Wijzigingsregeling Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 (vervallen toets [...] prioriteitgenietend aanbod aanvragen Aziatische horeca)

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Tijdelijke regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 september 2014, tot wijziging van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 in verband met het vervallen van de toets op aanwezig prioriteitgenietend aanbod voor aanvragen van de Aziatische horeca

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 8, derde lid, 9 en 22 van de Wet arbeid vreemdelingen;

Besluit:

Artikel II

Een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet arbeid vreemdelingen, verleend op basis van paragraaf 19a van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014, zoals deze paragraaf luidde op 30 september 2016 geldt, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen, gedurende maximaal een jaar na de datum van afgifte van de vergunning.

Artikel III

Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel B, in werking met ingang van 1 oktober 2014. Artikel I, onderdeel B, treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

Den Haag, 25 september 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina