Besluit mandaat, volmacht en machtiging programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2)

Geldend van 01-10-2014 t/m heden

Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 24 september 2014, met kenmerk RWS-2014/41608 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2) (Besluit mandaat, volmacht en machtiging programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2))

Artikel 1:. Functie

  • 1 Er is een programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).

  • 2 De in het eerste lid genoemde functionaris ressorteert onder de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud.

Artikel 2:. Bevoegdheden

De aan de directeur-generaal verleende bevoegdheden worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens gemandateerd aan de programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).

Artikel 3:. Verlening volmacht en machtiging

De aan de directeur-generaal verleende volmacht en machtiging worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens verleend aan de programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).

Artikel 4:. Grensbedrag

Het mandaat, de volmacht en machtiging verleend aan de programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2) voor verplichtingen welke financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, is beperkt tot een grensbedrag van € 5.000.000 exclusief BTW.

Artikel 6:. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014. Dit besluit vervalt bij beëindiging van het programma.

Artikel 7:. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.

’s-Gravenhage, 24 september 2014

Directeur-generaal Rijkswaterstaat,

J.H. Dronkers

Terug naar begin van de pagina