Subsidieregeling BZK Thorbecke Leerstoel

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-10-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2014, nr. 2014-0000497911, houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan de Stichting Thorbecke Leerstoel (Subsidieregeling BZK Thorbecke Leerstoel)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, van de Kaderwet overige BZK-subsidies en de artikelen 11, tweede lid, 20 en 24, vijfde lid, van het Kaderbesluit BZK-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. Stichting: de Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel.

Artikel 2

  • 1 De minister kan subsidie verstrekken aan de Stichting voor de leeropdracht de leer van de gemeente als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem.

  • 2 De subsidie wordt per boekjaar of per twee boekjaren verstrekt. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 3

Op de subsidie, bedoeld in artikel 2, zijn de bepalingen van het Kaderbesluit BZK-subsidies inzake een subsidie lager dan € 25.000 van toepassing.

Artikel 4

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel 5

  • 1 De Stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 1 oktober voorafgaand aan het boekjaar of, als subsidie wordt aangevraagd voor twee boekjaren, het eerste boekjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

  • 2 De aanvraag tot subsidievaststelling hoeft niet vergezeld te gaan van een controleverklaring.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2014 en vervalt met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 september 2014

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina