Besluit beperking openbaarheid archief Directie ICT in het Onderwijs over de periode 1997–2005

Geldend van 20-09-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 september 2014, nr. FMICT/654481 (671307), houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Directie ICT in het Onderwijs over de periode 1997–2005

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 9 september 2014, met kenmerk 14.108;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers

Beperkt openbaar tot

89

2050

90

2050

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Directie ICT in het Onderwijs over de periode 1997–2005’.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

de programmadirecteur Bedrijfsvoering OCW,

J.H.J. Kruuk

Terug naar begin van de pagina