Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging [...] samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2014, nr. PO/FenV/672589, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor het jaar 2015 en de vaststelling van het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2015 (Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2015)

Artikel 1. Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 01-01-2017]

De bedragen van de programma's van eisen voor de basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs, bedoeld in artikel 113, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs, worden voor het jaar 2015 vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling basisbekostiging en bekostiging voor zware ondersteuning (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-01-2017]

De bedragen van de programma's van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, bedoeld in de artikelen 111, vierde lid, 114 en 128, zesde lid, van de Wet op de expertisecentra worden voor het jaar 2015 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling van de bekostiging voor materiële instandhouding van het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur

[Vervallen per 01-01-2017]

De bekostiging voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur, bedoeld in artikel 118, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, wordt voor het jaar 2015 vastgesteld overeenkomstig bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4. Vaststelling van de bekostiging voor materiële instandhouding van het samenwerkingsverband voor zware ondersteuning primair onderwijs en voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-01-2017]

De bekostiging voor de materiële instandhouding voor het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 118, achtste lid, van de Wet op het primair onderwijs, en artikel 89a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, wordt voor het jaar 2015 vastgesteld overeenkomstig bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 6. Vaststelling bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van rijdende scholen

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bedrag per formatieplaats, bedoeld in artikel B 18 van het Besluit trekkende bevolking WPO, wordt voor het jaar 2015 vastgesteld overeenkomstig bijlage 6 bij deze regeling.

Artikel 7. Wijziging programma’s van eisen

[Vervallen per 01-01-2017]

In verband met de Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school (Stb. 2014, 175) omvatten de programma’s van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs en de programma’s van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld in bijlagen 1 en 2 van de Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2012 met ingang van 1 januari 2015 tevens het buitenonderhoud van het schoolgebouw. De bedragen, bedoeld in artikel 1 en 2 van deze regeling zijn in verband met deze wijziging van de programma’s van eisen verhoogd.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

S. Dekker

Bijlage 1. Bedragen programma's van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs voor het jaar 2015

[Vervallen per 01-01-2017]

Totale MI-vergoeding

[Vervallen per 01-01-2017]

De totale MI-vergoeding is een lumpsumvergoeding bestaande uit verschillende onderdelen en wordt uitgedrukt in de formule:

Y = Ya + Yb + Yc + Yd

waarbij

Y = rijksvergoeding per school per jaar

Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma's van eisen

Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma's van eisen

Yc = vergoeding aanvullende programma's van eisen

Yd = extra bekostiging (zie bijlage 3)

Voor elk van de symbolen Ya tot en met Yd geldt een formule, waarin gerekend wordt met een vast bedrag per school en een bedrag per variabele indicator (leerling, groep of m2).

Hieronder volgt de uitwerking naar de verschillende programma's van eisen.

A. Groepsafhankelijke programma's van eisen

[Vervallen per 01-01-2017]

Ya = bedrag per school afhankelijk van het aantal te huisvesten groepen leerlingen als bedoeld in artikel 14, eerste en tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO

2 groepen

3 groepen

4 groepen

5 groepen

6 groepen

€ 23.917,00

€ 30.939,00

€ 40.010,00

€ 47.910,00

€ 53.177,00

voor elke groep meer: € 6.145,00

     

Bij meer dan 13 groepen wordt het bedrag eenmalig verhoogd met:€ 2.341,00

 

B. Leerlingafhankelijke programma's van eisen

[Vervallen per 01-01-2017]

Vergoedingsformule:

Yb = vast bedrag per school + bedrag per leerling x het aantal leerlingen

Vergoedingsbedragen:

Vast bedrag per school = € 13.394,58

Bedrag per leerling = € 313,16

C. Aanvullende programma’s van eisen

[Vervallen per 01-01-2017]

Nederlands Onderwijs aan AndersTaligen (NOAT)

[Vervallen per 01-01-2017]

Vergoedingsformule:

Yc = vast bedrag per school + bedrag per leerling x het aantal NOAT-leerlingen

Vergoedingsbedragen:

Vast bedrag per school = € 110,98

Bedrag per leerling = € 19,88

Bijlage 2. Bedragen materiële instandhouding voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 2015

[Vervallen per 01-01-2017]

1. De basisbekostiging

[Vervallen per 01-01-2017]

I. Cluster 1 t/m 4

[Vervallen per 01-01-2017]

De bedragen, bedoeld in artikel 111, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra, staan in onderstaande tabel.

type

bedrag per leerling

per leerling SO <8

€ 639,43

per leerling SO >=8

€ 559,23

per leerling VSO

€ 1.177,41

II. Vaste voeten cluster 3 en 4

[Vervallen per 01-01-2017]

De bedragen per school en per schooltype als bedoeld in artikel 111, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra, staan in onderstaande tabel

Onderwijssoort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

Lichamelijk gehandicapte kinderen (LG)

€ 26.980,92

€ 20.384,01

€ 20.296,69

1e Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap (LZ/S)

€ 20.741,12

€ 8.622,10

€ 13.449,30

2e langdurig zieke kinderen anders dan met lichamelijke handicap (LZ/P)

€ 18.872,90

€ 8.147,47

€ 14.376,66

Zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

€ 20.071,64

€ 10.376,85

€ 13.021,11

Zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK)

€ 18.872,90

€ 8.147,47

€ 14.376,66

Kinderen in scholen verbonden aan pedologisch instituut (PI)

€ 18.872,90

€ 8.147,47

€ 14.376,66

meervoudig gehandicapte kinderen met de combinatie LG en ZMLK

€ 24.526,29

€ 7.205,56

€ 9.913,84

Bij LG-scholen en ZMLK-scholen met een reguliere SO MG-afdeling wordt het SO schooltype bedrag verhoogd met € 3.964,27.

III. Brancardliften

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit betreft een aanvullende vergoeding voor brancardliften waarin vergoedingscomponenten zijn opgenomen voor installatieonderhoud en elektriciteitsverbruik. De vergoeding per brancardlift is € 6.266,72

IV. Schoolbaden

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit betreft een aanvullende vergoeding voor ruimten voor watergewenning of bewegingstherapie (hydrotherapie) in gebruik bij en door scholen. De genormeerde vergoeding is afhankelijk van het soort bad en het bedrag per m3 waterinhoud.

Soort bad

Bedrag per bad

Bedrag per m3 waterinhoud

hydrotherapiebad

€ 9.732,69

€ 283,34

watergewenningsbad

€ 21.043,95

€ 164,69

toeslag beweegbare bodem

€ 1.020,66

€ 77,18

2. Aanvullende materiële bekostiging voor zware ondersteuning

[Vervallen per 01-01-2017]

Cluster 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In verband met de invoering van een aangepaste bekostigingssystematiek wordt met toepassing van artikel 114, van de Wet op de expertisecentra aan de instellingen aanvullende bekostiging voor de materiële instandhouding toegekend volgens onderstaande tabel.

Brinnr

Naam instelling

Aanvullende bekostiging

25GP

Visio Onderwijsinstelling Noord

€ 412.310,12

25GR

Bartimeus OWI voor Visueel Gehandicapte Leerlingen

€ 901.718,78

25HD

Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtziende en Blinden

€ 572.941,03

25HE

Onderwijsinstelling Sensis

€ 1.437.786,54

Cluster 2

[Vervallen per 01-01-2017]

In verband met de invoering van een aangepaste bekostigingssystematiek wordt, met toepassing van artikel 113, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 juli 2015 van onderstaande bedragen 7/12 deel toegekend.

Voor de periode van 1 augustus 2015 tot en met 31 december 2015 wordt van onderstaande bedragen 5/12 deel toegekend met toepassing van artikel 114 van de Wet op de expertisecentra, zoals dat artikel met ingang van 1 augustus 2015 komt te luiden.

Administratienr.

Naam instelling (i.o.))

aanvullende bekostiging

CL2003

Stg Op weg naar Zuid

€ 2.188.227,37

CL2002

Koninklijke Auris Groep

€ 6.253.757,17

CL2004

Koninklijke Kentalis

€ 9.737.122,23

CL2005

VierTaal

€ 2.269.922,46

In onderstaande tabel is opgenomen hoe deze bedragen per onderliggende school zijn vastgesteld.

Instelling IO

bestaande uit

Totaal ondersteuning 2015

Koninklijke Auris Groep

01HD

€ 839.446,06

 

01JO

€ 1.127.614,87

 

02FN

€ 550.785,90

 

02RJ

€ 726.987,11

 

02YS

€ 232.525,16

 

16TW

€ 279.700,64

 

16ZL

€ 152.292,68

 

17JA

€ 658.551,86

 

17WV

€ 402.163,81

 

17ZT

€ 264.198,78

 

18DN

€ 122.398,00

 

18KL

€ 421.243,90

 

21JR

€ 277.297,05

 

21KW

€ 198.551,35

Totaal Koninklijke Auris Groep

 

€ 6.253.757,17

Koninklijke Kentalis

00RG

€ 526.302,14

 

01JG

€ 942.831,08

 

02CH

€ 124.108,06

 

02CV

€ 722.189,42

 

02GB

€ 398.479,80

 

02MO

€ 610.165,46

 

02OM

€ 598.789,29

 

02QY

€ 489.038,95

 

02YG

€ 856.286,69

 

03JT

€ 141.002,89

 

04IV

€ 272.664,69

 

04LQ

€ 147.154,42

 

05AP

€ 135.631,93

 

05VQ

€ 166.349,16

 

07QN

€ 143.483,48

 

08XZ

€ 183.796,69

 

09VM

€ 257.726,34

 

14NT

€ 913.603,89

 

14QX

€ 397.251,13

 

14TV

€ 135.533,37

 

14UP

€ 170.325,78

 

17GW

€ 304.466,64

 

18CP

€ 177.359,22

 

20WD

€ 275.598,64

 

22DC

€ 205.376,45

 

24EN

€ 222.657,79

 

24FD

€ 218.948,83

Totaal Koninklijke Kentalis

 

€ 9.737.122,23

Stg. Op weg naar Zuid

05GS

€ 274.682,78

 

08ZP

€ 608.740,76

 

13KL

€ 554.531,15

 

17WM

€ 750.272,68

Totaal Stg. Op weg naar Zuid

 

€ 2.188.227,37

VierTaal

10BW

€ 509.525,39

 

10TS

€ 155.417,21

 

20JL

€ 306.598,85

 

20WO

€ 122.169,60

 

20WQ

€ 290.483,59

 

20WR

€ 674.264,07

 

29ZB

€ 211.463,75

Totaal VierTaal

 

€ 2.269.922,46

Cluster 3 en 4

[Vervallen per 01-01-2017]

De bedragen voor zware ondersteuning bedoeld in artikel 128, zesde lid, van de Wet op de expertisecentra, staan in onderstaande tabel.

ondersteuningscategorie

per leerling SO <8

per leerling SO >=8

per leerling VSO

categorie 1

€ 702,26

€ 784,40

€ 575,27

categorie 2

€ 1.171,72

€ 1.252,44

€ 915,14

categorie 3

€ 1.545,44

€ 1.539,08

€ 1.066,91

Bijlage 3. Bekostiging voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur

[Vervallen per 01-01-2017]

1. Ondersteuningsbekostiging basisonderwijs.

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bedrag, bedoeld in artikel 118, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs is € 7,43.

2. Extra bekostiging.

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor speciale scholen voor basisonderwijs wordt op basis van artikel 115 van de Wet op het primair onderwijs voor 2% van de leerlingen in het samenwerkingsverband een extra vergoeding van € 223,32 per leerling verstrekt. Indien in het samenwerkingsverband meerdere speciale scholen voor basisonderwijs aanwezig zijn, vindt de verdeling van deze vergoeding plaats overeenkomstig de rekenregel ondersteuningsformatie:

l = p/q x (0,02 x r) x eerdergenoemd bedrag per leerling. De factor (0,02 x r) wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. In deze rekenregel hebben de componenten de volgende inhoud:

l = extra vergoeding MI voor een speciale school voor basisonderwijs in een samenwerkingsverband

p = het aantal leerlingen van de speciale school voor basisonderwijs, voor zover dat aan het desbetreffende samenwerkingsverband is toe te rekenen

q = het totale aantal leerlingen van alle speciale scholen voor basisonderwijs die deelnemen aan het desbetreffende samenwerkingsverband, voor zover dit aan dat samenwerkingsverband is toe te rekenen

r = het totale aantal leerlingen van alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs die deelnemen aan het desbetreffende samenwerkingsverband, voor zover dit aan dat samenwerkingsverband is toe te rekenen.

Bijlage 4. Aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding voor zware ondersteuning primair onderwijs en voortgezet onderwijs voor het samenwerkingsverband.

[Vervallen per 01-01-2017]

A. Primair onderwijs

[Vervallen per 01-01-2017]

1. Normbekostiging

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bedrag, bedoeld in artikel 118, negende lid, van de Wet op het primair onderwijs is € 30,01.

2. Ondersteuningsbekostiging.

[Vervallen per 01-01-2017]

De bedragen, bedoeld in artikel 118, tiende lid, van de Wet op het primair onderwijs staan in onderstaande tabel.

Ondersteuningscategorie

so jonger dan 8

so 8 jaar en ouder

so categorie 1

€ 702,26

€ 784,40

so categorie 2

€ 1.171,72

€ 1.252,44

so categorie 3

€ 1.545,44

€ 1.539,08

B. Voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-01-2017]

1. Normbekostiging

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bedrag, bedoeld in artikel 89a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs is € 27,12

2. Ondersteuningsbekostiging

[Vervallen per 01-01-2017]

De bedragen, bedoeld in artikel 89a, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs staan in onderstaande tabel.

Ondersteuningscategorie

vso

vso categorie 1

€ 575,27

vso categorie 2

€ 915,14

vso categorie 3

€ 1.066,91

Bijlage 5. Vaststelling bedragen ten behoeve van de vereveningregeling materiële instandhouding

[Vervallen per 01-01-2017]

A. Primair onderwijs

[Vervallen per 01-01-2017]

1. Normbekostiging ten behoeve van de vereveningsregeling

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bedrag, bedoeld in artikel 118, negende lid, van de Wet op het primair onderwijs, ter berekening van de correctie, bedoeld in artikel XIV, tweede lid, van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533), is € 29,32.

2. Vaststelling bedragen bekostiging materiële instandhouding LGF ten behoeve van de vereveningsregeling

[Vervallen per 01-01-2017]

De bedragen, bedoeld in artikel 70a van de Wet op het primair onderwijs, zoals die bepaling luidde op de dag direct voorafgaande aan het tijdstip waarop genoemd artikel is vervallen, ter berekening van de correctie, bedoeld in artikel XIV, tweede lid, van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533), staan in onderstaande tabel.

Toelaatbaar verklaard tot speciaal onderwijs aan/van:

bao

sbao

CLUSTER 4

€ 1.496,00

€ 1.272,00

LG

€ 1.550,00

€ 1.327,00

MG

€ 1.496,00

€ 1.272,00

LZ

€ 1.496,00

€ 1.272,00

ZMLK

€ 1.281,00

€ 1.058,00

ZMLK BB

€ 309,00

n.v.t.

3. Ondersteuningsbekostiging ten behoeve van de vereveningsregeling

[Vervallen per 01-01-2017]

De bedragen, bedoeld in artikel 118, tiende lid, van de Wet op het primair onderwijs, ter berekening van de correctie, bedoeld in artikel XIV, tweede lid, van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533), staan in onderstaande tabel.

ondersteuningscategorie

so jonger dan 8

so 8 jaar en ouder

so cat 1 (CLUSTER 4, ZMLK,. LZ)

€ 702,26

€ 784,40

so cat 2 (LG)

€ 1.171,72

€ 1.252,44

so cat 3 (MG)

€ 1.545,44

€ 1.539,08

B. Voortgezet Onderwijs

[Vervallen per 01-01-2017]

2. Vaststelling bedragen bekostiging materiële instandhouding LGF ten behoeve van de vereveningsregeling

[Vervallen per 01-01-2017]

De bedragen, bedoeld in artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals die bepaling luidde op de dag direct voorafgaande aan het tijdstip waarop genoemd artikel is vervallen, ter berekening van de correctie, bedoeld in artikel XVI, tweede lid, van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533), staan in onderstaande tabel.

Toelaatbaar verklaard tot (voortgezet) speciaal onderwijs aan/van:

Overig vo

Lwoo/pro

CLUSTER 4

€ 252,00

€ 252,00

LG

€ 432,00

€ 432,00

MG

€ 252,00

€ 252,00

LZ

€ 252,00

€ 252,00

ZMLK

€ 137,00

€ 137,00

3. Ondersteuningsbekostiging ten behoeve van de vereveningsregeling

[Vervallen per 01-01-2017]

De bedragen, bedoeld in artikel 89a, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, ter berekening van de correctie, bedoeld in artikel XIV, tweede lid, van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533), staan in onderstaande tabel.

ondersteuningscategorie

vso

vso cat 1 (CLUSTER 4, ZMLK, LZ)

€ 575,27

vso cat 2 (LG)

€ 915,14

vso cat 3 (MG)

€ 1.066,91

Bijlage 6. Bekostiging van de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding van rijdende scholen

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bedrag per formatieplaats, bedoeld in artikel B18 van het Besluit trekkende bevolking WPO, is voor het jaar 2015 vastgesteld op € 16.484,21.

Terug naar begin van de pagina