Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw

[Regeling vervallen per 05-02-2014.]
Geldend van 20-10-2010 t/m 04-02-2014

Besluit van het bestuur van de huurcommissie, onderscheidenlijk de voorzitter van de huurcommissie, van 27 september 2010, nr. DHC2010024996, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw)

Het bestuur,Onderscheidenlijk de voorzitter van de huurcommissie,

Gelet op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie;

Gelet op de instemming van de directeur van het Centraal Justitieel Incasso Bureau met artikel 4 van dit besluit, conform artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 05-02-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Mandaat betreffende bevoegdheid van de voorzitter

[Vervallen per 05-02-2014]

Aan de zittingsvoorzitters wordt mandaat verleend voor het besluiten tot het voegen van zaken, bedoeld in artikel 29 van de wet.

Artikel 3. Mandaat betreffende bevoegdheden van het bestuur

[Vervallen per 05-02-2014]

 • 1 Aan het afdelingshoofd geschilbeslechting wordt mandaat verleend voor het voeren van een openbaar register, bedoeld in artikel 3i, van de wet.

 • 2 Aan het hoofd bestuursbureau wordt mandaat verleend voor het beslissen ten aanzien van verzoeken, bedoeld in de Wet openbaarheid bestuur.

 • 4 Aan het afdelingshoofd geschilbeslechting, de casemanagers en de functionarissen frontoffice wordt mandaat verleend voor het kennis geven aan partijen van het overschrijden van de in artikel 37, eerste lid, van de wet genoemde termijnen, een en ander conform de vereisten bedoeld in voornoemd artikel.

 • 6 Aan de casemanagers, de zittingsfunctionarissen en de functionarissen frontoffice wordt mandaat verleend voor het ter inzage leggen van stukken, bedoeld in artikel 28, vijfde lid, van de wet.

Artikel 4. Mandaat betreffende bevoegdheden van het bestuur aan de directeur CJIB

[Vervallen per 05-02-2014]

 • 2 De directeur CJIB kan de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid in ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende medewerkers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Hij doet van de verlening van ondermandaat schriftelijk mededeling aan het bestuur.

Artikel 5. Omvang van het mandaat

[Vervallen per 05-02-2014]

 • 1 De uitoefening van mandaat, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken, de functieomschrijving en het ter zake geldende recht alsmede de voor de huurcommissie en de administratieve ondersteuning geldende beleidsregels en uitvoeringsregels.

 • 3 De bevoegdheden, overeenkomstig dit besluit in mandaat verleend, behelzen niet het beslissen op bezwaar.

Artikel 6. Volmacht en machtiging

[Vervallen per 05-02-2014]

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met mandaat gelijkgesteld, de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en de machtiging handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 7. Informatieplicht

[Vervallen per 05-02-2014]

Elke functionaris aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend, heeft een informatieplicht en signaleringsplicht jegens degene die het mandaat heeft verleend.

Artikel 8. Overige bepalingen

[Vervallen per 05-02-2014]

 • 1 Indien een besluit wordt genomen op grond van een bij artikel 2 gemandateerde bevoegdheid, dan luidt de ondertekening:

  De Voorzitter van de Huurcommissie,

  namens deze:

  gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de functionaris

 • 2 Indien een besluit wordt genomen op grond van een bij artikel 3 of bij of krachtens artikel 4 gemandateerde bevoegdheid, luidt de ondertekening:

  Het Bestuur van de Huurcommissie,

  namens deze:

  gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de functionaris.

Artikel 9. Slotbepalingen

[Vervallen per 05-02-2014]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 september 2010

Het bestuur van de huurcommissie, onderscheidenlijk de voorzitter:

voorzitter van de huurcommissie,

A.A. van Heur,

plaatsvervangend voorzitter van de huurcommissie,

T. Knoester.

Terug naar begin van de pagina