Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering

[Regeling vervallen per 01-04-2018.]
Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 01-10-2014 t/m 31-03-2018

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 september 2014, nr. WJZ / 14110514, tot instelling van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering (Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. Comité: het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2018]

 • 1 Er is een Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

 • 2 Het Comité zal zich inzetten om het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf met als focus het kleinbedrijf in Nederland te versterken en zal hiertoe haar kennis, ervaring en netwerken inzetten.

 • 3 Het Comité heeft tot taak:

  • a. het bevorderen en stimuleren van alternatieve financieringsvormen, in samenhang met traditionele financieringsvormen om zo de beschikbaarheid van eigen en vreemd vermogen voor het kleinbedrijf te vergroten;

  • b. het versterken van de (groei)ondernemersvaardigheden en het stimuleren van een ambitieuze ondernemerschapscultuur;

  • c. het bijdragen aan een betere aansluiting van vraag en aanbod van ondernemersvaardigheden en financiering;

  • d. het vergroten van de beschikbaarheid van data voor een betere en efficiëntere risicobeoordeling van financieringsaanvragen;

  • e. het vormen en onderhouden van een netwerk van organisaties die actief zijn op het gebied van financiering en (ambitieus) ondernemerschap ten behoeve van bovenstaande taken, het vervullen van een ambassadeursrol en het opzetten van een overzicht van relevante ondernemerschap indicatoren;

  • f. aanbevelingen aan de minister te doen ten aanzien van de uitvoering van beleid op de terreinen, bedoeld onder a, b, c en d;

  • g. het internationaal (zowel op Europees vlak als daarbuiten) presenteren van de Nederlandse inzet op het gebied van (ambitieus) ondernemerschap en financiering gericht op het versterken van het groeipotentieel van het kleinbedrijf alsmede de kennis en ervaring uit het buitenland inbrengen in de Nederlandse situatie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2018]

 • 1 Het Comité bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vijf andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2018]

 • 1 Het Comité stelt zijn eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van het Comité.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het Comité geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het Comité opgeborgen in het archief van dat ministerie.

 • 4 Het Comité verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de invulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2018]

Met ingang van 1 oktober 2014 worden voor een periode van drie jaar tot lid van het Comité benoemd:

 • a. de heer H.C.A. Goddijn, te Amsterdam, tevens voorzitter;

 • b. Hare Majesteit Koningin Máxima;

 • c. mevrouw H.M.N. Dura – van Oord, te Den Haag;

 • d. de heer jonkheer drs. D. Laman Trip, te Velp;

 • e. de heer O.C. Roelofsen, te Amsterdam.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2018]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2014.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-04-2018]

Dit besluit zal worden aangehaald als: Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

‘s-Gravenhage, 30 september 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven