Besluit verlening ontheffing ex artikel 40, derde lid, onderdeel g, Geneesmiddelenwet, aan het RIVM 2014

[Regeling vervallen per 01-12-2017.]
Geldend van 16-09-2014 t/m 30-11-2017

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 september 2014, kenmerk 664010-126012-WJZ, houdende verlening van een ontheffing ex artikel 40, derde lid, onderdeel g, van de Geneesmiddelenwet, aan het RIVM

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 40, derde lid, aanhef en onderdeel g, van de Geneesmiddelenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2017]

Aan het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet op het RIVM, wordt voor onbepaalde tijd ontheffing verleend van het verbod om zonder handelsvergunning de volgende geneesmiddelen in voorraad te hebben, te verkopen, af te leveren, ter hand te stellen, in te voeren of anderszins binnen of buiten het Nederlands grondgebied te brengen:

  • antibacteriële middelen ter behandeling van infecties met bacteriën;

  • antidota tegen besmettingen met radioactieve stoffen;

  • antitoxinen, immunoglobulinen of equivalenten ter behandeling van infectieziekten;

  • antivenoms, antitoxinen, immunoglobulinen of equivalenten tegen beten of steken van giftige dieren of insecten;

  • antivirale middelen ter behandeling van besmettingen met en ter mitigatie van infecties met virussen;

  • middelen ter diagnosticering van infectieziekten;

  • geneesmiddelen tegen de verspreiding van chemische agentia;

  • vaccins tegen infectieziekten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina