Ondermandaatbesluit bij afwezigheid directeur BFT 2014

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 15-07-2014 t/m 30-06-2016

Ondermandaatbesluit bij afwezigheid directeur BFT 2014

De directeur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT),

Gelet op artikel 110, zesde lid Wet op het notarisambt;

Gelet op het Mandaatbesluit 2014 Bureau Financieel Toezicht d.d. 17 april 2014;

Gelet op de verleende goedkeuring van het bestuur BFT inzake dit ondermandaatbesluit d.d. 14 juli 2014.

Besluit:

Artikel 1. Ondermandaat van bevoegdheden

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 De directeur BFT mandateert nader genoemde bevoegdheden tijdens zijn afwezigheid in verband met verlof of ziekte aan de functionarissen Hoofd Juridische Zaken of Teamleider.

 • 2 De in het eerste lid genoemde functionarissen treden tijdens deze periode op als plaatsvervanger van de directeur BFT.

Artikel 2. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 Onder de bevoegdheden, die worden ondergemandateerd, wordt verstaan:

  • a. het beslissen, ondertekenen en vertegenwoordigen;

  • b. het gezamenlijk met een daartoe door de directeur gemachtigde doen van (individuele) betalingen tot een maximum bedrag van € 250.000,-. per betaling.

 • 2 Bovengenoemde bevoegdheden in lid 1 onder a en b worden aan de functionaris Hoofd Juridische Zaken gemandateerd.

 • 3 Bovengenoemde bevoegdheden in lid 1 onder a worden aan de functionarissen Teamleider gemandateerd.

 • 4 Uitoefening van de bevoegdheden geschiedt te allen tijde met inachtneming van de voor het BFT vastgelegde beleidskaders, alsmede met inachtneming van de door het Bestuur BFT of de directeur BFT ter zake gegeven aanwijzingen.

Artikel 3. Uitzondering ondermandaat

[Vervallen per 01-07-2016]

Aan de directeur BFT blijft voorbehouden:

 • a. het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen;

 • b. besluiten die vergaande consequenties voor het BFT hebben;

 • c. het nemen van personele beslissingen, anders dan die vallen onder de verantwoordelijkheid van de in artikel 1, eerste lid genoemde functionarissen.

Artikel 4. Ondertekening

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 Bij afwezigheid van de directeur BFT mogen brieven en andere documenten (digitaal) (mede)ondertekend worden door de plaatsvervanger.

 • 2 De ondertekening van een krachtens dit ondermandaat genomen besluit alsmede van de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende brieven geschiedt als volgt:

  Bureau Financieel Toezicht,

  de voorzitter van het bestuur,

  voor deze,

  [Handtekening ondergemandateerde]

  [Naam ondergemandateerde]

  Plaatsvervanger directeur

Artikel 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2016]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Ondermandaatbesluit bij afwezigheid directeur BFT 2014’

 • 2 Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

 • 3 Dit besluit treedt in werking vanaf 15 juli 2014.

, Utrecht 15 juli 2014

Bureau Financieel Toezicht,

M.E. Coffeng

Directeur

Terug naar begin van de pagina