Subsidieregeling BZK Center for People and Buildings

[Regeling vervalt per 01-09-2024.]
Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 01-10-2014 t/m 10-07-2019

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 19 september 2014, nr. 2014-0000503300, houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan de Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings (Subsidieregeling BZK Center for People and Buildings)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, onderdelen d en f, van de Kaderwet overige BZK-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister voor Wonen en Rijksdienst;

  • b. Stichting: Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings

Artikel 2

  • 1 De minister kan aan de Stichting subsidie verstrekken voor het doen van onderzoek met betrekking tot de fysieke werkomgeving voor ambtenaren van de Rijksoverheid.

  • 2 De subsidie wordt voor een of twee boekjaren verstrekt. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 3

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van de minister blijkt.

Artikel 4

De Stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 1 oktober voorafgaand aan het boekjaar of, als subsidie wordt aangevraagd voor twee boekjaren, voorafgaand aan het eerste boekjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 5

De minister verstrekt op de subsidie een voorschot dat gelijk is aan de verleende subsidie.

Artikel 6

De Stichting is verplicht:

  • a. de ontwikkelde kennis beschikbaar te stellen voor zowel de Rijksoverheid als de provinciale en lokale overheden;

  • b. met betrekking tot publicatie van onderzoeksresultaten in alle gevallen vooraf te overleggen met de minister.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2014 en vervalt op 1 september 2019.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling BZK Center for People and Buildings.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 september 2014

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Naar boven