Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectmanager Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ)

Geldend van 25-09-2014 t/m heden

Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 4 september 2014, met kenmerk RWS-2014/39744 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de projectmanager van het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) (Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectmanager Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ))

Artikel 1. Functie

  • 1 Er is een projectmanager van het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ).

  • 2 De in het eerste lid genoemde functionaris ressorteert onder de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV).

Artikel 2. Bevoegdheden

De aan de directeur-generaal verleende bevoegdheden worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens gemandateerd aan de projectmanager van het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ).

Artikel 3. Verlening volmacht en machtiging

De aan de directeur-generaal verleende volmacht en machtiging worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens verleend aan de projectmanager van het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ).

Artikel 4. Grensbedrag

Het mandaat, de volmacht en machtiging verleend aan de projectmanager van het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) voor verplichtingen welke financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, is beperkt tot een grensbedrag van € 50.000 exclusief BTW.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2014. Dit besluit vervalt bij beëindiging van het project.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectmanager Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.

’s-Gravenhage, 4 september 2014

Directeur-generaal Rijkswaterstaat,

J.H. Dronkers

Terug naar begin van de pagina