Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 11-10-2014 t/m 31-12-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 oktober 2014, kenmerk 673097-126988-WJZ, houdende gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 10.4, tweede en zevende lid, Jeugdwet;

Besluiten:

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Tijdelijke voorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 Het CAK en Crolox worden aangewezen als tijdelijke voorzieningen als bedoeld in artikel 10.4, zevende lid, van de Jeugdwet, waaraan de gegevens, bedoeld in artikel 10.4, tweede en derde lid, van die wet worden verstrekt en worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de doeleinden, genoemd in het eerste lid van dat artikel.

 • 2 De minister is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 10.4 van de Jeugdwet door de tijdelijke voorzieningen en draagt zorg voor de inrichting en het beheer van de daarvoor noodzakelijke infrastructuur.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De minister treft de noodzakelijke maatregelen ter waarborging van de veiligheid en zorgvuldigheid van de aansluiting op de tijdelijke voorzieningen en de wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt door de tijdelijke voorzieningen.

 • 2 De tijdelijke voorzieningen treffen passende technische en organisatorische maatregelen die onnodige en onzorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze regeling tegengaan.

§ 3. Verwerkingen inzake persoonsgebonden budget

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 2 De verstrekking van persoonsgegevens, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats door verstrekking van de gegevens door het zorgkantoor aan het CAK, dat de gegevens vervolgens zo spoedig mogelijk beschikbaar stelt aan het college van de betreffende gemeente.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De verstrekking van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 4, betreft de volgende gegevens over de jeugdige, voor zover van toepassing en de verstrekker daarover beschikt:

 • zijn burgerservicenummer;

 • de aanduiding van de gemeente waar de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdige wonen;

 • indien de gemeente waar zijn ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdige wonen onbekend is: de aanduiding van de gemeente waar hij woont;

 • de aanduiding van het zorgkantoor;

 • de prestatiecodes van de geïndiceerde zorg;

 • de ingangsdatum van het toegekende persoonsgebonden budget;

 • de geïndiceerde einddatum van de zorg;

 • de hoogte van het toegekende persoonsgebonden budget.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De verstrekking van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 4, vindt driemaal plaats. De eerste verstrekking vindt plaats zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van deze regeling. De tweede verstrekking vindt plaats in december 2014. De derde verstrekking vindt plaats uiterlijk op 28 februari 2015.

§ 4. Verwerkingen inzake nog niet aangevangen zorgverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 2 De verstrekking van persoonsgegevens, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats door verstrekking van de gegevens aan Crolox dat die gegevens vervolgens zo spoedig mogelijk beschikbaar stelt aan het college van de betreffende gemeente.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De verstrekking van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 7, betreft de volgende gegevens over de jeugdige, voor zover van toepassing en de verstrekker daarover beschikt:

 • zijn burgerservicenummer;

 • de aanduiding van de gemeente waar de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdige wonen;

 • indien de gemeente waar zijn ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdige wonen onbekend is: de aanduiding van de gemeente waar hij woont;

 • de aanduiding van het zorgkantoor dat de zorg heeft toegewezen of het bureau jeugdzorg dat de indicatie heeft afgegeven;

 • de aanduiding van de zorgaanbieder waar de jeugdige op de wachtlijst staat;

 • de prestatiecodes van de geïndiceerde zorg, voor zover het zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten betreft, of van de geïndiceerde jeugdzorg;

 • de geïndiceerde ingangsdatum van de zorg of jeugdzorg;

 • de geïndiceerde einddatum van de zorg of jeugdzorg.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De verstrekking van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 7, vindt plaats zo spoedig mogelijk na 1 januari 2015 doch uiterlijk op 28 februari 2015.

§ 5. Verwerkingen ten behoeve van bekostiging van te continueren zorg

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

 • 2 De verstrekkingen, bedoeld in het eerste lid, vinden slechts plaats voor zover de betreffende verlening van zorg:

  • start of is gestart voor 1 januari 2015;

  • in 2015 op individueel niveau bekostigd wordt.

 • 3 De verstrekking van persoonsgegevens, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats door verstrekking van de gegevens aan Crolox dat de gegevens vervolgens zo spoedig mogelijk beschikbaar stelt aan het college van de betreffende gemeente.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De verstrekking van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 10, betreft de volgende gegevens over de jeugdige, voor zover van toepassing en de verstrekker daarover beschikt:

 • zijn burgerservicenummer;

 • de aanduiding van de gemeente waar de ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdige wonen;

 • indien de gemeente waar zijn ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdige wonen onbekend is: de aanduiding van de gemeente waar hij woont;

 • de aanduiding van de betreffende zorgaanbieder;

 • de aanduiding van het betreffende zorgkantoor, de betreffende zorgverzekeraar of het betreffende bureau jeugdzorg;

 • een vermelding of sprake is van zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet of jeugdzorg op grond van de Wet op de jeugdzorg;

 • de prestatiecodes van de geïndiceerde zorg, voor zover sprake is van zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, of van de geïndiceerde jeugdzorg;

 • de omvang van de zorg, voor zover sprake is van zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, of de jeugdzorg, waarop een aanspraak bestaat;

 • de geïndiceerde ingangsdatum van de zorg of jeugdzorg;

 • de geïndiceerde einddatum van de zorg of jeugdzorg.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

De verstrekking van persoonsgegevens, bedoeld in artikel 10, vindt uiterlijk op 28 februari 2015 plaats.

§ 6. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Het college wijst een ambtenaar aan voor de ontvangst van de persoonsgegevens, bedoeld in de artikelen 4, 7 en 10. Het college is er verantwoordelijk voor dat de gegevens geverifieerd worden met de basisregistratie personen en het gezagsregister.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Het bericht, bedoeld in artikel 10.4, vierde lid, van de Jeugdwet bevat de persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, die door het ontvangende college zijn ontvangen van de verstrekker, de datum waarop die gegevens zijn ontvangen en de naam van de gemeente waar de jeugdige zijn woonplaats heeft naar het oordeel van het ontvangende college.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Naar boven