld in artikel 2, die thans verleend is en die voor 1 januari 2017 afloopt, tot voornoemde datum aan dezelfde vergunninghouder te verlenen;

  • c. het belang om het huidige aantal verleende vergunningen als bedoeld in artikel 2 tot 1 januari 2017 ongewijzigd te laten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 14-07-2016]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 14-07-2016]

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanvragen kansspelvergunningen.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Naar boven