Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof EZ

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 18-09-2014 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 5 september 2014, nr. WJZ/14110539, houdende uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof EZ

De Minister van Economische Zaken,

Handelende na overleg met de centrales van verenigingen van ambtenaren bij het Ministerie van Economische Zaken;

Gelet op artikel 49tt, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

De VWNW-kandidaat of remplaçant die in aanmerking komt voor een stimuleringspremie, kan deze overeenkomstig artikel 3, geheel of gedeeltelijk, uitruilen voor een periode van buitengewoon verlof, voorafgaand aan diens ontslag op aanvraag.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Indien de stimuleringspremie geheel wordt uitgeruild voor een periode van buitengewoon verlof, wordt de duur van de periode van buitengewoon verlof als volgt bepaald:

  • a. op de stimuleringspremie wordt in mindering gebracht de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering,

  • b. het dan overblijvende bedrag wordt gedeeld door het maandsalaris van de VWNW-kandidaat of remplaçant,

  • c. het aantal maanden buitengewoon verlof wordt op hele maanden naar boven afgerond als de uitkomst 0,5 of meer bedraagt en naar beneden indien de uitkomst minder dan 0,5 bedraagt.

 • 2 Indien de stimuleringspremie gedeeltelijk wordt uitgeruild voor een periode van buitengewoon verlof, wordt het tegoed aan stimuleringspremie als volgt bepaald:

  • a. de kosten van de gewenste periode van buitengewoon verlof worden per maand vastgesteld door bij het maandsalaris op te tellen de vakantie-uitkering van 8% en de eindejaarsuitkering van 8,3%,

  • b. de onder a bedoelde kosten worden op de stimuleringspremie in mindering gebracht.

 • 3 Indien de duur van de periode van buitengewoon verlof, bedoeld in het eerste lid, zodanig is dat de pensioengerechtigde leeftijd van de VWNW-kandidaat of remplaçant wordt overschreden, eindigt het buitengewoon verlof met ingang van de datum van het bereiken van deze leeftijd. Een eventuele resterende periode van buitengewoon verlof wordt na omrekening als stimuleringspremie uitgekeerd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 oktober 2013.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof EZ.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 september 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina