Instellingsbesluit monitoringscommissie VWNW OCW

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 02-10-2014 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2014, nr. DPO/634951, houdende instelling van de monitoringscommissie Van Werk Naar Werk OCW (Instellingsbesluit monitoringscommissie VWNW OCW)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk van 11 april 2013;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. VWNW: Van Werk Naar Werk;

 • b. commissie: monitoringscommissie Van Werk Naar Werk OCW;

 • c. overeenkomst: Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk van 11 april 2013;

 • d. VWNW-beleid: afspraken tussen de minister voor Wonen en Rijksdienst en de centrales van overheidspersoneel als bedoeld in de overeenkomst en hoofdstuk VIIbis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ARAR;

 • e. OCW: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • f. secretaris-generaal: secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Er is een monitoringscommissie Van Werk Naar Werk OCW.

 • 2 De commissie wordt ingesteld voor de werkingsduur van de overeenkomst.

Artikel 3. Taak

[Vervallen per 01-01-2017]

De commissie heeft tot taak het volgende te monitoren:

 • a. het aantal VWNW-kandidaten als bedoeld in artikel 49r van het ARAR en hun begeleiding van werk naar werk;

 • b. op welke termijn VWNW-kandidaten in een nieuwe functie worden geplaatst, binnen de eigen organisatie, binnen het Rijk of daarbuiten;

 • c. de mate waarin VWNW-kandidaten kiezen voor verzilvering van hun algemene voorzieningen;

 • d. de inzet van specifieke voorzieningen;

 • e. knelpunten bij de uitvoering van het VWNW-beleid.

Artikel 4. Samenstelling commissie

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden, alsmede een plaatsvervangend voorzitter en twee plaatsvervangend leden.

 • 2 De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, tevens leden, worden benoemd op voordracht van werkgeverszijde.

 • 3 Op voordracht van het Departementaal Georganiseerd Overleg worden een lid en een plaatsvervangend lid benoemd.

 • 4 Op voordracht van de Departementale Ondernemingsraad worden een lid en een plaatsvervangend lid benoemd.

Artikel 5. Benoeming van de leden van de commissie

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Benoeming van de (plaatsvervangend) leden van de commissie geschiedt voor de duur van de overeenkomst.

 • 2 Benoeming vindt plaats door de secretaris-generaal.

 • 3 De secretaris-generaal kan de leden schorsen en tussentijds ontslaan.

Artikel 6. Secretariaat

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De commissie heeft een secretaris. Deze wordt aangewezen door of vanwege de secretaris-generaal.

 • 2 De secretaris is voor zijn werkzaamheden verantwoording schuldig aan de voorzitter van de commissie.

 • 3 De secretaris is geen lid van de commissie.

Artikel 7. Werkwijze van de commissie

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie brengt tweemaal per jaar en desgevraagd tussentijds een rapport uit aan het Sectoroverleg Rijk.

 • 3 Indien de commissie daartoe aanleiding ziet, rapporteert zij aan het departementaal georganiseerd overleg.

 • 4 Indien onvoorziene omstandigheden naar het oordeel van de commissie in de weg staan aan het tijdig uitbrengen van het rapport, dan stelt zij het Sectoroverleg Rijk daarvan op de hoogte.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 april 2013.

 • 2 Dit besluit vervalt op 1 januari 2017.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit monitoringscommissie VWNW OCW.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

de secretaris-generaal,

J. van der Vlist

Terug naar begin van de pagina