Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po

[Regeling vervalt per 01-08-2023.]
Geraadpleegd op 08-06-2023.
Geldend van 06-07-2017 t/m heden

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 september 2014, nr. 628086, houdende ontheffingsgronden eindtoetsing PO (Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO)

Artikel 1. Interpretatie van de ontheffingsgronden

  • 1 Onder (a) zeer moeilijk lerende leerlingen of (b) meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn één van de handicaps is, zoals genoemd in artikel 9b, vierde lid, onderdelen a en b, van de Wet op het primair onderwijs, wordt verstaan:

    • a. een leerling waarvan het ontwikkelingsperspectief aantoont dat de verwachte uitstroombestemming het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel dagbesteding in het speciaal onderwijs is. In het ontwikkelingsperspectief is dit voldoende onderbouwd met gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem en de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en bevorderen, of

    • b. een leerling met een IQ dat lager is dan 75.

  • 2 Bij een IQ- test geldt dat deze voldoet aan de criteria van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar bevestigen gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem dat de ontwikkeling van de leerling niet verder is dan het niveau van eind groep 5 van het basisonderwijs.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Naar boven