Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2015–2016

[Regeling vervallen per 01-10-2015.]
Geldend van 01-10-2014 t/m 30-09-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28-08-2014, nr. VO/BZO/655556, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) voor het schooljaar 2015–2016 (Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2015–2016)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3, vierde lid, van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling screenings- en testinstrumenten

[Vervallen per 01-10-2015]

De screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2015–2016 worden vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2014.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2015–2016.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Bijlage bij artikel 1 van de Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2015–2016

[Vervallen per 01-10-2015]

Lijst toegestane instrumenten Criterium Intelligentie

[Vervallen per 01-10-2015]

De scores op de IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar redenerend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC-VO. Tenzij in de testhandleiding anders aangegeven hoeft men geen Flynn-correctie toe te passen. Wanneer leerlingen eind groep 7 naar het LWOO of PrO gaan (na doublure vanaf groep 3) mogen de intelligentietesten van groep 8 worden afgenomen.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO

Categorie

PrO

Categorie

ADIT: Adaptieve Digitale Intelligentie Test, A-Vision, 2013

Groep 8

Alleen genormeerd voor leerlingen uit groep 8.

Nog niet voor 1e leerjaar VO

0

IV

Cito Intelligentietest VO, 2013

11 t/m 14 jaar

Alleen voor leerlingen in het regulier basisonderwijs.

0

IV

Drempeltest, Boom test uitgevers, 2007

Groep 7 + 8

Deze test moet in maart tot en met juni van groep 7 worden afgenomen of in groep 8

0

IV

IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, A-VISION, 2002

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

I

IV

NDT: Nederlandse Differentiatie Testserie, Pearson Assessment and Information, 1999 normen 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

IV

III

NDT IQ gedeelte, Pearson Assessment and Information B.V., 2004

Groep 8 + klas 1 VO

Alleen subtests 2 tot en met 7

IV

III

NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, Boom test uitgevers, 2004

Groep 8 + klas 1 VO

 

I

IV

SON-R 6-40, Hogrefe Uitgevers, 2011

6 t/m 40 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands beheersen.

I

I

TPVO-IVO: Instaptoets Voortgezet Onderwijs, INTERNETVERSIE, A-VISION, 2008

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden afgenomen.

I

IV

WISC-IIINL: Nederlandse bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children, Pearson Assessment and Information, 2002/2005

6 t/m 17 jaar

Af te nemen bij leerlingen die tenminste zes jaar in Nederland of Vlaanderen wonen. (Verkorte versie zonder subtest 11 en 13 toegestaan)1.

I

I

WNV-NL: Nederlandse bewerking van de Wechsler Nonverbal Scale of Ability, Pearson Assessment and Information, 2008

4 t/m 21 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en allochtone leerlingen die onvoldoende Nederlands beheersen.

I

I

1 De criteriumvaliditeit van de WISC-IIINL is nader onderzocht. Dit heeft niet geleid tot een positieve beoordeling door de COTAN omdat het onderzoek te beperkt was. Hoewel de criteriumvaliditeit van deze test nog onvoldoende is onderzocht wordt de WISC-IIINL gehandhaafd op de lijst vanwege het gebruik dat er in de praktijk van wordt gemaakt en het beperkte aantal individueel af te nemen alternatieve testen.

Opmerkingen bij Criterium Intelligentie:

Een IQ-test die volgens de handleiding door een leerkracht mag worden afgenomen moet altijd onder de verantwoordelijkheid van een bevoegd deskundige worden geïnterpreteerd.

De commissie blijft er op wijzen dat men voorzichtig moet zijn met het gebruik van schriftelijk af te nemen klassikale tests ingeval er sprake is van een leerling met grote leerachterstanden (met name op begrijpend lezen) of bij onvoldoende beheersing van het Nederlands. Mede daarom is er een onderscheid aangebracht tussen een beoordeling per leerling-categorie1, te weten LWOO en PrO: daarom zijn schriftelijke tests voor potentiële PrO-leerlingen van een III of een IV voorzien. Hoe te handelen zie ook de verantwoording op www.rvc-vo.nl

De GIVO: Groninger Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs staat dit jaar niet meer op de lijst.

Nieuw is de Cito Intelligentietest VO, 2013. Gebruik hierbij de op leeftijd gebaseerde intelligentiescore. Ook voor deze test geldt dat de IQ-bepaling moet zijn verricht door, of onder verantwoordelijkheid van, een bevoegd deskundige, zoals verderop beschreven.

Let op: op deze lijst staat de Cito Intelligentietest VO, 2013 maar niet de versie voor PO: de PO-versie dus NIET gebruiken voor een aanvraag LWOO of PrO.

Lijst toegestane instrumenten Sociaal Emotionele problematiek schooljaar 2015–2016

[Vervallen per 01-10-2015]

De scores op de SE-testen mogen niet ouder zijn dan één jaar redenerend vanaf de aanmeldings-datum bij de RVC-VO. Volgens de Regeling worden alleen leerlingen met een IQ tussen de 90 en 120 geacht dergelijke vragenlijsten in te vullen. Schriftelijke zelfbeoordelingsvragenlijsten zijn meestal te moeilijk voor leerlingen met grote leerachterstanden op het gebied van begrijpend lezen. Er worden daarom beperkingen gesteld aan het gebruik van zelfbeoordelingsvragenlijsten door deze leerlingen. Leerlingen zijn met zelfbeoordelingsvragenlijsten toetsbaar wanneer ze op Begrijpend Lezen het niveau halen van de gemiddelde leerling aan het eind van groep 6 of hoger (dle 40 of hoger). Wanneer deze leerling een begrijpend leesniveau heeft van een gemiddelde leerling in groep 6 (dle 30–40) moet de onderzoeker nagaan of een zelfbeoordelingslijst wel een juiste keuze is. Bij een begrijpend leesniveau behorend bij de gemiddelde leerling van groep 3, 4 of 5 (dle < 30) wordt sterk afgeraden een zelfbeoordelingsvragenlijst te gebruiken voor de vaststelling van SE problematiek. Voor het persoonlijkheidsonderzoek kan de onderzoeker in dat geval gebruik maken van gegevens uit het onderwijskundig rapport, van beoordelingslijsten door ouders en/of leerkracht én van gegevens op basis van eigen waarneming. Voor zover de vragenlijsten van score-aanduidingen zijn voorzien van het type ‘klinisch bereik’, ‘risicogebied’, ‘zorgscore’ en dergelijke, mogen alleen de scores die in een dergelijk bereik vallen gebruikt worden als argumentatie voor zorgbehoefte.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO

Categorie

AVL: Apeldoornse vragenlijst, A-VISION, 2002

Groep 8

Dit jaar voor het laatst toegestaan i.v.m. veroudering van de normering.

I

CBSA: Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten, Pearson Assessment and Information, 2002

12–18 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan i.v.m. veroudering van de normering.

0

DVL: Docenten Vragenlijst, A-VISION, 20061

Groep 8 en 1e klas VO

 

I

Kanjervragenlijst, Instituut voor Kanjertrainingen B.V., 2012

Groep 5 t/m 8

 

0

LMT: Leermotivatietest, Boom test uitgevers, 2009

Groep 6 t/m 8

 

I

LVL: Leerlingen Vragenlijst2, A-VISION, 2008

Groep 8

 

I

LVT: Leervoorwaardentest, Bohn Stafleu van Loghum, 2011

4–18 jaar

 

0

NPV-J: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, Pearson Assessment and Information, 2005

9–16 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan. Bij voorkeur de NPVJ-2 gebruiken.

I

NPV-J-2: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, Pearson Assessment and Information, 2011

9–16 jaar

 

I

PMT-K-2: Prestatie Motivatietest voor Kinderen 2, Pearson Assessment and Information, 2011

Groep 7/8 en 1e klas VO

 

I

SAQI, Libbe Mulder, 2007

Groep 6, 7,8

en 1e klas VO

Internet versie van de SVL

I

SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst, Bohn Stafleu van Loghum, 2005

4–18 jaar

 

I

SVL, Pearson Assessment and Information, 2008

9–16 jaar

 

I

TPVO-Leerlingvragenlijst, A-VISION, 2008

Groep 8

 

0

TPVO-Docentenvragenlijst, A-VISION, 2008

Groep 8 en 1e klas VO

 

0

VISEON: Volginstrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling, Cito, 2003

Groep 3 t/m 8

 

I

ZIEN!, Driestar Onderwijsadvies, 2012

4 t/m 12 jaar

Betreft de leerkracht-versie van Zien!

0

1 In combinatie met Leerling Vragenlijst (LVL) te gebruiken wanneer het begrijpend leesniveau van de leerling voldoende is.

2 In combinatie met Docenten Vragenlijst (DVL) te gebruiken.

Opmerkingen bij Criterium Sociaal Emotionele problematiek:

Bij drie instrumenten is dit jaar aangekondigd dat het instrument voor het laatst op de lijst staat vanwege de veroudering van de normen: de AVL, de CBSA en de NPV-J

Zien: m.b.t. het instrument Zien!: ‘het betreft hier de leerkracht-versie van Zien! PO’. Reden: er is inmiddels ook een leerling versie, maar deze is nog niet aan de COTAN voorgelegd; ook is er een versie voor het VO (hiervoor geldt hetzelfde).

Toegestane instrumenten onderzoek leerachterstanden schooljaar 2015–2016

[Vervallen per 01-10-2015]

Afname van leervorderingenonderzoek

[Vervallen per 01-10-2015]

Voor het weergeven van de leervorderingen wordt in principe altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen. Wanneer de leerling tussen 1-2-2015 tot en met 30-9-2015 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar 2014–2015 of daarna zijn afgenomen. Bij aanmelding vóór 1-2-2015 mogen de gegevens van de didactische toetsen die in het onderwijskundig rapport worden gebruikt niet ouder zijn dan zes toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend). Alle leervorderingentoetsen die geschikt zijn voor groep 8 mogen ook gebruikt worden voor het didactisch toetsen van leerlingen in 1-VO. De DL is in dat geval 60 en dezelfde regels die voor groep 8 gelden ten aanzien van adaptief toetsen, gelden ook hier.

Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS):

Het Didactische Leeftijds Equivalent (DLE) hebt u nodig bij de doorverwijzing van leerlingen naar het leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PrO). Door Cito wordt niet bij alle toetsen een koppeling gemaakt met DLE’s in de rapportages. Cito gebruikt voor de rapportage vaardigheidsscores en functioneringsniveaus. Wanneer u gebruik maakt van het Computerprogramma LOVS, kunt u via het onderwijskundig rapport wel de benodigde DLE’s opvragen voor de doorverwijzing naar LWOO en PrO. Ook kunt u de betreffende tabellen gebruiken in het boek DLE-Schalen2 voor de omzetting van ruwe scores (papieren versie) of vaardigheidsscores (digitale versie) naar DLE’s.

Het is niet mogelijk om een directe verbinding te leggen tussen de scores op de papieren toets en de digitale versie, omdat in beide gevallen langs een andere route de resultaten worden verkregen. Het is daarom noodzakelijk te vermelden welke toetsversie is gebruikt.

In september 2013 heeft het Cito een nieuwe normering uitgebracht voor de LOVS 2.0 toetsen. Deze normen zijn nog niet door de COTAN beoordeeld. Voor de LOVS toetsen die op deze lijst staan gelden daarom de ‘oude’ normen van voor september 2013. De nieuw ontwikkelde LOVS 3.0 toetsen staan niet op de lijst, daarvan is nog geen COTAN-beoordeling beschikbaar.

Toelichting bij het door- en terugtoetsen

[Vervallen per 01-10-2015]

Bij jaargroep gebonden toetsen zoals de Cito-volgsystemen dienen de RVC’s uit te gaan van toetsen die aansluiten bij het werkelijke didactische niveau van de leerling. Dit betekent dat schoolverlaters op de basisschool soms toetsen moeten maken die in jaargroepen daarvoor gebruikt worden.

Adaptief toetsen

[Vervallen per 01-10-2015]

Kandidaten voor LWOO en PrO hebben leerachterstanden. Bij adaptieve toetsing door de basisschool worden toetsen afgenomen die de leerling op basis van zijn eigen leerniveau redelijk zou moeten kunnen maken. Een leerling die qua leerlijn in groep 6 zit laat men niet een te moeilijke toets van groep 8 maken. Het gebruik van de toets van groep 6 is kindvriendelijker en de score niet alleen betrouwbaarder, maar geeft ook meer inzicht in wat een leerling kan.

Door- of terugtoetsen

[Vervallen per 01-10-2015]

De algemene regel is dat voor een goede niveaubepaling een toetsversie gebruikt moet worden die het beste past bij het feitelijke leerniveau van de leerling. Mocht uit de uitslag blijken dat bij nader inzien toch niet de juiste toetsversie is gekozen, dan moet er in principe worden door- of teruggetoetst. Maar waaraan zie je dat? Wanneer moet er dan worden door- of teruggetoetst? Dat verschilt per toetssoort.

De eerste groep van toetsen waar door- of terugtoetsen aan de orde zou kunnen zijn, zijn:

 • Technisch lezen onderdeel Leestempo, Cito

 • LOVS Begrijpend lezen, Cito

 • LOVS Spelling, Cito

 • LOVS Rekenen-wiskunde, Cito

Bij deze leerjaargebonden toetsen moet in principe worden door- of teruggetoetst als de feitelijke uitslag meer dan één leerjaar (in DLE’s uitgedrukt meer dan 10 punten) van de verwachte score af ligt. Stel: u vermoedt dat de leerling op het niveau van halfweg leerjaar 5 zal scoren. U zet dus toets M5 in met een DL van 25. U verwacht dus een score die ligt tussen DLE 15 en 35.

Als de toetsscore inderdaad binnen die range valt, hoeft er niet doorgetoetst te worden. Valt de score daarbuiten, dan moet er in principe wel doorgetoetst worden met een andere toetsversie. Zie daarvoor een tweetal voorbeelden hieronder.

Voorbeeld één: de leerling haalt op de M5 toets een score die correspondeert met een DLE van 36. Dit is geen PrO score maar een score die past bij LWOO. De afwijking van de gevonden score is groter dan 10 DLE-punten. Daarom legt U ter nadere verifiëring van de juistheid van dit niveau nu de M6 of E6 toets voor om te zien waar het niveau dan op uitkomt. U voegt beide toetsscores toe aan het onderwijskundig rapport.

Voorbeeld twee: opnieuw wordt een M5 toets afgenomen, maar nu blijkt de DLE die hoort bij de score van de leerling maar 14 te bedragen. Ook hier is de afstand groter dan 10 DLE-punten, maar omdat de uitkomst nog steeds op PrO niveau ligt, is terugtoetsen niet noodzakelijk.

De toepassing van deze regel mag minder strikt gehanteerd worden als alle relevante gegevens in een eenduidige richting wijzen en door- of terugtoetsen naar alle waarschijnlijkheid niet tot een andere indicatie zal leiden.

Echter: als de toetsuitslag van de leerling meer dan 10 DLE-punten van de gekozen toetsversie af ligt moet in ieder geval worden door- of teruggetoetst als:

 • dit toetsresultaat duidelijk afwijkt van de gegevens uit het onderwijskundig rapport of het leerlingvolgsysteem, of

 • er sprake is van strijdige gegevens (sommige scores verwijzen naar LWOO en andere naar PrO), of

 • er sprake is van een IQ tussen 75 en 80 (omdat dit het overlapgebied is tussen LWOO en PrO).

Aan het eind van deze notitie is een tabel opgenomen over hoe door- of terug- te toetsen bij dit soort toetsen.

Als u op deze wijze te werk gaat hoeft nooit meer dan twee keer getoetst te worden. Uitgangspunt is dat de leerling de eerste keer een toets voorgelegd krijgt, die naar de verwachting van de toetsafnemer past bij het niveau van de leerling. De eventuele tweede toets die u kiest sluit aan bij het op de eerste toets behaalde niveau. Die twee gegevens zullen voor elke RVC voldoende zijn. Wel is het van groot belang dat u precies de toetsinstructies van de betreffende toetshandleiding volgt.

De toetsserie Begrijpend Lezen 345678 is de tweede groep van toetsen waar mogelijk door- of teruggetoetst moet worden. Begrijpend lezen 345678 bestaat uit 5 toetsen met het afnamebereik 34, 345, 56, 678 en 78. De toetsen zijn apart genormeerd en de toets wordt geleverd inclusief normeringstabellen. Voor deze serie gelden de doortoetsregels. De DLE range van de toetsen 345 en 678 is op zich tamelijk breed. In voorgaande toelichtingen hebben we bij deze toetsen daarom niet verwezen naar de door- of terugtoets noodzaak, omdat die zich bij een globale schatting van het leerniveau van de leerling maar sporadisch zal voordoen. Nu er evenwel ‘tussenvormen’ beschikbaar zijn moet hier wel op gelet worden.

In de handleiding van de betreffende toetsen wordt dit ook aangegeven. De algemene regel hier is dat de toetsuitslag alleen gebruikt kan worden als de score een DLE-waarde uit de tabel oplevert.

Voor toets 56 moeten minstens 15 items goed zijn. Scores daaronder leveren geen DLE-waarde op: er moet dus teruggetoetst worden. Een score van 31 tot 35 levert aan de bovenkant van de lijst geen DLE-waarde op: hier moet dus doorgetoetst worden met versie 78 of 678.

Voor toets 78 geldt: de minimale score moet 21 zijn (van de 40 items). Een lagere score betekent dat er teruggetoetst moet worden.

Advies tabel door- terug toetsen E toetsen CITO-LOVS

Niveau

Behaald dle

advies

Groep E4

< 10

Doortoetsen niet nodig: accepteer PrO-score

Groep E4

> 30

Kies een Toets van groep 5

Groep E5

< 20

Doortoetsen niet nodig: accepteer PrO-score

Groep E5

> 40

Kies een Toets van groep 6

Groep E6

< 30

Kies een Toets van groep 41

Groep E6

> 50

Kies een Toets van groep 7

Groep E7

< 40

Kies een Toets van groep 61

Groep E7

> 60

Doortoetsen niet nodig: score valt buiten LWOO criteria.

1 Is de score lager dan het voorafgaande leerjaar dat u adaptief had gekozen, dan is het advies: neem de toets van het leerjaar waar de behaalde DLE score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw start niveau veel te hoog is geweest.

Advies tabel door- terug toetsen M toetsen CITO-LOVS

Niveau

Behaald dle

advies

Groep M4

< 5

Doortoetsen niet nodig: accepteer PrO-score

Groep M4

> 25

Kies een Toets van groep 5

Groep M5

< 15

Doortoetsen niet nodig: accepteer PrO-score

Groep M5

> 35

Kies een Toets van groep 6

Groep M6

< 25

Kies een Toets van groep 51

Groep M6

> 45

Kies een Toets van groep 7

Groep M7

< 35

Kies een Toets van groep 61

Groep M7

> 55

Kies een Toets van groep 8

Groep M8

< 45

Kies een Toets van groep 71

1 Is de score lager dan het voorafgaande leerjaar dat u adaptief had gekozen, dan is het advies: neem de toets van het leerjaar waar de behaalde DLE score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw start niveau veel te hoog is geweest.

Advies tabel door- terug toetsen Begrijpend Lezen 345678

Begrijpend lezen 56

< 15 items goed

Kies nu versie 34

Begrijpend lezen 56

> 30 items goed

Kies nu versie 78

Begrijpend lezen 78

< 21 items goed

Kies nu versie 56

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Technisch lezen schooljaar 2015–2016

[Vervallen per 01-10-2015]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO

Categorie

PrO

Categorie

Drempelonderzoek 5e versie,

678 Onderwijs Advisering, 2010

Groep 4 t/m 8

 

I

I

LOVS AVI, Cito, 2009

Groep 3 t/m 8

 

I

I

LOVS DMT, Cito, 2009

Groep 3 t/m 8

Afname van kaart 1, 2 en 3 verplicht, met samengestelde ruwe score als uitgangspunt voor bepalen achterstand.

I

I

LOVS Technisch lezen, Cito

Groep 3 t/m 8

Onderdeel Leestempo

0

0

SVT-TL: Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen, Boom test uitgevers, 2007

Groep 3 t/m 8

 

0

0

Technisch lezen 345678, 90 A/B,

678 Onderwijs Advisering, 2005

90A: Bereik

groep 3 t/m 8

90B: Bereik

groep 4 t/m 8

 

I

I

TPVO-TL Technisch Lezen, A-VISION, 2008.

Groep 5 t/m 8

Normering 20081

I

I

1 Normering 2014 niet toegestaan wegens ontbreken COTAN beoordeling.

Opmerkingen bij Technisch lezen:

De Een-Minuut-Test, 1994; De Klepel, 1994 en de Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs, 2001 stonden vorig jaar voor het laatst op de lijst en zijn dit jaar dus niet meer toegestaan. Niveautoets & NiveautoetsPlus worden niet meer door Cito ondersteund. Er zijn geen nieuwe toetsen voor Technisch Lezen opgenomen.

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Begrijpend lezen schooljaar 2015–2016

[Vervallen per 01-10-2015]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Wanneer een leerling bij de afname van de toets Technisch Lezen lager scoort dan DLE 20 is afname van een toets Begrijpend Lezen voor leerlingen die naar het PrO worden verwezen niet noodzakelijk.

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO

Categorie

PrO

Categorie

Begrijpend lezen 345678 toets 345,

678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 3 t/m 5

 

I

I

Begrijpend lezen 345678 toets 678,

678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 6 t/m 8

 

I

IV

Begrijpend lezen 345678 toets 34,

678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 3 & 4

 

I

I

Begrijpend lezen 345678 toets 56,

678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 5 & 6

 

I

I

Begrijpend lezen 345678 toets 78,

678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 7 & 8

 

I

IV

Begrijpend lezen Speciale leerlingen, Cito, 2011/2012.

Voor functioneringsniveaus groep 3 tot en met 8

Papieren- en digitale versie. Voor leerlingen in het Speciaal (Basis) Onderwijs, maar ook voor de zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs.

0

0

Drempelonderzoek 678, 5e versie,

678 Onderwijs Advisering, 2010

Groep 5 t/m 8

 

I

I

LOVS 2.0 Begrijpend lezen, Cito.

Groep 3 t/m 8

Papieren- en digitale versie; ‘oude’-normering

I

I

SVT-BL: Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen, Boom test uitgevers, 2011

Groep 4 t/m 8

 

0

0

TPVO-BL: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen,

A-VISION, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen. Ondergrens: dle = 31

III

n.v.t.

TPVO-BL-i: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Begrijpend lezen INTERNETVERSIE, A-VISION, 2003

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 10

III

0

Opmerkingen bij Begrijpend lezen:

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs, 2001, waren vorig jaar voor het laatst toegestaan; dit jaar staan ze dus niet meer op de lijst. Niveautoets & NiveautoetsPlus worden niet meer door Cito ondersteund. Er zijn geen nieuwe toetsen voor begrijpend lezen opgenomen.

Het gebruik van de LOVS 2.0 normering van september 2013 is niet toegestaan. (zie het boek DLE-schalen Indicatiestelling LWOO en PRO) Het gebruik van de LOVS 3.0 is niet toegestaan.

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Spelling schooljaar 2015–2016

[Vervallen per 01-10-2015]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO

Categorie

PrO

Categorie

Drempelonderzoek 678,5e versie,

678 Onderwijs Advisering, 2010

Groep 5 t/m 8

 

I

I

Spelling Speciale leerlingen (niet werkwoorden), Cito, 2011/2012.

Voor functioneringsniveaus groep 3 tot en met 8

Papieren- en digitale versie. Voor leerlingen in het Speciaal (Basis) Onderwijs, maar ook de zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs.

0

0

LOVS 2.0 Spelling niet werkwoorden, Cito.

Groep 3 t/m 8

Papieren- en digitale versie; ‘oude’-normering

I

I

TPVO-SP: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs: Spellingsvaardigheid, A-VISION, 2003

Groep 7 & 8

Niet geschikt voor potentiële PrO -leerlingen.

Ondergrens: dle = 31

III

n.v.t.

TPVO-SP-i: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Spellingvaardigheid INTERNETVERSIE, A-VISION, 2007

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 9

III

III

Opmerkingen bij Spelling:

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs, 2001, was vorig jaar voor het laatst toegestaan; dit jaar staat deze dus niet meer op de lijst. Niveautoets & NiveautoetsPlus worden niet meer door Cito ondersteund. Er zijn geen nieuwe toetsen voor spelling opgenomen.

Het gebruik van de LOVS 2.0 normering van september 2013 is niet toegestaan. (zie het boek DLE-schalen Indicatiestelling LWOO en PRO) Het gebruik van de LOVS 3.0 is niet toegestaan.

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Rekenen schooljaar 2015–2016

[Vervallen per 01-10-2015]

(zie: Toelichting bij afname leervorderingenonderzoek en de Toelichting bij het door- en terugtoetsen)

Naam Test

Bereik

Opmerkingen

LWOO

Categorie

PrO

Categorie

Drempelonderzoek 678,5e versie, 678 Onderwijs Advisering, 2010

Groep 5 t/m 8

 

I

I

Rekenen-Wiskunde Speciale leerlingen, Cito, 2011/2012.

Voor functioneringsniveaus groep 3 tot en met 8

Papieren- en digitale versie. Voor leerlingen in het Speciaal (Basis) Onderwijs, maar ook de zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs.

0

0

LOVS 2.0 Rekenen-Wiskunde, Cito.

Groep 3 t/m 8

Papieren- en digitale versie; ‘oude’ normering

I

I

SVT-RW: Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde, Boom test uitgevers, 2012

Groep 3 t/m 8

 

0

0

TPVO-IR: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk rekenen, A-VISION, 2003

Groep 7 & 8

Mogelijk niet geschikt voor potentiële PrO-leerlingen. Ondergrens: dle = 31

I

IV

TPVO-IR-i: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet onderwijs Inzichtelijk Rekenen INTERNETVERSIE, A-VISION, 2007

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 11

I

I

Opmerkingen bij Inzichtelijk rekenen:

Toelatingstoets voor Leerwegondersteunend en Praktijkonderwijs, 2001, was vorig jaar voor het laatst toegestaan; dit jaar staat deze dus niet meer op de lijst. Niveautoets & NiveautoetsPlus worden niet meer door Cito ondersteund. Er zijn geen nieuwe toetsen voor inzichtelijk rekenen opgenomen.

Het gebruik van de LOVS 2.0 normering van september 2013 is niet toegestaan. (zie het boek DLE-schalen Indicatiestelling LWOO en PRO) Het gebruik van de LOVS 3.0 is niet toegestaan.

 1. Voor nadere uitleg Beoordelingscategorieën wordt verwezen naar de Toelichting bij deze lijst

  ^ [1]
 2. DLE-schalen voor indicatiestelling LWOO en PRO, voor instroom in schooljaar 2015–2016, uitgave najaar 2014.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina