Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg

[Regeling vervalt per 01-01-2020.]
Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 september 2014, houdende regels voor een subsidie voor het faciliteren van medisch specialisten bij de overgang naar integrale tarieven voor medisch specialistische zorg en kaakchirurgie (Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 en artikel 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Medisch specialist en ambtenaar

 • 2 Een aanstelling als ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet wordt voor deze regeling gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst.

Artikel 3. Voorwaarden aanspraak

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een natuurlijk persoon die:

  • a. het gehele jaar 2014 een vrijgevestigd medisch specialist was die op basis van de voor hem voor dat jaar geldende één of meer toelatingsovereenkomsten ten minste twintig uren per week in de instelling aanwezig was ter uitoefening van zijn beroep;

  • b. met ingang van een na 31 december 2014 doch voor 1 juli 2015 gelegen tijdstip zijn hoedanigheid als vrijgevestigd medisch specialist heeft beëindigd;

  • c. zonder dat sprake is of zal zijn van een andere vergoeding daarvoor dan een onmiddellijke of middellijke vergoeding in de vorm van een geldsom van een zorgaanbieder waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten:

   • zijn ondernemersactiviteiten als vrijgevestigd medisch specialist als bedoeld in artikel 3.4 onderscheidenlijk 3.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft gestaakt;

   • de ondernemingsactiviteiten als vrijgevestigd medisch specialist in een rechtspersoon heeft beëindigd, en

  • d. met ingang van het tijdstip, bedoeld in onderdeel b, uitsluitend op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten met één of meer zorgaanbieders als medisch specialist werkzaam is en zal zijn.

 • 2 De Minister verstrekt per medisch specialist slechts één subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 4. Activiteiten

De Minister verstrekt de subsidie met het oog op de beëindiging na 31 december 2014 en voor 1 juli 2015 van de hoedanigheid als vrijgevestigd medisch specialist en het met ingang van het tijdstip van die beëindiging, als medisch specialist uitsluitend op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten met één of meer zorgaanbieders werkzaam zijn.

Artikel 5. Bedrag

 • 1 Het bedrag van de subsidie is € 100 000.

 • 2 Het bedrag van de subsidie is in afwijking van het eerste lid, nihil indien:

  • a. de subsidiabele activiteiten, bedoeld in artikel 4 niet of niet geheel hebben plaatsgevonden, of

  • b. de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, bedoeld in artikel 9.

 • 3 De Minister kan in afwijking van het eerste lid, de subsidie op een lager bedrag vaststellen indien de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan:

Artikel 6. Aanvraag tot verlening

 • 1 De zorgaanbieder respectievelijk een zorgaanbieder waarmee de medisch specialist een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, dient namens de medisch specialist een aanvraag in voor de verlening van de subsidie, voor 1 maart 2015.

 • 2 Voor een aanvraag tot verlening van de subsidie wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 De medisch specialist machtigt de instelling, bedoeld in het eerste lid, voor het indienen van de aanvraag en het in ontvangst nemen van betaling door de minister van het voorschot, bedoeld in artikel 8, eerste lid.

 • 4 Bij de aanvraag worden gevoegd:

  • a. een kopie van de één of meer voor de medisch specialist voor 2014 geldende toelatingsovereenkomsten;

  • b. een kopie van de één of meer gesloten arbeidsovereenkomsten op basis waarvan de arts als medisch specialist werkzaam is of zal zijn;

  • c. de machtiging, bedoeld in het derde lid, en

  • d. het overeengekomen schema van de betalingen van de door de minister verleende één of meer voorschotten.

 • 5 De aanvrager kan de aanvraag tot en met 30 juni 2015 aanvullen.

Artikel 7. Besluit over verlening

 • 1 De Minister besluit na 30 juni 2015 binnen dertien weken over de subsidieverlening.

Artikel 8. Voorschot

 • 1 De Minister verleent in 2015 aan de subsidie-ontvanger een voorschot van € 80.000.

Artikel 9. Aanvullende doelverplichtingen

 • 1 De subsidie-ontvanger is met ingang van het tijdstip, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, tot en met 31 mei 2019 als medisch specialist uitsluitend op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten met één of meer zorgaanbieders, als medisch specialist werkzaam.

 • 2 Er wordt voor de beëindiging van de hoedanigheid als vrijgevestigd medisch specialist, geen vergoeding door een derde verleend anders dan een onmiddellijke of middellijke vergoeding in de vorm van een geldsom van een zorgaanbieder waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

 • 3 De subsidie-ontvanger die in de periode, bedoeld in het eerste lid, niet langer voldoet aan het eerste of tweede lid, doet van dat feit onverwijld melding aan de minister.

Artikel 10. Aanvraag vaststelling

 • 1 De zorgaanbieder respectievelijk een zorgaanbieder waarmee de medisch specialist een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, dient namens de medisch specialist, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie uiterlijk op 1 juli 2019 in.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 De medisch specialist machtigt de instelling, bedoeld in het eerste lid, voor het indienen van de aanvraag en het in ontvangst nemen van de betaling door de Minister van het subsidiebedrag.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, dient de subsidie-ontvanger de aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, indien hij niet langer als medisch specialist werkzaam is.

 • 5 Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden gevoegd:

  • a. een kopie van de aangiften voor de inkomstenbelasting over het jaar 2015 en de daaropvolgende jaren, die de medisch specialist heeft gedaan;

  • b. indien de activiteiten als vrijgevestigd medisch specialist in een rechtspersoon waren ondergebracht een kopie van de aangiften voor de vennootschapsbelasting over het jaar 2015 en de daaropvolgende jaren die voor die rechtspersoon zijn gedaan;

  • c. een kopie van de door de inspecteur vastgestelde aanslagen, bedoeld in artikel 11 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen inzake de door de medisch specialist over het jaar 2015 en daaropvolgende jaren verschuldigde inkomstenbelasting en van de toelichting op de correcties op de aangiften;

  • d. een kopie van de door de inspecteur vastgestelde aanslagen, bedoeld in artikel 11 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen inzake de door in onderdeel b bedoelde rechtspersoon over het jaar 2015 en daaropvolgende jaren verschuldigde vennootschapsbelasting en van de toelichting op de correcties op de aangiften;

  • e. de machtiging, bedoeld in het derde lid, en

  • f. het tussen de medisch specialist en de zorgaanbieder, bedoeld in het eerste lid, overeengekomen schema van de betalingen van de door de Minister vastgestelde subsidie.

 • 6 De kopieën, bedoeld in het vijfde lid, kunnen in afwijking van dat lid, uiterlijk op 1 juli 2019 ook afzonderlijk door de medisch specialist aan de minister worden verstrekt.

Artikel 11. Besluit tot vaststelling

 • 1 Binnen tweeëntwintig weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie bedoeld in artikel 10 neemt de Minister een besluit op de aanvraag.

 • 2 De Minister vordert het onverschuldigd betaald voorschot terug.

 • 3 De minister verstrekt het deel van het vastgestelde subsidiebedrag dat na verrekening van het betaalde voorschot resteert in één keer aan de zorgaanbieder, bedoeld in artikel 10, eerste lid, respectievelijk de subsidie-ontvanger, bedoeld in het vierde lid van dat artikel.

Artikel 12. Inwerkingtreding, vervaldatum en overgangsrecht

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

 • 2 Deze regeling blijft van toepassing op een subsidie die de Minister krachtens deze regeling heeft verstrekt.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst,

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina