Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Hoofdinspecteur primair [...] tweedelijnstoezicht kinderopvang en peuterspeelzalen)

[Regeling vervallen per 16-03-2017.]
Geldend van 01-07-2014 t/m 15-03-2017

Besluit van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs van 18 juni 2014, nr. 4349325, tot doorverlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra van de Inspectie van het Onderwijs in verband met openbaarmaking van informatie over tweedelijnstoezicht kinderopvang en peuterspeelzalen

Artikel 2

[Vervallen per 16-03-2017]

De Inspecteur-generaal verleent aan de hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra mandaat voor het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van de regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 16-03-2017]

De Inspecteur-generaal verleent aan de hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra, de teamleider Juridische Zaken en de medewerkers van het team Juridische Zaken van de Directie Rekenschap en Juridische zaken, machtiging tot het verrichten van handelingen ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1 van de regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 16-03-2017]

De Inspecteur-generaal machtigt de teamleider en de medewerkers van het team Juridische Zaken van de Directie Rekenschap en Juridische zaken, om handelingen te verrichten ter uitvoering van de bezwaar- en hoger beroepsprocedures, als bedoeld in artikel 2 van de regeling waaronder in ieder geval begrepen de vertegenwoordiging van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake:

  • a) Bezwaarschriftenprocedures;

  • b) Gedingen bij de rechter;

  • c) Het instellen van enig rechtsmiddel tegen uitspraken in de onder b. genoemde gedingen.

Artikel 5

[Vervallen per 16-03-2017]

Bij afwezigheid of verhindering van de hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra wordt voor de duur daarvan diens bevoegdheid uitgeoefend door de andere hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs of bij diens afwezigheid de door de Inspecteur-generaal aan te wijzen directeur.

Artikel 6

[Vervallen per 16-03-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Inspecteur-generaal van het Onderwijs,

A.S. Roeters

Terug naar begin van de pagina