Instellingsbesluit bevorderen ICT-innovatie

[Regeling vervalt per 01-01-2020.]
Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 26 september 2014, nr. B&I/14153205, tot instelling van het team bevordering ICT-innovatie (Instellingsbesluit bevorderen ICT-innovatie)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: het team bevordering ICT-innovatie.

Artikel 2

 • 1 Er is een commissie, die de ICT-innovatie bevordert.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. het versterken van samenwerking tussen private instellingen en kennisinstellingen op het gebied van ICT in het kader van Topsectorprogramma’s en maatschappelijke opgaven;

  • b. het aanjagen van het gebruik van veelbelovende ICT-toepassingen door synergie aan te brengen tussen ICT-Doorbraakprojecten, Topsectoren en maatschappelijke opgaven;

  • c. het bevorderen van de aansluiting op ICT gebied tussen onderwijs en arbeidsmarkt via een Human Capital Agenda;

  • d. het profileren van de ICT-bedrijfstak in Nederland, om daarmee de bewustwording van ICT als groeimotor voor de Nederlandse economie te vergroten bij het bedrijfsleven en de samenleving;

  • e. het internationaal profileren van de ICT-bedrijfstak, daarbij aansluitend bij buitenlandse missies en strategische acquisitie initiatieven;

  • f. het ondersteunen van de regionale innovatiekracht op ICT-gebied;

  • g. het bijdragen aan de strategische visie op ICT voor het groeivermogen van (over)morgen;

  • h. het leveren van input met betrekking tot de voortgang van het ICT-gerelateerde beleid.

Artikel 3

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste drie en ten hoogste zeven andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Minister benoemd. De voorzitter en de andere leden zijn herbenoembaar.

 • 3 De voorzitter en de andere leden kunnen door de Minister worden geschorst en ontslagen.

 • 4 De leden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, het Midden – en Klein Bedrijf, de wetenschap en van het Ministerie van Economische Zaken.

 • 5 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 4

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De Minister voorziet in een ambtelijk secretaris voor de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de Minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 5

Artikel 6

Voor de periode van 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2019 worden tot lid van de commissie benoemd:

 • a. de heer dr. R. Penning de Vries, te Nijmegen, tevens voorzitter;

 • b. mevrouw mr. I. Dezentjé Hamming-Bluemink, te Numansdorp;

 • c. de heer. G. Edelijn Msc, te Zwolle;

 • d. de heer prof. dr. ir. E. Fledderus, te Woerden;

 • e. de heer prof. dr. R.L. Lagendijk, te Voorhout;

 • f. mevrouw ir. J. Peek, te Zeist;

 • g. de heer B. Woldring (afkomstig uit het Midden- en Klein Bedrijf), te Groningen.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina