Wijzigingsregeling Kiesregeling (gecombineerde staten- en waterschapsverkiezingen)

Geldend van 14-10-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 oktober 2014, nr. 2014-0000305130, tot wijziging van de Kiesregeling in verband met de gecombineerde staten- en waterschapsverkiezingen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de Kieswet en het Kiesbesluit;

Besluit:

Artikel II

Voor de herindelingsverkiezing van de leden van de gemeenteraden van de gemeenten die met ingang van 1 januari 2015 worden heringedeeld, gelden de modellen in de bijlage van de Kiesregeling zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van deze regeling, met uitzondering van de modellen J 7 en L 11.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina