Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte EODD

Geldend van 25-09-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 september 2014, nr. WJZ / 14122681, tot vrijstelling afwijkend gebruik frequentieruimte Explosieven Opruimingsdienst Defensie (Vrijstelling afwijkend gebruik frequentieruimte EODD)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3.22, tweede lid, Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. afwijkend gebruik van de frequentieruimte: afwijkend gebruik van de frequentieruimte dat bestaat uit jammen, ter uitvoering van de aan de EODD opgedragen taak als bedoeld in artikel 2;

 • b. EODD: Explosieven Opruimingsdienst Defensie, onderdeel van het Commando Landstrijdkrachten, onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie;

 • c. jammen: het met daartoe geschikte apparatuur tijdelijk verstoren of onmogelijk maken van specifieke communicatie of een normaal gebruik van frequentieruimte in een bepaalde frequentieband in een bepaald geografisch gebied;

 • d. minister: de Minister van Economische zaken;

 • e. wet: Telecommunicatiewet.

Artikel 2

Ambtenaren van de EODD zijn bevoegd om afwijkend gebruik te maken van de frequentieruimte ten behoeve van de ruiming van explosieven voor zover wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 8 van deze regeling.

Artikel 3

 • 1 Een afwijkend gebruik van de frequentieruimte wordt, voor zover dat mogelijk is, vooraf gemeld aan de minister.

 • 2 De melding, bedoeld in het eerste lid, omvat ten minste de volgende gegevens:

  • a. de naam van degene die een besluit tot afwijkend gebruik van de frequentieruimte heeft genomen, de datum en het tijdstip waarop het besluit is genomen;

  • b. de periode waarbinnen een afwijkend gebruik van de frequentieruimte plaatsvindt;

  • c. in welke vorm en op welke wijze afwijkend gebruik van de frequentieruimte plaatsvindt;

  • d. een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de geografische locaties waar de apparatuur met behulp waarvan een afwijkend gebruik van de frequentieruimte kan plaatsvinden, wordt ingezet;

  • e. het vermogen van de apparatuur waarmee een afwijkend gebruik van frequentieruimte plaatsvindt, en

  • f. de frequentieband waarbinnen het afwijkend gebruik van de frequentieruimte plaatsvindt.

Artikel 4

Het afwijkend gebruik geschiedt niet langer dan dat strikt noodzakelijk is voor het beoogde operationele doel. Het daarbij gebruikte vermogen is niet groter en de frequentieband niet breder dan strikt noodzakelijk voor het beoogde operationele doel.

Artikel 5

 • 1 De apparatuur die wordt gebruikt voor het afwijkend gebruik van de frequentieruimte voldoet aan de volgende eisen:

  • a. de apparatuur is voorzien van een inrichting waarmee het uitgezonden vermogen kan worden geregeld;

  • b. de apparatuur is geregistreerd bij de minister.

 • 2 De apparatuur waarmee een afwijkend gebruik van de frequentieruimte is toegestaan, wordt opgeslagen op een door het hoofd van de EODD aangewezen centrale plaats van de EODD.

Artikel 6

Bevoegd tot het bedienen van de apparatuur waarmee een afwijkend gebruik van de frequentieruimte plaatsvindt, zijn de door de het hoofd van de EODD aangewezen ambtenaren van de EODD, die naar het oordeel van de minister, blijk hebben gegeven te beschikken over voldoende kennis betreffende de technische en operationele aspecten van het gebruik van de apparatuur.

Artikel 7

Na afloop van het afwijkend gebruik van de frequentieruimte meldt het hoofd van de EODD, binnen 24 uur, aan de minister de datum en het tijdstip waarop het afwijkend gebruik is beëindigd en geeft daarbij aan of en in hoeverre is afgeweken van de melding, bedoeld in artikel 3.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling afwijkend gebruik frequentieruimte EODD.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 september 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina