Besluit volginnovatie 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-10-2016.]
Geldend van 04-10-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 oktober 2014 inzake volginnovatie 2014

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de incidentele subsidieverlening op basis van artikel 2, tweede lid en artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, voor zover betrekking hebbend op innovatiegelden;

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 1, eerste lid, van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014:

 • 6. TKI-toeslag;

 • 7. TKI-toeslag;

 • 10. Eurostarsprojecten;

 • 11. Internationaal innoveren (ITEA2-innovatieprojecten);

 • 12. Innovatiekredieten (Klinische ontwikkelingsprojecten);

 • 13. Innovatiekredieten (Technische ontwikkelingsprojecten);

 • 14. Seed capital technostarters;

 • 25. Wind op zee projecten (1. Ondersteuningsconstructies, 2. Optimalisatie van de windcentrale, 3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet, 4. Transport, Installatie en Logistiek, 5. Beheer en Onderhoud);

 • 26. Wind op zee-haalbaarheidsstudies (1. Ondersteuningsconstructies, 2. Optimalisatie van de windcentrale, 3. Intern elektrisch netwerk en aansluiting op het hoogspanningsnet, 4. Transport, Installatie en Logistiek, 5. Beheer en Onderhoud);

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 3, eerste en tweede lid, van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014:

 • 2. MIT R&D samenwerkingsproject, Bijlage 1 HTSM, Thema’s 1 t/m 17;

 • 5. MIT haalbaarheidsstudies, Bijlage 2 T&U, Thema’s 1 t/m 17;

 • 9. MIT haalbaarheidsstudies, Bijlage 3 Logistiek, Thema’s 1 t/m 5;

 • 10. MIT R&D samenwerkingsproject, Bijlage 3 Logistiek, Thema’s 1 t/m 5;

 • 13. MIT haalbaarheidsstudies, Bijlage 4 LSH, Thema’s 1 t/m 10;

 • 14. MIT R&D samenwerkingsproject, Bijlage 4 LSH, Thema’s 1 t/m 10;

 • 16. MIT haalbaarheidsstudies, Bijlage 5 Water, Haalbaarheidsstudies 1;

 • 17. MIT R&D samenwerkingsproject, Bijlage 5 Water, Thema’s 1 t/m 3;

 • 24. MIT haalbaarheidsstudies, Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie, Thema’s 1C t/m 7C;

 • 27. MIT R&D samenwerkingsproject, Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie, Thema’s 1C t/m 7C;

 • 28. MIT R&D samenwerkingsproject, Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie, Thema’s 8B t/m 12B;

 • 29. MIT R&D samenwerkingsproject, Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie, Thema’s 13E t/m 39E;

 • 33. MIT R&D samenwerkingsproject, Bijlage 7 Creatief, Thema’s 1 t/m 6, A t/m D en a t/m d;

 • 34. MIT R&D samenwerkingsproject, Bijlage 8 Agrifood, Thema’s 1 t/m 11;

 • 35. MIT haalbaarheidsstudies, Bijlage 8 Agrifood, Thema’s 1 t/m 11;

 • 36. MIT R&D samenwerkingsproject, Bijlage 1 t/m 8, Alle thema’s uit de bijlagen 1 t/m 8;

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 4, eerste en tweede lid, van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014:

 • 3. STEM-project;

 • 6. LNG-project;

 • 7. ZEGO-project;

 • 8. EnerGO-project (3. Regeling energieprestatie en control, 4. Multifunctionele bouwdelen, 5. Energieopwekking, distributie en opslag op gebiedsniveau);

 • 10. Piltoproject energiebesparing industrie (Omzetting en scheiding, Utilities en control);

 • 11. PV-project (1.1: Wafergebaseerde kristallijn silicium PV technologieën, 1.2: Dunne film PV technologieën, 1.3: Nieuwe, hybride en generiek toepasbare PV technologieën, 1.4: Applicatieontwikkeling en demonstratie van Nederlandse PV- technologieën);

 • 12. PV-project (1.1: Wafergebaseerde kristallijn silicium PV technologieën, 1.2: Dunne film PV technologieën);

 • 16. Wind op zee jip;

 • 16. EnerGO CCO-project;

 • 19. Energiebesparing industrie: pilotprojecten (Omzetting en scheiding, Utilities en control);

 • 20. PV-technologie (1.1: Wafergebaseerde kristallijn silicium PV technologieën, 1.2: Dunne film PV technologieën, 1.3: Nieuwe, hybride en generiek toepasbare PV technologieën, 1.4: Applicatieontwikkeling en demonstratie van Nederlandse PV- technologieën);

 • 21. PV-project (1.1: Wafergebaseerde kristallijn silicium PV technologieën, 1.2: Dunne film PV technologieën);

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Op grond van het vorenstaande worden van alle verleende innovatiegelden in het kader van de uitvoering van bovengenoemde regelingen, de gegevens gepubliceerd met betrekking tot:

  In alle gevallen:

  • Aanvrager/penvoerder;

  • Postcode van aanvrager/penvoerder;

  • Verleend bedrag in euro’s;

  • Jaar van verlening;

  • Programma of regeling (beleidsinstrument op de Rijksbegroting);

  Voor zover door de aanvrager reeds toestemming is verleend:

  • Projecttitel;

  • Projectomschrijving;

  • Medeaanvragers/Partner(s);

  • Projectvideo;

  • Projectdocumentatie;

  De gegevens worden niet eerder dan drie weken na de bekendmaking van dit besluit gepubliceerd op website www.volginnovatie.nl en op de website www.rvo.nl Wanneer binnen die drie weken een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend tot schorsing van het besluit tot openbaarmaking, vindt verstrekking in elk geval niet eerder plaats dan na de rechterlijke uitspraak op genoemd verzoek.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, hebben uitsluitend betrekking op rechtspersonen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 oktober 2014

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

M.R.P.M. Camps,

secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina